Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
382955
   

четвъртък 27.11.2014г.

„Образованието е стратегически обект от първа величина, тъй като произвежда бъдещето и националната идентичност“, заяви днес министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г. (ОП НОИР).

Той подчерта отговорността за изпълнението на оперативната програма по начин, който да гарантира осъществяването на най-важните реформи и решаването на натрупаните проблеми в системата на образованието.

 Като председател на Комитета за наблюдение министър Танев увери членовете на състава, че Министерството на образованието и науката ще гарантира по най-прозрачен начин изпълнението на ОП НОИР. „През тази сложна 2015 година, която предстои, от вас зависи дали ще има разкъсване на облачността и слънце и да няма земетресения. Наистина много голяма отговорност тежи върху всички нас.“, изрази убеденост проф. Танев.

 Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, представи параметрите на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той подчерта и усилената съвместна работа през последните месеци с преговарящия екип на Европейската комисия и определи актуализираният вариант като стабилната структура на оперативната програма.

Приключиха дейностите по изпълнението на   проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът бе реализиран по приоритетна ос 3 на ОП РЧР, а именно „повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”. Приносът се изразява в подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието и чрез дейностите, свързани с повишаването на квалификацията  на педагогическите специалисти.

Бенефициентът и Партньорът са солидарно отговорни за успешното осъществяване на планираните дейности, като с оглед на ефективно управление, бе извършено разпределение на отговорностите.

 

 

“Въвеждането на обучение чрез работа, каквото всъщност е дуалното обучение, е един от приоритети на Министерството на образованието и науката в сферата на професионалното обучение”, подчерта министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев по време на парламентарния контрол днес. В приетата от Министерски съвет през октомври “Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение 2015-2020 година” е предвидено обезпечаването на мерки и дейности за осигуряване на организирането на дуалното обучение, допълни министърът.

Министерството на образованието и науката в момента тества условията за въвеждане на обучението чрез работа (т.нар. “дуално обучение”) чрез проекта „Ученически практики” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013” в периода 2012-2015 година. За учениците от над 400 професионални гимназии проектът улеснява прехода от образование към работа. В резултат от проведените досега над 30 000 ученически практики, почти 1000 ученици са получили предложение за сключване на трудов договор за постоянна работа на същото място, където са провели практиките си. Други около 1500 ученици са получили предложение за почасова заетост след дипломирането си. Поради постигането на много добри резултати срокът за изпълнение на проекта е удължен до месец септември 2015 г.

 

 

 В периода 03-28.11.2014 г. в базата на Национален институт за обучение и квалификация в системата на       образованието (НИОКСО) - гр. Банкя, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 221/23.04.2014 г., актуализирано с Решение № 628 от 04.09.2014 г. относно Национална програма „Квалификация“ – 2014г. се провежда обучение по мярка II. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка, дейност 2.3. Обучение на директори  на професионални гимназии на тема: „Същност на дуалната система”. Обучителният курс се провежда в рамките на 16 учебни часа, както следва:

  • І група   – 23 участника – период на провеждане –   03-05.11.2014 г.;
  • ІІ група  – 22 участника – период на провеждане –   05-07.11.2014 г.,
  • ІІІ група – 23 участника – период на провеждане –  19-21.11.2014 г.,
  • ІV група – 22 участника – период на провеждане –  24-26.11.2014 г.

Всички разходи по обучението се финансират от Национална програма „Квалификация“ – 2014 г.

Лектор на обучението е доц. Любов Попова.

 В периода 10 - 14.11.2014 г. в базата на Национален институт за обучение и квалификация в  системата на образованието (НИОКСО) - гр. Банкя, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 221/23.04.2014 г., актуализирано с Решение № 628 от 04.09.2014 г. относно Национална програма „Квалификация“ – 2014г. се проведе обучение по мярка 1.Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления, дейност 1.7. Обучение на учители с висока степен на дигитални умения.  Квалификационният курс бе на тема: „Разработване на учителски блог и методически насоки за използване на технологията в учебния процес“.

На обучението присъстваха 60 учители по информационни технологии, преподаващи в V-VІІІ клас от цялата страна.

Организатор на обучението бе Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/.

Лектори на обучението бяха доц. д-р Папанчева и доц. д-р Димитрова.

След успешно проведеното обучение участниците попълниха анкети за качеството на обучението, след което им бяха връчени сертификати от г-жа Добринка Конярова – директор на НИОКСО.

 

 

Българският отбор постигна значителен успех на Балканиадата по информатика, която се проведе в Анкара от 10 до 16 август 2014 г. като се нареди на първо място по точки в класирането по държави и завоюва два златни и един сребърен медал. 

Христо Веселинов Венев, ученик от  10. клас  на СМГ „Паисий Хилендарски“ завоюва златен медал и стана абсолютен шампион, заемайки първото място в индивидуалното класиране.

Вторият златен медалист е Енчо Иванов Мишинев, ученик в 9. клас, МГ "Атанас Радев" в град Ямбол.

Кристиян Людмилов Цъклев – ученик в 11. клас на СМГ "Паисий Хилендарски", София, завоюва сребърен медал.

Ръководители на отбора са: гл. ас. Емил  Келеведжиев, ИМИ на БАН и гл. ас. д-р Младен Манев, ТУ, град Габрово.

 

 

По сведения на регионалните инспекторати по образование до 21 август 2014 г. 63 966 деца са записани за постъпване в първи клас през новата учебна година. Те ще се обучават в 3250 паралелки.

През 2013 година първокласниците са били 63 596, т.е с 370 по-малко в сравнение с предстоящата учебна година.

Децата със специални образователни потребности, които ще тръгнат на училище, са 732.

Очаква се най-много първокласници да има в София-град, тъй като подадените заявления за постъпване в училище са 9989.  В Пловдивска област първокласниците ще са 6363, следвани от Бургаска област, където на училище се очаква да тръгнат 4552 деца.

Във Видинска област пък най-малко деца - 752, ще чуят за първи път училищен звънец на 15 септември.

Училището, което ще приеме най-много първокласници, е 119. СОУ „Академик Михаил Арнаудов“ в София, чийто праг за първи път се очаква да прекрачат 192 деца. 

   
© НЦПКПС