Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
382948
   

Работата по проекти е актуална възможност за училищата да подобрят качеството на учебно-възпитателния процес, да утвърдят образа на училището в местната общност чрез работа в партньорство и осигуряване на публичност на постигнатите резултати, да предоставят на учениците нови и разнообразни възможности за повишаване на компетентностите и усъвършенстване на уменията , да подпомогнат развитието на възпитаниците си, в това число и чрез разнообразни извънучилищни форми, да подпомогнат професионалната реализация на педагогическия персонал, да направят родителите съпричастни партньори на усилията, които училищните екипи полагат, за да се осъществява качественно учебния и възпитателния процес в системата на средното образование, да се осъществят връзки с институциите на пазара на труда и висшите училища, с оглед ефективна последваща реализация на възпитаниците на училището.

Курсът се състои от два основни тематични акцента – инвариантни характеристики на проектите и системи и техники за управление на проекти.

Първа част – инвариантни характеристики на проектите обхваща основните елементи на всеки един проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори за измерване на целите, на процесите, на резултатите и на въздействието. Към този тематичен акцент присъства и темата за работа в партньорство, консултации със заинтересованите страни, поддоговориране на дейности и избор на изпълнители/подизпълнители чрез прилагане разпоредбите на ЗОП или ПМС 118/2014

Втора част – управление на проекти акцентира върху техники и инструменти за наблюдение на изпълнението, корективни действия при необходимост, управление на екипите, отчитане на реализираните дейности и постигнатите резултати.

ГРАФИК:

10-12.10.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор: Ваня Тивидошева

Разглеждайки родителите като партньори, съвременната европейска образователна стратегия издига тезата за преход от социална обвързаност към демократично участие на семейството в образованието. Реализацията на педагогическите компетенции на кадрите в системата на образованието, в контекста на взаимодействието «образователни институции - семейство», изисква нови комуникационни стратегии за сътрудничество с родителите, чиято концептуална обосновка предполага дефинирането на спецификата в позициите на факторите от социално-педагогическата система.

Реализацията на учебната програма предполага интерактивна технология за модериране и оптимизация на нагласите на обучаемите към ефективно сътрудничество с партньори с цел осигуряване на иновации и качествен образователен процес в образователните институции. Конкретиката на интеракцията визира взаимодействието „образователни институции – семейство“, в контекста на процеса „педагогическо образование на родителите“.

ГРАФИК:

05-07.10.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор: проф. д-р Радослав Пенев

       Избраната тема е актуална и значима за управлението на българската образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището е проблем пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване ефективността на педагогическите процеси в българското училище.

     Известно е, че науката за управление на образованието е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта на образованието, икономиката, политиката, социологията,педагогиката и психологията. От гледна точка на управление на образованието, изследването на всяка област от обширното му научно поле е добре дошла за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в посока на различни стратегии, техники и компетентности.

Предложеният модул съдържа следните основни теми:

Тема 1: Директорът мениджър

Тема 2: Ефективно лидерство и лидерски стилове на управление.

 Тема 3: Навици на високоефективните ръководители – практически занимания

График:

03-05.10.2016 г

05-07.10.2016 г.

10-12.10.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор: Василка Стоилова

Министерският съвет прие наредба, с която се определя Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование, изготвен от Министерството на образованието и науката според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Съгласно даденото в наредбата определение, приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребностите им чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. То се разглежда като неизменна част от правото на образование.

Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие.

 

Стандартът урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца, като особена подкрепа ще получат децата със специални образователни потребности. В училище ще се привличат ресурсни учители, психолози, логопеди и други педагогически специалисти, ще има и помощник на учителя.

В министерството на образованието и науката се изготвят методологии, по които бизнесът и професионалните гимназии заедно могат да разработват учебни планове за дуалното образование. Такива вече има разработени за редица професии, предстои да бъдат завършени и други. Това беше поето като ангажимент на срещата на министъра на образованието и науката Меглена Кунева с директорите на професионалните гимназии в Благоевградска област, на която присъстваха и представители на бизнеса и на местната власт. Това е втората среща за развитие на професионалното образование, която министърът провежда в рамките на месеца.

Кунева коментира, че има достатъчно стратегии за развитието на сектора, но е важно да се направи анализ кои неща работят и кои не на местно ниво, за да се вземат най-добрите модели за работа. Тя подчерта, че районите в България са различни и това изисква различни решения. Професионалното образование трябва да възвърне своя престиж, защото докато език може да се научи по всяко време в човешкия живот, тези гимназии дават занаят в ръцете, подчерта Кунева. По думите й обаче учебните планове трябва да бъдат така променени, че не само да дават професия, но и умения за учене на нови знания и умения през целия живот, тъй като технологиите много бързо променят всяка професия.

Професионалното образование и обучението за възрастни хора са нов фокус в европейската Програма "Еразъм+" за 2017 г. Това обяви вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева по време на конференция по програмата в резиденция Бояна. За следващата година е предвиден с 14% по-висок бюджет по "Еразъм+". За тази година той е 27.4 млн. евро, посочи министърът.

„Еразъм+“ е най-известната програма за обмен, финансирана от ЕС. Тя има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Подкрепят се международни партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в цяла Европа и в България.

Проучване на ЕК показва, че 92 на сто от работодателите търсят личностните черти, за чието изграждане допринася „Еразъм+“ – толерантност, увереност, умения за решаване на проблеми, любознателност, познаване на собствените силни и слаби страни и решителност, когато се взема решение за наемане на работа, каза министър Кунева. Тестове, проведени преди и след периодите на обмен в чужбина, показват, че при студентите по програмата тези личностни черти са по-силно изразени дори още преди обменът да е започнал. Когато се върнат, разликата по отношение на степента на изразеност на тези черти нараства средно с 42 на сто в сравнение с останалите студенти. "Еразъм+" не само води до подобряване на перспективите за кариера на студентите, но също така разширява техния хоризонт и социалните им контакти, допълни Меглена Кунева.

В Министерството на образованието и науката имаме за цел през следващата година да повишим дигиталните компетентности и умения на над 20 000 учители . Квалифицирането им е на стойност 20 млн. лв. и ще се осъществи основно чрез дистанционна форма. Целта е да поощри повече учители да започнат да прилагат компютри, таблети, смартфони по време на обучение в клас, независимо в кой клас преподават.

Това съобщи заместник-министър Диян Стаматов на конференция DigitalKidZ, която се проведе в Националния дворец на културата. Той добави, че настоящата реформа не са онези малки промени, за които всеки е чувал. Това е реформа, която променя изцяло светогледа в образованието. Целта е олекотяване на учебния материал,  но да е с повече прагматичност и нови знания. Има и финансов ресурс, който да подкрепя реформата. За следващата календарна година МОН ще разполага за бюджета си с 230 млн. лв. повече, отколкото през настоящата година.

Стаматов съобщи и за голям проект на стойност 140 млн. лв. в сферата на училищното образование „Твоят час“, който е по Оперативна програма „Наука и и образование за интелигентен растеж“ за следващите две календарни години. Амбициозната цел е да накара всички учители да променят своя светоглед така, че на учениците да им е интересно, а и да изпълни своята възпитателна стойност.

   
© НЦПКПС