Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444087
   

 

Министерство на образованието и науката

Дирекция „Квалификация и кариерно развитие“

 

 

Тема: „ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ”

Адрес: Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402,

факс: 02/ 9977127, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПРОГРАМА

     


Първи ден
12.00 – 13.00 Настаняване
13.00 - 13.30

„Учредяване и функции на обществения съвет

Споделена практика от Асен Александров - съветник на министъра на образованието и науката

13.30 – 14.15 Въведение: Представяне на участниците, обсъждане на очакванията
14.15 - 15.00 Занятие 1: Обща характеристика на делегираните бюджети - права и отговорности на страните в процеса
15.00 – 15.30 Кафе-пауза
15.30 – 16.15 Занятие 2: Проблеми и възможности в общинските бюджети и бюджетите на ОУ за 2016 г. Очаквания за 2017 г.
16.15 – 17.00 Занятие 3: Бюджет на ОУ – Съставяне, приемане и изпълнение
17.00 – 17.45 Занятие 4: СФУК

Втори ден
09.00 - 10.00 Упражнение /Ролева игра/: Разработване на формули за разпределение на средствата между ОУ
10.00 - 10.45 Занятие 5: Управление на персонала, структура и организация на работната заплата
10.45 - 11.15 Кафе-пауза
11.15 – 12.00 Занятие 6: Възможности за подобряване на финансовото управление на дейността
12.00 – 13.30 Обща дискусия. Закриване на семинара.

                           Разпределение на участниците

Министерският съвет прие Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, изготвена от Министерството на образованието и науката. Основание за изготвянето й е Законът за училищното и предучилищното образование, а разпоредбите й влизат в сила от учебната 2017/18 година.

Наредбата има за цел да осигури оптимален брой часове за теоретична и практическа подготовка на студентите, които се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“. По силата на новия закон тази квалификация се придобива по два начина:

- в системата на висшето образование, едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата за висше образование;

- след придобито висше образование чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Нов регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти ще заработи от утре, 1 ноември 2016 г., към сайта на Министерството на образованието и науката.

На адрес: http://iropk.mon.bg ще бъдат публикувани всички обучителни програми, от които учителите и училищата могат да избират.

В регистъра ще има информация за обучаващата организация и програмите, които предлага, формата и продължителността на обучението. Всяка организация ще обяви какви сертификати предлага, както и броя квалификационни кредити за всеки курс. Припомняме, че според новия Закон за предучилищното и училищното образование и държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, те трябва да взимат минимум 3 кредита на всеки 4 години.

Обучителните организации ще подават заявления от 1-во до 15-о число на месец ноември и април на всяка година. В двумесечен срок ще се разглеждат и одобряват програмите, които отговарят на всички изисквания съгласно предложените критерии.

ДО

НАЧАЛНИК РУО НА МОН

КОПИЕ:

                                               ДО ЕКСПЕРТ КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Относно: Отмяна на обучения по Национална програма „Развитие на педагогически специалисти“ през м. ноември

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

Информирам Ви, че на основание чл. 8, ал. 1 и 2, т. 1 и 4 и във връзка с констатирани с Одитен доклад № 8007-42/09.06.2016 нарушения и неспазени процедури за избор на изпълнители за обучителни програми по Национална програма „Развитие на педагогически специалисти“ и по Каталог на Програми за обучение за 2016 г. , отменям планираните за м. ноември изнесени в регионите Пловдив, Пазарджик, Плевен, Силистра и Перник обучения, както и планираните за м. ноември обучения в НИОКСО, гр. Банкя.

Средствата, заплатени от участниците до момента, ще бъдат възстановени.

След провеждане на процедура за избор на обучители по утвърдените програми ще Ви информирам за възможностите за участие в обученията, провеждани от НИОКСО.

С уважение,

Анелия Андреева, директор НИОКСО

Работата по проекти е актуална възможност за училищата да подобрят качеството на учебно-възпитателния процес, да утвърдят образа на училището в местната общност чрез работа в партньорство и осигуряване на публичност на постигнатите резултати, да предоставят на учениците нови и разнообразни възможности за повишаване на компетентностите и усъвършенстване на уменията , да подпомогнат развитието на възпитаниците си, в това число и чрез разнообразни извънучилищни форми, да подпомогнат професионалната реализация на педагогическия персонал, да направят родителите съпричастни партньори на усилията, които училищните екипи полагат, за да се осъществява качественно учебния и възпитателния процес в системата на средното образование, да се осъществят връзки с институциите на пазара на труда и висшите училища, с оглед ефективна последваща реализация на възпитаниците на училището.

Курсът се състои от два основни тематични акцента – инвариантни характеристики на проектите и системи и техники за управление на проекти.

Първа част – инвариантни характеристики на проектите обхваща основните елементи на всеки един проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори за измерване на целите, на процесите, на резултатите и на въздействието. Към този тематичен акцент присъства и темата за работа в партньорство, консултации със заинтересованите страни, поддоговориране на дейности и избор на изпълнители/подизпълнители чрез прилагане разпоредбите на ЗОП или ПМС 118/2014

Втора част – управление на проекти акцентира върху техники и инструменти за наблюдение на изпълнението, корективни действия при необходимост, управление на екипите, отчитане на реализираните дейности и постигнатите резултати.

ГРАФИК:

10-12.10.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор: Ваня Тивидошева

Разглеждайки родителите като партньори, съвременната европейска образователна стратегия издига тезата за преход от социална обвързаност към демократично участие на семейството в образованието. Реализацията на педагогическите компетенции на кадрите в системата на образованието, в контекста на взаимодействието «образователни институции - семейство», изисква нови комуникационни стратегии за сътрудничество с родителите, чиято концептуална обосновка предполага дефинирането на спецификата в позициите на факторите от социално-педагогическата система.

Реализацията на учебната програма предполага интерактивна технология за модериране и оптимизация на нагласите на обучаемите към ефективно сътрудничество с партньори с цел осигуряване на иновации и качествен образователен процес в образователните институции. Конкретиката на интеракцията визира взаимодействието „образователни институции – семейство“, в контекста на процеса „педагогическо образование на родителите“.

ГРАФИК:

05-07.10.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор: проф. д-р Радослав Пенев

       Избраната тема е актуална и значима за управлението на българската образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището е проблем пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване ефективността на педагогическите процеси в българското училище.

     Известно е, че науката за управление на образованието е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта на образованието, икономиката, политиката, социологията,педагогиката и психологията. От гледна точка на управление на образованието, изследването на всяка област от обширното му научно поле е добре дошла за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в посока на различни стратегии, техники и компетентности.

Предложеният модул съдържа следните основни теми:

Тема 1: Директорът мениджър

Тема 2: Ефективно лидерство и лидерски стилове на управление.

 Тема 3: Навици на високоефективните ръководители – практически занимания

График:

03-05.10.2016 г

05-07.10.2016 г.

10-12.10.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор: Василка Стоилова

   
© НЦПКПС