Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444086
   

Екипите за обхват и приобщаване на деца и ученици в образователната система започват посещенията си на адреси от днес. Сформирани бяха 1 103 групи с общо 11 632 представители на различни институции – учители, директори, социални работници, полицаи, медиатори, представители на гражданското общество. Където има възможност, са включени и училищни психолози, а при необходимост могат да участват и тези от националната мобилна група към Министерството на образованието и науката.  Всеки екип има определен район и брой деца за обхват и връщане в системата.

206 378 са всички деца и ученици между 5 и 18 години, които са отпаднали или никога не са посещавали детска градина или училище. За тяхното приобщаване държавата ще вложи всички сили и ресурси, заяви в Министерския съвет (МС) вицепремиерът Томислав Дончев на пресконференция за старта на междуинституционалния механизъм. В събитието участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и членовете на Координационното звено по механизма. Според Дончев задачата пред институциите е тежка, а за изпълнението ще се използват позитивни и санкциониращи методи. „Където няма съпричастност и подкрепа от семействата и децата не се изпращат на училище, ще има лишаване от социални права. Където проблемът е икономически и децата не посещават заради липса на дрехи или учебници, такива ще се осигуряват от държавата“, категоричен беше вицепремиерът.

И сега съществуват санкции за родители, които не пращат децата си на детска градина или училище, обясни министърът на образованието Красимир Вълчев. „В Закона за предучилищно и училищно образование е определена глоба от 50 лв. до 100 лв. при първо нарушение и от 100 лв. до 500 лв. при следващо“, посочи той. Има възможност и за спиране на детските надбавки при натрупани над 5 отсъствия от училище.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев се срещна в Сливен с част от екипите по обхват и приобщаване по междуинституционалния механизъм. В областта има около 9000 деца и ученици, които са отпаднали или никога не са посещавали училище. Заедно с експертите от различни институции в Сливен  по адреси ще посещават и медиатори от съответните общности.

Според министъра работата на екипите е предимно да убеждават родителите да записват децата си в училище, но тя няма да е лесна. "Имаме три основни цели с механизма - да обхванем учениците, да повишим образователните им резултати и да намалим броя на преждевременно напусналите образователната система. Затова разчитаме на учителите да бъдат двигател на тези процеси", обясни Вълчев.

С промените в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи учителите и директорите ще получат право да предлагат помощи в натура в зависимост от нуждите на децата. В същото време членовете на екипите по обхват изразиха мнение, че ще е необходимо от Агенцията за социално подпомагане да контролират използването на помощта.

По време на посещението си министър Красимир Вълчев заедно с кмета на града Стефан Радев, народния представител Галя Захариева и началника на регионалното управление на образованието Бисерка Михалева посетиха ДГ "Зорница", ОУ "Братя Миладинови" и ОУ "Юрий Гагарин". Преподавателите споделиха, че освен с децата и учениците по междуинституционалния механизъм трябва да се работи и с родителите за утвърждаване на образованието като ценност в семействата, както и за изграждане на повече толерантност към децата билингви и тези с обучителни трудности.

Проф. Николай Лазаров е новият председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ /ФНИ/. Негов заместник става досегашният председател на Изпълнителния съвет на ФНИ проф. Георги Вайсилов. И двамата бяха избрани при тайно гласуване с пълно мнозинство от десет гласа на първото заседание на новия Изпълнителен съвет на ФНИ.

Николай Лазаров e професор по анатомия, хистология и цитология с изследователски интереси в областта на клетъчната биология, невробиологията и др., с индекс на Хирш 18.  През последните 5 години е публикувал над 50 научни труда, цитирани над 500 пъти. Ръководил и участвал в 11 научноизследователски проекта.

Георги Вайсилов е професор в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на 96 научни статии в списания с импакт фактор, над 80 доклада на международни и национални научни конференции, над 30 семинара във водещи световни научни центрове. Притежава индекс на Хирш 26. През 2013 г. е носител на награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните науки и математиката. От 2015 г. е председател на Изпълнителния съвет на ФНИ.

Останалите нови членове на Изпълнителния съвет на ФНИ са проф. Виржиния Кирякова - математически науки и информатика, номинирана от БАН, проф. д-р Явор  Енчев, номиниран от Медицински Университет – Варна, проф. Екатерина Ангелова Бъчварова, номинирана от БАН, проф. д-р Диана Копева, номинирана от УНСС – обществени науки, проф. днс Стефан Денев, номиниран от Тракийския Университет – селскостопански науки, проф. дтн Светослав Николов, номиниран от Висше транспортно училище – технически науки, проф. дфн Иван Узунов, номиниран от Технически  университет - София –физически науки, проф. дфн Диана Иванова, номинирана от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“  – хуманитарни науки, Димитър Андреев, старши експерт в дирекция „Наука“ на МОН, който е представител на министерството във ФНИ.

Министерството на образованието и науката (МОН) представи днес проект на нова наредба за приобщаващото образование. В пресконференцията участваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министрите Деница Сачева и Таня Михайлова, както и съветникът на министъра Мария Семерджиева. Новият документ е сред ключовите за изпълнението на управленската политика на правителството и обобщава повече от 300 становища и мнения на експерти.

В него е предвидено административната работа на учителите да се намали 10 пъти. По сега действащия нормативен акт, ако в училище има 15 ученици с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие, екипът трябва да изготвя годишно около 480 писмени документа. Предложението е те да бъдат сведени до около 45.

Заместник-министър Деница Сачева обясни, че се предвижда децата и учениците с изявени дарби и таланти да получават допълнителна подкрепа в центровете за личностно развитие. Те ще могат да се възползват от индивидуални учебни планове в училищата си, с цел да бъдат усъвършенствани дарбите им. „За следващата учебна година ще се търси финансиране за стимулирането на такива ученици да участват в национални и международни олимпиади“, каза Сачева.

С друга промяна ще бъдат осигурени консултации за кариерно ориентиране на учениците в училищата. За целта педагогическите съветници и психолозите ще им дават въпросници, разработени по проекта на МОН „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Ще се ползват и ресурсите на портала http://orientirane.mon.bg/. Мария Семерджиева посочи, че до момента над 65 000 деца са преминали кариерно ориентиране. В 42 училища в страната пилотно са създадени кариерни клубове, които насочват учениците към подходящите за тях професии. „Предвижда се в бъдеще такива клубове да има във всички училища“, допълни тя.

Основната цел на обучението по програмата е да се повиши равнището на педагогическата и административната компетентности на педагогическите специалисти в областта на контрола и оценяването на знанията, уменията и компетентностите на учениците и на техните нагласи към учебния процес като инструмент за повишаване на качеството на обучение и образование.

Обучителната програма си поставя редица специфични цели на теоретично и практико-приложно равнище, а именно педагогическите специалисти:

 1. да актуализират и задълбочат знанията си за държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
 2. да повишат равнището на професионална си квалификация в областта на оценяването на знанията, уменията и компетентностите на учениците, както и техните нагласи към учебния процес като инструмент за повишаване на качеството на обучение и образование като цяло, както и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.
 3. да се подпомогнат при организирането и провеждането на различните видове изпити в училище.
 4. да повишат компетентностите си по отношение на признаване, приравняване и валидиране на резултатите от обучението.

  Лектор: Лена Благоева Парова

В периода 19.07 - 21.07.2017г. се проведе обучение на темаИнструменти за привлекателно образование в НЦПКПС, гр. Банкя за директори и зам. директори.

Програма на обучението:

 1. Представяне, запознаване, въведение.
 2. Методи за чужди езици, Quizlet.
 3. Kahoot!
 4. Методи за география/история- VR, Geo guesser, Geo setter.
 5. Методи за управление на класна стая- Google Classroom.
 6. Интерактивна дъска.
 7. Образователен софтуер Физика и Matek.
 8. Презентиране с Prezi.

Лектор: Александър Ангелов, Сдружение "Център за творческо обучение"

В периода 17.07 -21.07.2017г. се проведоха две обучения на тема „Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес” в НЦПКПС, гр. Банкя за директори и учители.

Целта на обучението е педагогическите специалисти да се запознаят със съвременни иновативни подходи за организация и управление на класната стая и училището. Да се запознаят с начини за подобряване на училищната култура чрез изграждане на професионална учебна общност и промяна на училищната култура от пасивна учебна среда в жизнена и енергична учебна общност, в която всички – от директора до всеки ученик, са ангажирани с обучение, изследване и анализ на своята работа.

Ключови тези: (основни акценти на обучението):

Представяне на подхода "Цялостно развитие на детето" (Developmental Interaction Approach, DIA

Предимства на екипната работа на учителите. Изграждане на екипи.

Професионалната учебна общност връзката й с визията на училището. Защо тези общности са важни?

Насърчаване на сътрудничеството чрез изграждане на професионални учебни общности. Интердисциплинарно обучение по проекти и проектно-базирано обучение

Лектор: Лена Благоева Парова

   
© НЦПКПС