Във връзка с най-новите изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и необходимостта от своевременно запознаване на директорите на училища  с промените, в периода 16-18 февруари в Националния институт за обучение и квалификация – гр. Банкя се провеждат обучения. Работните сесии включват:

1. Тръжни процедури по ЗОП.

2. Нормативна уредба на общественитите поръчки.

Лектори са Борислав Попов и Клементина Денева.

Участниците ще получат сертификат за преминато обучение, както и учебни материали в електронен вид.

 

 

Министерство на образованието и науката

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402,

факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg

ОБЯВА

Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на имот публична държавна собственост - обект „Бюфет” с площ 42.5  кв.м. и зала за консумация намиращи се в сградата на „Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието” - град Банкя (НИОКСО), ул.”Княз Борис I” № 7, за продажба на хранителни стоки и напитки.

Търгът ще се проведе на 27.02.2015 г. от 10.30 ч. в сградата на НИОКСО – град Банкя .

Началната месечна наемна цена е 255.00 лв. без ДДС.

Срокът за наемане на помещението е 5 /пет/ години.

Време за оглед на обекта от 09.00 ч. до 17.30 ч. на 16.02.2015 г.

 На 11.02. 2015 г.  в базата на  Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието – гр. Банкя, стартира провеждането на обучение на тема: Работа със заинтересовани страни.

В рамките на 16 часа директори на училища от областите Бургас, Добрич, Пазарджик, Благоевград ще се запознаят с темите:

1. Общоевропейски тенденции за развитие и националните политики в областта на професионалното образование и обучение.

2. Стратегическо планиране.

3. Идентифициране на заинтересованите страни.

4. Консултиране със заинтересованите страни.

5. Устойчиви партньорства със заинтересованите страни.

Лектор на обучението е Ваня Тивидошева.

Участниците ще получат сертификат за преминато обучение.

12 февруари 2015 г.

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев и заместник-министър г-жа Ваня Кастрева участваха в заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование в Народното събрание на 10 февруари 2015 г.

В срещата взеха участие директори на дирекции в Министерството на образованието и науката, представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации, директори на училища, народни представители, а домакин бе председателят на Комисията по образованието и науката  г-жа Милена Дамянова.

Дневният ред на заседанието включи обсъждане на Законопроекта за предучилищното и училищното образование като всеки участник в срещата имаше възможност да изрази свое становище по точките от проектозакона.

 

 

Нова макрорамка и цели на Бюджет  2015г.

Приетият Бюджет 2015 е разработен на базата на актуализираната тригодишна бюджетна прогноза и разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за периода 2015-2017 г., при спазване на основните фискални правила за ограничаване на бюджетния дефицит, дълга и преразпределителната функция на държавата. Правителството си поставя за цел да възстанови баланса по бюджета, намаляване на неефективните разходи и подобряване на събираемостта.

 

В пероида от 02.02.2015г. до 06.02.2015г. в НИОКСО се провежда обучение на тема: „Методически насоки за интегриране на съвременни информационни технологии в учебния процес“ за учители, преподаващи в V-XII клас по всички учебни предмети.

 

Работните сесии включват:

1.Запознаване с добри педагогически практики, илюстриращи ефективни модели на преподаване.

2. Формиране на умения за работа с разнообразни софтуерни и хардуерни технологии.

Лектор е доц. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Участниците ще получат сертификат за преминато обучение, както и учебни материали в електронен вид.

На 15.01.2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе първото за годината заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации. Дневният ред на заседанието включи обсъждане на Законопроект за предучилищното и училищното образование №454-01-51, внесен от народния представител Милена Дамянова и група народни представители на 21.11.2014 г.  и Законопроект за народната просвета №454-01-64, внесен от народния представител Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г. 

По време на заседанието представителите на Министерството на образованието и науката (МОН) запознаха социалните партньори с обобщена информация за постъпилите до момента над 65 становища за внесените проектозакони за училищното образование от страна на различни страни и институции.

 Сред тях са специализирани дирекции на МОН, Регионални инспекторати по образованието, други министерства, омбудсманът на Република България, социални партньори, висши училища, Българската стопанска камара, неправителствени организации, експерти, училищни екипи, учители и граждани.

 

   
© НЦПКПС