Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
382948
   

Обучението на педагозите е насочено към овладяване на базисни знания, формиране на практически умения и подходи, свързани с планирането, организацията и реализирането на педагогическите технологии при работа с деца с дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието. Основните акценти на съдържанието са организирани в субмодулни конструкции, функционално и логически свързани и формулирани съобразно темата на обучението.

Съдържанието на обучението е създадено като комплексен и балансиран тематичен блок, който последователно подготвя и мотивира участниците за:

-                          работа с децата и учениците с дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, като специфична група в учебния и възпитателен процес;

-                          за ползване и прилагане на нормативната уредба;

-                          за регламентираните взаимоотношения в мултидисциплинарния екип, който оценява, прогнозира и реализира цялостния интегративен процес на децата и учениците с дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието в детските заведения и училище.

Особено внимание се отделя на възможностите на българското училище да разпознава, коригира и превентира риска от прояви на девиантно поведение и агресия от децата и учениците дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието.

График на обучението:

11-13.07.2016 г.

13-15.07.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор:

доц.д-р Генчо Вълчев

Обучението по темата e теоретично-практически курс за учители, преподаващи учебни предмети от всички културнообразователни области - филолози и учители неспециалисти по езикова подготовка, за педагогически специалисти в системата на средното образование. Предлага актуален теоретичен и практически подход към грамотността като социален феномен и приоритет в развитието на образователните системи в света.

Работата по темата е организирана чрез модулна програма, осигуряваща баланс между теоретични знания, практически умения и креативност. Темата илюстрира връзката между грамотността, квалификацията на педагогическите кадри и ученето през целия живот като част от общите усилия за адекватна реакция чрез система от конкретни действия за постигане на високо ниво на грамотност в българското училище и в българското общество.

Обучението, в помощ на учителите и на другите педагогически специалисти в системата на средното образование, повишава квалификацията им по актуалните проблеми на грамотността, предлага подход и система от дейности за развиване на грамотността на ниво личност и на ниво училищна общност, формира умения за прилагане на усвоеното в теоретичен и практически аспект в конкретни условия, дава възможност за споделяне и мултиплициране на наученото и усвоеното по темата в конкретната училищна среда.

График на обучението:

11-13.07.2016 г.

13-15.07.2016 г.

        Програма на обучението.

Лектор: доц. д-р. Емилия Евгениева

В Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение за учители на тема „Ефективност на процеса на обучение в мултикултурна среда“, изцяло финансирано от Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“.

График на провеждане на обучението:

04.07-06.07.2016 г.

06.07-08.07.2016 г.

Културните различия винаги са съществували. Хората се обединяват в групи, с определени ценностни, символни и ритуали. Всяка група е обособена около тях, но развитието й в голяма степен зависи от способността на нейните членове да водят комуникация с представители на други културни общности, както и да е приет в своята, други. Различията между културите на отделните групи е предпоставка за развитие и на самата група, така и на връзките между групите и т.н.

Процесите на обособяване на културните общности и тяхното разтваряне една към друга са циклични и следват един след друг. В момента ние живеем в доминиране на процеса на развиване на взаимодействие между културите. Обективните предпоставки за това са: глобалното общество, мобилността на хора заради реализация на трудовия пазар, междунационални конфликти и последващи бежански вълни. Всичко това засилва необходимостта от детайлизирано разбиране на съдържанието на култура и етнос, за да може да се постигне нужния баланс, осигуряващ социален комфорт на живот.

      Работата по проекти е актуална възможност за училищата да подобрят качеството на учебно-възпитателния процес, да утвърдят образа на училището в местната общност чрез работа в партньорство и осигуряване на публичност на постигнатите резултати, да предоставят на учениците нови и разнообразни възможности за повишаване на компетентностите и усъвършенстване на уменията , да подпомогнат развитието на възпитаниците си, в това число и чрез разнообразни извънучилищни форми, да подпомогнат професионалната реализация на педагогическия персонал, да направят родителите съпричастни партньори на усилията, които училищните екипи полагат, за да се осъществява качественно учебния и възпитателния процес в системата на средното образование, да се осъществят връзки с институциите на пазара на труда и висшите училища, с оглед ефективна последваща реализация на възпитаниците на училището. 

     Курсът се състои от два основни тематични акцента – инвариантни характеристики на проектите и системи и техники за управление на проекти.

     Първа част – инвариантни характеристики на проектите обхваща основните елементи на всеки един проект: цели, дейности, очаквани резултати, индикатори за измерване на целите, на процесите, на резултатите и на въздействието. Към този тематичен акцент присъства и темата за работа в партньорство, консултации със заинтересованите страни, поддоговориране на дейности и избор на изпълнители/подизпълнители чрез прилагане разпоредбите на ЗОП или ПМС 118/2014.

    Втора част – управление на проекти акцентира върху техники и инструменти за наблюдение на изпълнението, корективни действия при необходимост, управление на екипите, отчитане на реализираните дейности и постигнатите резултати.

Програма на обучението.

Лектор: Ваня Тивидошева

В периода 29.06 - 01.07.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение на тема „Директорът мениджър, лидер. Надграждане на управленски умения”.

       Избраната тема е актуална и значима за управлението на българската образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището е проблем пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване ефективността на педагогическите процеси в българското училище.

     Известно е, че науката за управление на образованието е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта на образованието, икономиката, политиката, социологията,педагогиката и психологията. От гледна точка на управление на образованието, изследването на всяка област от обширното му научно поле е добре дошла за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в посока на различни стратегии, техники и компетентности.

       Съдържателно програмата е насочена към задълбочаване на познанията научилищните ръководители относно основни управленски техники и тяхното приложение в процеса на управление на образователно-възпитателния процес, както и към осмисляне на собствения им опит и обмен на идеи за стимулиране на професионалната им компетентност по темата. На основата на изясняването на съвременните разбирания за обучение на възрастните, обучаемите ще развият своите умения за управление на процесите-вземане на решения, изграждане на лидерски и мениджърски стилове на управление и формиране на политики за развитие на организацията.

        Предложеният модул съдържа следните основни теми:

В периода 27-29.06.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение на тема „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО»

Актуалността на проблематиката е свързана със съвременни изследвания, чиито резултати сочат увеличаването на проявите на проблемно поведение и агресията в детската градина, училището, и семейството, и неумението на учители и родители за превенция на тези феномени.

Конкретиката на тренинга визира спецификата на видовете проблемно поведение, причините и факторите за провокирането му и ориентациите на съвременното българско семейство към тях, като основа за интерпретация на подходи и технологии за превенция на деструктивното поведение и агресивните прояви.

Програмата обхваща три образователни модула.

Първи модул: Характеристики и специфики на проблемното поведение.

Проблемно поведение се свързва с реакции и постъпки, които предизвикват недоумение, учудване, смут или страх в околните. То може да се дефинира и като често повтарящо се действие от страна на детето, което възрастните не приемат за правилно и нормално, и понякога не могат да се справят с него.

Обучението по темата „Грамотността – актуално предизвикателство пред образователна система. Теоретични основания, тенденции и перспективи за развитието й в съвременното българско училище“ e теоретично-практически курс за учители, преподаващи учебни предмети от всички културнообразователни области - филолози и учители неспециалисти по езикова подготовка, за педагогически специалисти в системата на средното образование. Предлага актуален теоретичен и практически подход към грамотността като социален феномен и приоритет в развитието на образователните системи в света.

Работата по темата е организирана чрез модулна програма, осигуряваща баланс между теоретични знания, практически умения и креативност. Темата илюстрира връзката между грамотността, квалификацията на педагогическите кадри и ученето през целия живот като част от общите усилия за адекватна реакция чрез система от конкретни действия за постигане на високо ниво на грамотност в българското училище и в българското общество.

Обучението, в помощ на учителите и на другите педагогически специалисти в системата на средното образование, повишава квалификацията им по актуалните проблеми на грамотността, предлага подход и система от дейности за развиване на грамотността на ниво личност и на ниво училищна общност, формира умения за прилагане на усвоеното в теоретичен и практически аспект в конкретни условия, дава възможност за споделяне и мултиплициране на наученото и усвоеното по темата в конкретната училищна среда.

Програма на обучението.

Лектор:

Елка Драмалиева – експерт обучител по НП „Квалификация”

   
© НЦПКПС