Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
382947
   

Основната цел на обучението по програмата е да се повиши равнището на педагогическата и административната компетентности на педагогическите специалисти в областта на контрола и оценяването на знанията, уменията и компетентностите на учениците и на техните нагласи към учебния процес като инструмент за повишаване на качеството на обучение и образование.

Обучителната програма си поставя редица специфични цели на теоретично и практико-приложно равнище, а именно педагогическите специалисти:

 1. да актуализират и задълбочат знанията си за държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 2. да повишат равнището на професионална си квалификация в областта на оценяването на знанията, уменията и компетентностите на учениците, както и техните нагласи към учебния процес като инструмент за повишаване на качеството на обучение и образование като цяло, както и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
 3. да се подпомогнат при организирането и провеждането на различните видове изпити в училище.
 4. да повишат компетентностите си по отношение на признаване, приравняване и валидиране на резултатите от обучението.

  Лектор: Лена Благоева Парова

В периода 19.07 - 21.07.2017г. се проведе обучение на темаИнструменти за привлекателно образование в НЦПКПС, гр. Банкя за директори и зам. директори.

Програма на обучението:

 1. Представяне, запознаване, въведение.
 2. Методи за чужди езици, Quizlet.
 3. Kahoot!
 4. Методи за география/история- VR, Geo guesser, Geo setter.
 5. Методи за управление на класна стая- Google Classroom.
 6. Интерактивна дъска.
 7. Образователен софтуер Физика и Matek.
 8. Презентиране с Prezi.

Лектор: Александър Ангелов, Сдружение "Център за творческо обучение"

В периода 17.07 -21.07.2017г. се проведоха две обучения на тема „Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес” в НЦПКПС, гр. Банкя за директори и учители.

Целта на обучението е педагогическите специалисти да се запознаят със съвременни иновативни подходи за организация и управление на класната стая и училището. Да се запознаят с начини за подобряване на училищната култура чрез изграждане на професионална учебна общност и промяна на училищната култура от пасивна учебна среда в жизнена и енергична учебна общност, в която всички – от директора до всеки ученик, са ангажирани с обучение, изследване и анализ на своята работа.

Ключови тези: (основни акценти на обучението):

Представяне на подхода "Цялостно развитие на детето" (Developmental Interaction Approach, DIA

Предимства на екипната работа на учителите. Изграждане на екипи.

Професионалната учебна общност връзката й с визията на училището. Защо тези общности са важни?

Насърчаване на сътрудничеството чрез изграждане на професионални учебни общности. Интердисциплинарно обучение по проекти и проектно-базирано обучение

Лектор: Лена Благоева Парова

В периода 17.07 -19.07.2017г. се проведе обучение на тема „Иновации в управлението на българското училищно образование ” в НЦПКПС, гр. Банкя за директори и зам. директори.

 1. Програма на обучението:
 2. Същност на иновациите. Видове иновации. Етапи на иновационния процес.
 3. Иновации в образованието. Същност. Видове образователни иновации.
 4. Основни направления на иновационния процес в образованието.
 5. Структурни иновации в образователната система на България. Иновационни стратегии за реализиране.
 6. Законодателни иновации в ЗПУО и държавните образователни стандарти.
 7. Анализ на отделни структурни иновации. Управление на качеството на образованието.
 8. Разширяване на училищната автономия и обществените съвети в образователните институции и иновативните училища.

Лектор: проф. Галин Цоков

В периода 03.07 -04.07.2017г. се проведе обучение на темаOценяване при обратен дизайн” в гр. Пловдив. Участваха  27 учители от ОУ „Васил Петлешков“ - гр. Пловдив.

Програма на обучението:

1. Методът „Обратен дизайн“.

2. Оценяването – нова действителност.

3. Голямата идея и важните въпроси.

4. Куфар с инструменти за оценяване.

5. Сътрудничество и ПУО.

6. Учениците като строители на познанието.

7. Междупредметен урок част 1 и 2.

Образователното съдържание се базираше на техниката „Обратен дизайн на учебно съдържание“, разротена от  Грант Уигинс и Джей Мактай (Understanding by Design by Grant Wiggins and Jay McTighe), като се използваха и материали разработени от Педагогическия факултет на Колумбийския университет, САЩ с тяхното съгласие. Особен интерес у участниците предизвикаха интернет платформите с игри; за брейнсторминг; за моментно оценяване; за отразяване на понятия и емоции; за изграждане на работеща класна стая. Силно одобрение получи и инструменталния куфар за оценка. Учителите с удоволствие влизаха в ролите на ученици и с ентусиазъм изпълняваха различните методически упражнения, които обогатиха тяхната практическа работа. С голямо удоволствие, преподавателите от ОУ „Васил Петлешков“ възприеха и изработиха задачата за изграждане на работеща класна стая, подкрепена от професионалната учебна общност (ПУО). Идеята за изготвяне на междупредметен урок бе възприета и изпълнена с усърдие и креативност.

Лектори: Петя Петрова и Весела Христова

Линк към снимки от работата

 

Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
№ по ред ТЕМА ДАТА

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

1. Работа с родители в приобщаващото образование https://goo.gl/mh3GcN 05-07.07-2017 г. педагогически специалисти
2.

Училище в облака

https://goo.gl/fBQ6gZ

10-12.07.2017 г. учители
3. Работа с родители в приобщаващото образование https://goo.gl/mh3GcN 12-14.07.2017 г. педагогически специалисти
4.

Оценяване при обратен дизайн.

https://goo.gl/kyHxKG

12-14.07.2017 г. директори и учители
5.

Иновации в управлението на българското училищно образование 

https://goo.gl/bwpeun

17-19.07.2017 г. директори и зам.-директори на училища
6.

Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес.

https://goo.gl/YxBK6j

17-19.07.2017 г. учители от всички етапи, директори
7.

Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес.

https://goo.gl/YxBK6j

19-21.07.2017 г. учители от всички етапи, директори
8.

Инструменти за привлекателно образование.

https://goo.gl/kpfg2u

19-21.07.2017 г. учители
9.

Изпити в процеса на училищното обучение. Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението.

https://goo.gl/CfsE7u

24-26.07.2017 г. директори, учители в начален етап, учители в прогимназиален етап и учители в гимназиален етап.
10.

Училище в облака

https://goo.gl/fBQ6gZ

24-26.07.2017 г. директори

 

Цената за 16 часа обучение е в размер на 90 лв. и включва две нощувки, наем зала и техника, разходи за административно обслужване, издаване на удостоверение и лекторски хонорар.

Заявки за обученията се подават на посочените линкове.


Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

          

№ по ред ТЕМА ДАТА
1. Дизайн и внедряване в ИКТ. 07-09.06-2017 г.
2. Училище в облака. 14-16.06.2017 г.
3. Технология за създаване на професионално портфолио на учителите , директорите и други педагогически специалисти. 19-21.06.2017 г.
4. Аспекти на оценяването в съвременното начално училище. 21-23.06.2017 г.
5. Оптимизация на взаимодействието „образователни институции- семейство“. 26-28.06.2017 г.
6. Инструменти за привлекателно образование. 21-23.06.2017 г.
7. Инструменти за привлекателно образование 28-30.06.2017
8. Превенция на проблемното поведение в детската градина 28-30.06.2017 г.

 

Писмо до Началник РУО

 

   
© НЦПКПС