Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
382948
   

Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПОКАНА

за провеждане на процедура за договаряне на включване на учебни програми и

обучители в Каталог учебни програми за 2017 г.

 

Уважаеми колеги,

            Във връзка с провеждане на процедура за договаряне за включване на учебни програми и обучители в Каталог учебни програми за 2017г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), Ви кани да разработите и изпратите по приложената бланка учебни програми, съобразени с приоритетните направления за обучение и квалификация.

            При желание от Ваша страна, да участвате с разработена програма по някое от приоритетните направления, моля да изпратите попълнена бланката на модулна учебна програма, както и актуално CV.

            Разработените от Вас и одобрени от НЦПКПС програми ще бъдат включени в Каталог 2017 г.

            Отдел „Квалификация” ще Ви уведоми за необходимите приложения при сключване на договор за провеждане на обучения по каталога.

Срок за подаване на разработените програми – 03.05.2017г. до 17:30 часа на посочените два мейла: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Приложения:

  1. Бланка за изготвяне на модулна учебна програма;
  2. Приоритетни направления

НЦПКПС

Гр. Банкя

 

 

                       1intel rastej

ПОКАНА

 

за провеждане на специализирани обучения за педагогически специалисти от училища, включени в изпълнението на дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Уважаеми колеги,

          Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) има задължението да организира и проведе специализирани обучения за педагогически специалисти от различни училища в страната, включени в проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП НОИР 2014-2020. Проектът е насочен към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Той цели осигуряването на по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. Чрез него се реализират нови модели и дейности в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Една от тези дейности е Дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“, която се осъществява в 112 общообразователни училища. В тях, в зависимост от потребностите на децата и учениците със специални образователни потребности, са назначени ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца със зрителни затруднения. Планираните по тази проектна дейност обучения целят повишаване на професионалните умения и компетентности на всички ангажирани в процеса на приобщаващото/включващото образование страни. Това от своя страна ще осигури по-добри възможности за индивидуален подход при предоставянето на ресурсното подпомагане за всяко дете и ученик в съответствие с неговите потребности и за постигане на по-високи резултати както по отношение на обучението му, така и по отношение на социалното му включване.

Във връзка с изложеното НЦПКПС, Ви кани да се включите като обучители по определените теми/подтеми за обучения на педагогическите специалисти, описани в Приложение № 1.

Обучителите трябва да представят:

1-      Подробни програми и презентации по съответните теми/подтеми.

2-      Актуална автобиография на обучителят/обучителите. Същите трябва да отговарят на изискванията посочени в Приложение № 1.

Всички програми и презентации, както и други документи и материали, изготвени за ползване по време на обученията, следва да бъдат представени на бланката на Оперативната програма (Приложение № 2).

Срок за подаване на посочените документи – 13.03.2017г. до 17:30 часа на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Приложения:

  1. Теми за обучения и изисквания към специалистите, които ще провеждат обученията.
  2. Бланка на ОП НОИР.
  3. Примерен образец на програма за обучението.

 

НЦПКПС

Отдел „Квалификация”

Гр. Банкя

---------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти стартира обученията през 2017г. по следните теми:

1. „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие   в   системата   на училищното образование";

Обучител - проф. д-р Ирина Колева

Целева група - учители

2. „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие : семейство - детска градина";

Обучител - проф. д-р Ирина Колева

Целева група - учители от детски градини

3. „Иновативни методи в обучението по ИТ" ;

Обучител - инж. Драган Станковски

Целева група - директори и учители

4. „Облачни структури в съвременните комуникационни среди";

Обучител - инж. Драган Станковски

Целева група - директори и учители

5.  „Работа с електронни системи за управление на образованието"

Обучител - инж. Драган Станковски

Целева група - директори и учители

6.  "Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание";

Обучител - Илка Зафирова

Целева група - директори и учители

7. "Опресняване на компютърни умения за работа с e-mail, електронни платформи в системата на образованието, конвертиране и архивиране на файлове"

Обучител - Величка Петрова

Целева група - учители

Анотации към програмите.

6.

В пероида 15.02 - 17.02.2017 г. в НЦПКПС, гр. Банкя се проведе обучение на тема "Знания и решения в превенцията на употребата на наркотици, рисковото поведение и агресията в училище". Разгледани бяха следните основни теми:

1. Наркотиците – илюзии, страдание, престъпност

2. Марихуаната без маска и грим

3. Мениджмънт на класа

4. Рекламата на наркотици – пряка и непряка, забранена от ЗКНВП

Програма на обучението

 

 

Лектори:

д-р Теменужка Любенова

Магделена Рахова

гл.ас. д-р Марияна Шехова – Канелова

Уважаеми директори на учебни институции,

Технологична карта - част I е част от задълженията на НЦПКПС в изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 10 от Правилник за устройството и дейността на центъра да проучва добрия опит и подпомага въвеждането на иновации.

Картата е съобразена с чл. 44, ал. 5 от Наредба №12 от 01.09.2016г. на МОН.

Надяваме се тя да намери приложение и във Вашата работа.

В интерес на всички е да изпращате добри практики на е – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с цел тяхното популяризиране.

Технологична карта

С уважение,

Екип НЦПКПС

Програмата е в съответствие с НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Насочена е към уменията за анализ и приложение на нормативни документи в съответствие със заеманата длъжност в системата на средното образование. Държавният образователен стандарт се подлага на анализ в контекста на парадигмата за образование за устойчиво развитие и в релация с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Практическата част включва анализ, създаване и аргументиране на конкретизирани модели за приложение на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование като макрорамка за планиране и контрол на образованието за устойчиво развитие в условията на формалното и неформалното образование.

ГРАФИК:

01-03.02.2017 г

 

Програма на обучението.

Лектор: Мирена Легурска

Министерство на образованието и науката

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПОКАНА

за провеждане на процедура за договаряне на включване на учебни програми и обучители в Каталог учебни програми за календарната 2017г.

Уважаеми колеги,

   Във връзка с провеждане на процедура за договаряне на включване на учебни програми и обучители в Каталог учебни програми за календарната 2017г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), Ви кани да разработите и изпратите по приложената бланка учебни програми, съобразени с приоритетните направления за обучение и квалификация ( в приложение№ 1).

   При желание от Ваша страна, да участвате с разработена програма по някое от приоритетните направления, моля да изпратите попълнена бланка на модулна учебна програма. Учебно методическият съвет на НЦПКПС ще Ви уведоми за необходимите приложения при сключване на договор за провеждане на обучения по каталога.

Срок за подаване на разработените програми – 10.02.2017г. на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ

МОДУЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

НЦПКПС

Отдел „Квалификация”

Гр. Банкя

   
© НЦПКПС