Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444087
   

В периода 17.07 -19.07.2017г. се проведе обучение на тема „Иновации в управлението на българското училищно образование ” в НЦПКПС, гр. Банкя за директори и зам. директори.

 1. Програма на обучението:
 2. Същност на иновациите. Видове иновации. Етапи на иновационния процес.
 3. Иновации в образованието. Същност. Видове образователни иновации.
 4. Основни направления на иновационния процес в образованието.
 5. Структурни иновации в образователната система на България. Иновационни стратегии за реализиране.
 6. Законодателни иновации в ЗПУО и държавните образователни стандарти.
 7. Анализ на отделни структурни иновации. Управление на качеството на образованието.
 8. Разширяване на училищната автономия и обществените съвети в образователните институции и иновативните училища.

Лектор: проф. Галин Цоков

В периода 03.07 -04.07.2017г. се проведе обучение на темаOценяване при обратен дизайн” в гр. Пловдив. Участваха  27 учители от ОУ „Васил Петлешков“ - гр. Пловдив.

Програма на обучението:

1. Методът „Обратен дизайн“.

2. Оценяването – нова действителност.

3. Голямата идея и важните въпроси.

4. Куфар с инструменти за оценяване.

5. Сътрудничество и ПУО.

6. Учениците като строители на познанието.

7. Междупредметен урок част 1 и 2.

Образователното съдържание се базираше на техниката „Обратен дизайн на учебно съдържание“, разротена от  Грант Уигинс и Джей Мактай (Understanding by Design by Grant Wiggins and Jay McTighe), като се използваха и материали разработени от Педагогическия факултет на Колумбийския университет, САЩ с тяхното съгласие. Особен интерес у участниците предизвикаха интернет платформите с игри; за брейнсторминг; за моментно оценяване; за отразяване на понятия и емоции; за изграждане на работеща класна стая. Силно одобрение получи и инструменталния куфар за оценка. Учителите с удоволствие влизаха в ролите на ученици и с ентусиазъм изпълняваха различните методически упражнения, които обогатиха тяхната практическа работа. С голямо удоволствие, преподавателите от ОУ „Васил Петлешков“ възприеха и изработиха задачата за изграждане на работеща класна стая, подкрепена от професионалната учебна общност (ПУО). Идеята за изготвяне на междупредметен урок бе възприета и изпълнена с усърдие и креативност.

Лектори: Петя Петрова и Весела Христова

Линк към снимки от работата

 

Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
№ по ред ТЕМА ДАТА

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

1. Работа с родители в приобщаващото образование https://goo.gl/mh3GcN 05-07.07-2017 г. педагогически специалисти
2.

Училище в облака

https://goo.gl/fBQ6gZ

10-12.07.2017 г. учители
3. Работа с родители в приобщаващото образование https://goo.gl/mh3GcN 12-14.07.2017 г. педагогически специалисти
4.

Оценяване при обратен дизайн.

https://goo.gl/kyHxKG

12-14.07.2017 г. директори и учители
5.

Иновации в управлението на българското училищно образование 

https://goo.gl/bwpeun

17-19.07.2017 г. директори и зам.-директори на училища
6.

Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес.

https://goo.gl/YxBK6j

17-19.07.2017 г. учители от всички етапи, директори
7.

Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес.

https://goo.gl/YxBK6j

19-21.07.2017 г. учители от всички етапи, директори
8.

Инструменти за привлекателно образование.

https://goo.gl/kpfg2u

19-21.07.2017 г. учители
9.

Изпити в процеса на училищното обучение. Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението.

https://goo.gl/CfsE7u

24-26.07.2017 г. директори, учители в начален етап, учители в прогимназиален етап и учители в гимназиален етап.
10.

Училище в облака

https://goo.gl/fBQ6gZ

24-26.07.2017 г. директори

 

Цената за 16 часа обучение е в размер на 90 лв. и включва две нощувки, наем зала и техника, разходи за административно обслужване, издаване на удостоверение и лекторски хонорар.

Заявки за обученията се подават на посочените линкове.


Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

          

№ по ред ТЕМА ДАТА
1. Дизайн и внедряване в ИКТ. 07-09.06-2017 г.
2. Училище в облака. 14-16.06.2017 г.
3. Технология за създаване на професионално портфолио на учителите , директорите и други педагогически специалисти. 19-21.06.2017 г.
4. Аспекти на оценяването в съвременното начално училище. 21-23.06.2017 г.
5. Оптимизация на взаимодействието „образователни институции- семейство“. 26-28.06.2017 г.
6. Инструменти за привлекателно образование. 21-23.06.2017 г.
7. Инструменти за привлекателно образование 28-30.06.2017
8. Превенция на проблемното поведение в детската градина 28-30.06.2017 г.

 

Писмо до Началник РУО

 

Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПОКАНА

за провеждане на процедура за договаряне на включване на учебни програми и

обучители в Каталог учебни програми за 2017 г.

 

Уважаеми колеги,

            Във връзка с провеждане на процедура за договаряне за включване на учебни програми и обучители в Каталог учебни програми за 2017г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), Ви кани да разработите и изпратите по приложената бланка учебни програми, съобразени с приоритетните направления за обучение и квалификация.

            При желание от Ваша страна, да участвате с разработена програма по някое от приоритетните направления, моля да изпратите попълнена бланката на модулна учебна програма, както и актуално CV.

            Разработените от Вас и одобрени от НЦПКПС програми ще бъдат включени в Каталог 2017 г.

            Отдел „Квалификация” ще Ви уведоми за необходимите приложения при сключване на договор за провеждане на обучения по каталога.

Срок за подаване на разработените програми – 03.05.2017г. до 17:30 часа на посочените два мейла: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Приложения:

 1. Бланка за изготвяне на модулна учебна програма;
 2. Приоритетни направления

НЦПКПС

Гр. Банкя

 

 

                       1intel rastej

ПОКАНА

 

за провеждане на специализирани обучения за педагогически специалисти от училища, включени в изпълнението на дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Уважаеми колеги,

          Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) има задължението да организира и проведе специализирани обучения за педагогически специалисти от различни училища в страната, включени в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП НОИР 2014-2020. Проектът е насочен към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Той цели осигуряването на по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. Чрез него се реализират нови модели и дейности в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Една от тези дейности е Дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“, която се осъществява в 112 общообразователни училища. В тях, в зависимост от потребностите на децата и учениците със специални образователни потребности, са назначени ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца със зрителни затруднения. Планираните по тази проектна дейност обучения целят повишаване на професионалните умения и компетентности на всички ангажирани в процеса на приобщаващото/включващото образование страни. Това от своя страна ще осигури по-добри възможности за индивидуален подход при предоставянето на ресурсното подпомагане за всяко дете и ученик в съответствие с неговите потребности и за постигане на по-високи резултати както по отношение на обучението му, така и по отношение на социалното му включване.

Във връзка с изложеното НЦПКПС, Ви кани да се включите като обучители по определените теми/подтеми за обучения на педагогическите специалисти, описани в Приложение № 1.

Обучителите трябва да представят:

1-      Подробни програми и презентации по съответните теми/подтеми.

2-      Актуална автобиография на обучителят/обучителите. Същите трябва да отговарят на изискванията посочени в Приложение № 1.

Всички програми и презентации, както и други документи и материали, изготвени за ползване по време на обученията, следва да бъдат представени на бланката на Оперативната програма (Приложение № 2).

Срок за подаване на посочените документи – 13.03.2017г. до 17:30 часа на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Приложения:

 1. Теми за обучения и изисквания към специалистите, които ще провеждат обученията.
 2. Бланка на ОП НОИР.
 3. Примерен образец на програма за обучението.

 

НЦПКПС

Отдел „Квалификация”

Гр. Банкя

---------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти стартира обученията през 2017г. по следните теми:

1. „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие   в   системата   на училищното образование";

Обучител - проф. д-р Ирина Колева

Целева група - учители

2. „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие : семейство - детска градина";

Обучител - проф. д-р Ирина Колева

Целева група - учители от детски градини

3. „Иновативни методи в обучението по ИТ" ;

Обучител - инж. Драган Станковски

Целева група - директори и учители

4. „Облачни структури в съвременните комуникационни среди";

Обучител - инж. Драган Станковски

Целева група - директори и учители

5.  „Работа с електронни системи за управление на образованието"

Обучител - инж. Драган Станковски

Целева група - директори и учители

6.  "Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание";

Обучител - Илка Зафирова

Целева група - директори и учители

7. "Опресняване на компютърни умения за работа с e-mail, електронни платформи в системата на образованието, конвертиране и архивиране на файлове"

Обучител - Величка Петрова

Целева група - учители

Анотации към програмите.

6.

   
© НЦПКПС