computer nioksoНационалният център за повишаване на квалификацията (НЦПКПС), съвместно с Регионалните управления на образованието организира обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка) в сила от учебната 2018/2019 година.
В обученията по програма „Компютърно моделиране“ взеха участие 2330 бр. учители, от общо планирани за страната 2520 учители. Обученията се проведоха в периода от 11 юни до 02 август 2018 г. в рамките на 32 академични часа.
Регионалните управления на образованието организираха провеждането на обученията в областните градове и градовете, определени от Началника на всяко РУО.
Участниците в обученията бяха определени от всяко РУО, така че да бъде обезпечено всяко училище и обхванати заложените 71,4% от всички преподаващи в дневна форма на обучение в трети клас през учебната 2018/2019 г.
Всички регионални управления на образованието стриктно изпълниха на 100 % заложените индикатори, с изключение на РУО – София-град, където процентът на изпълнение е 58 %. В РУО София-град и РУО Пловдив бяха обучени голям брой учители от едно училище, без това да е необходимо.
Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти издаде удостоверения съгласно чл. 48, ал.1, т.1 на Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за 2 квалификациони кредита на всички учители, взели участие в обученията.
Основна задача на програмата по компютърно моделиране е внедряване на информационнните технологии в съвременното училище.
С въвеждане на новата учебна дисциплина по компютърно моделиране се цели изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. В резултат на обученията по програмата, учителите придобиват знания и умения за работа с визуални среди за програмиране и получават методически компетенции за обучаване по предмета компютърно моделиране в началното училище. Учителите придобиват умения, обучавайки учениците как да използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации.
Обучението по програма компютърно моделиране бе с практическа насоченост и включи активна работа на обучаемите с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми и по другите учебни предмети. Обратната връзка от преподавателите дава много добра оценка на проведените обучения, успешно усвояване на материала от обучаемите и стриктно изпълнение на поставените задачи. Като цяло обученията са проведени според очакванията на обучителите, на места с малки технически затруднения.

pisaОт 01.10.2018 г. до 14.12.2018 г. в НЦПКПС стартира пилотно обучение на учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“. В тази програма са предвидени 16 часа на обучение на 300 обучаеми в  групи от  по 25 човека и eдин квалификационен кредит, който се присъжда за участие в обучението.

 1. Кратко представяне на програмата:

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е част от дългосрочен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изработване на индикатори за качество на образованието.

Програмата оценява 15-годишните ученици, като основната й цел е да определи доколко учениците в края на задължителното училищно образование са придобили познания и умения, които биха им позволили успешно да се конкурират на трудовия пазар и биха били основа за пълноценна лична и професионална реализация. PISA оценява постиженията на учениците чрез обща международна рамка в три познавателни области: функционална грамотност по четене, математика и природни науки.

Програмата се осъществява от ОИСР и Международен консорциум, който обединява водещи организации от цял свят в областта на оценяването. В България изследването се провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), звено на Министерството на образованието и науката, като се спазват приетите международни стандарти за реализирането му.

 1. Обхват на програмата

PISA се провежда на етапи, всеки от които е с продължителност от три години. На всеки етап оценяването се фокусира главно върху една от трите познавателни области (функционална грамотност по четене, математика и природни науки), като другите две присъстват с по-малък брой тестови задачи.

В предстоящи етап през 2021 година основната оценявана област ще е математиката. Изследването за учениците е компютърно базирано.

Национална програма „Квалификация“ изпълнява дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти.

Годишният план за дейността на НЦПКПС  за 2018 г. е съобразен с национални цели и приоритетните направления съгласно: 

 1. Националната програма за развитие България 2020;
 2. Закон за предучилищното и училищното образование;
 3. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (НСРПК) (2014-2020);
 4. Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020);

НЦПКПС  реализира  дейности, ориентирани към продължаваща квалификация на педагогическите специалисти и предлага обучения, резултатите от които са с практическа насоченост. Тематичните направления  са съобразени със спецификата на заеманите длъжности с цел подпомагане професионалното израстване и кариерното развитие на педагогическите специалисти. В резултат педагогическите специалисти:

 • придобиват умения за прилагане на нови учебни програми, държавните образователни стандарти за учебен план и общообразователна подготовка;
 • актуализират и усъвършенстват знания, умения и компетентности по ключови направления;
 • усъвършенстват управленски компетентности;
 • придобиват знания и умения за екипна работа и сътрудничество, за интегриране на учебно съдържание, за създаване на иновативна среда за постигане на качествено образование на деца и ученици;
 • споделят добър опит и представени иновативни практики.
 • Целеви групи за обучение в НЦПКПС са директори и заместник – директори на образователни институции, учители, психолози, педагогически съветници в училища и детски градини и всички останали педагогически специалисти от образователната система на Република България.

Преподавателите, извършващи основните дейности по осъществяването на учебните процеси в центъра са висококвалифицирани и се подбират на базата на предварително зададени изисквания по съответните обучителни модули. Те притежават педагогически и практически опит, умения за преподаване и способности за комуникация с курсистите и откликване на техните запитвания и изисквания. Педагогическите специалисти, които се квалифицират в НЦПКПС, се обучават от изтъкнати имена в сферата на образованието, информационните технологии и медицината като:

проф. Д-р Ирина Колева, проф. Светослав Любомиров Иванов , проф. днк Маргарита Карамихова, проф. Тони Чехларова, Проф. д-р Веска Шошева , доц. д-р инж. Катя Стоянова,  проф. д-р Наташа Вълчева Цанова, гл. ас. д-р Виолета Коцева, Проф. д-р Веска Шошева, Доц. д-р инж. Катя Стоянова, проф. д-р Наташа Вълчева Цанова, гл. ас. д-р Виолета Коцева, Благовеста Михайлова Димова, Петър Петров Хаджигеоргиев, Надка Колева, Стефан Иванов, Александър Николов, Никола Дюлгеров, гл.ас. д-р Марияна Шехова, д-р Теменужка Любенова, Магделена Рахова, гл.ас. д-р Мирена Легурска, проф. д-р Ирина Колева, доц. Александър Николов, проф. Д-р Ирина Колева, гл. ас. д-р Радослав Стефанов Спасов, д-р Анелия Андреева гл. ас. доц. Анели Кременска, г-жа Тина Петрова Велева-Иванова, проф. Светослав Любомиров Иванов, проф. Стефан Иванов, инж. Драган Станковски и др. 

По направление: Обучения по Каталог на НЦПКПС заниманията започнаха от 21.02.2018г. до 30.03.2018г..

Общият брой на обучените педагогически специалисти  е 426 бр.

 • 269 учители
 • 104 директори
 • 53 директори на детски градини

По направление: Национална програма „Квалификация“ стартирало от 16.04.2018 г. до 01.10.2018 г. общият брой на  обучените педагогически специалисти е 1649 бр. , от които:

 • Директори на училища – 326 бр.
 • Новоназначени директори на общински и държавни училища – 142 бр.
 • Новоназначени директори на детски градини – 73 бр.
 • Заместник-директори и председатели на координационен съвет по приобщаващо образование – 221 бр.
 • Ръководители на направление ИКТ – 45 бр.
 • Директори на детски градини – 67 бр.
 • Учители – 775 бр.

Обученията продължават до момента с последна дата 12.12.2018 г.

За оставащият период от 25.09.2018 г. до 14.12.2018 г. броят на планираните за обучение педагогически специалисти е 1075, от които:

 1. Директори на училища – 50 бр.
 2. Новоназначени директори на общински и държавни училища – 75 бр.
 3. Новоназначени директори на детски градини – 75 бр.
 4. Ръководители на направление ИКТ – 75 бр.
 5. Директори на детски градини – 175 бр.
 6. Учители – 325 бр.
 7. Учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“ – 300 бр.

    Във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП, с предмет  “Доставка чрез закупуване на котел и бойлери за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка за нуждите на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя”, Ви уведомяваме, че се удължава първоначално определения срок за получаване на оферти за възлагане на обществената поръчка до 17:00ч. на  08.10.2018г.

    Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще бъдат разгледани от назначена комисия на 09.10.2018г. в 10:30ч. в Заседателната зала на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, намираща се на адрес гр. Банкя 1320, ул. „Княз Борис I” № 7.

Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) кани всички кандидати да подадат своята оферта  до 17:00 часа на 27.09.2018 г.,  по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка  за набиране на изпълнител с наименование : „Доставка чрез закупуване на котел и бойлери за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка за нуждите на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя”

            Умоляваме всички участници да се запознаят подробно с изискванията  и условията за кандидатстване, информация за която е посочена на следният линк: https://goo.gl/cmUoXK

Учебните планове и програми по предметите от природни науки да се променят, като се намали обемът на нови понятия и се увеличи делът на часовете за упражнения. Тези предмети да се изучават в не по-малко от два часа седмично прогимназиален и гимназиален етап. Да се създадат стандарти за вътрешно оценяване на учениците при поставяне на текущи, срочни и годишни оценки, защото критериите за поставяне на текущи, срочни и годишни оценки сега се различават по региони и видове училища.

Тези и други препоръки отправя Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и науката чрез анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA 2006, 2009, 2012, изготвен от Галя Шуманова, Катя Минева, Лили Самуркова и Надка Филипова. Днес, години след проведените изследвания, като че ли препоръките не са взети предвид.

Резултатите на българските 15-годишни ученици в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показват, че те изостават спрямо връстниците си в страните от ОИСР. През 2006 г. само 0,4% от тях се справят с най-сложните задачи в тестовете - тези от шесто равнище, при 1,3% от ОИСР. Средният резултат на българите е 434 т. при 500 т. в ОИСР. Резултатите на 42,7% от българските ученици са под критичното второ равнище на скалата. През 2009 г. средният резултат на българите е с 5 точки по-висок, отколкото в PISA 2006, но с 12 т. под този в PISA 2000. През 2012 г. средният резултат на българите е 446 точки – с 55 точки под средния резултат на ОИСР.

 

В период от три месеца и половина (от 01.09.2017 г. до 15.12.2017 г. -62 работни дни и 9 съботи)  в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) са проведени 71 обучения за  2293 учители, психолози, директори и заместник директори на училища, и експерти от  страната.

Тематиката на обученията обхваща начините за осигуряване качество на  програмите за квалификация, критериите свързани с качеството на обучение, подготовка за оценка на  „Четивната грамотност на учениците - оценяването PISA 2018 г.“  и по теми от специални предмети. 

За периода от 01.09 до 15.12.2017 г.  общ брой обучени - 2293 педагогически специалисти.  

Общ брой групи, преминали обученията - 71.

 

Период 2017г.

Брой обучения/часове

Месец септември

4 седмици x  4 групи x 16 часа.

Месец октомври

4 седмици x  5 групи x 16 часа.

Месец ноември

5 седмици x 5 групи 16 часа.

Месец декември

2 седмици x 5 групи x 16 часа.

 

Заетостта на базата на НЦПКПС в посочения период е 100%.

Обучителите провеждащи обученията  са високо квалифицирани, интригуващи, интересни и иновативни, с умения да владеят аудиторията и да работят с възрастни.

Екипът за управление на Центъра поставя като основни приоритети в работата си качеството на учебните програми, връзката с ежедневния живот в училище, мониторинга и оценката на ефективността на проведените обучения.

Проведените проучвания по време на квалификационните курсове  потвърждават постигането на  очакваните от участниците практически ползи за развиването на уменията и компетентностите им.

В отговор на проявения обществен интерес (вкл. от парламентарната трибуна) към дейността на Центъра, в момента тече проверка на управленската, финансово – счетоводната, стопанска и квалификационна дейност, както и работата с човешките ресурси в НЦПКПС за последните четири години.

 

 

   
© НЦПКПС