В периода 29.06 - 01.07.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение на тема „Директорът мениджър, лидер. Надграждане на управленски умения”.

       Избраната тема е актуална и значима за управлението на българската образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището е проблем пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване ефективността на педагогическите процеси в българското училище.

     Известно е, че науката за управление на образованието е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта на образованието, икономиката, политиката, социологията,педагогиката и психологията. От гледна точка на управление на образованието, изследването на всяка област от обширното му научно поле е добре дошла за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в посока на различни стратегии, техники и компетентности.

       Съдържателно програмата е насочена към задълбочаване на познанията научилищните ръководители относно основни управленски техники и тяхното приложение в процеса на управление на образователно-възпитателния процес, както и към осмисляне на собствения им опит и обмен на идеи за стимулиране на професионалната им компетентност по темата. На основата на изясняването на съвременните разбирания за обучение на възрастните, обучаемите ще развият своите умения за управление на процесите-вземане на решения, изграждане на лидерски и мениджърски стилове на управление и формиране на политики за развитие на организацията.

        Предложеният модул съдържа следните основни теми:

В периода 27-29.06.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение на тема „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО»

Актуалността на проблематиката е свързана със съвременни изследвания, чиито резултати сочат увеличаването на проявите на проблемно поведение и агресията в детската градина, училището, и семейството, и неумението на учители и родители за превенция на тези феномени.

Конкретиката на тренинга визира спецификата на видовете проблемно поведение, причините и факторите за провокирането му и ориентациите на съвременното българско семейство към тях, като основа за интерпретация на подходи и технологии за превенция на деструктивното поведение и агресивните прояви.

Програмата обхваща три образователни модула.

Първи модул: Характеристики и специфики на проблемното поведение.

Проблемно поведение се свързва с реакции и постъпки, които предизвикват недоумение, учудване, смут или страх в околните. То може да се дефинира и като често повтарящо се действие от страна на детето, което възрастните не приемат за правилно и нормално, и понякога не могат да се справят с него.

Обучението по темата „Грамотността – актуално предизвикателство пред образователна система. Теоретични основания, тенденции и перспективи за развитието й в съвременното българско училище“ e теоретично-практически курс за учители, преподаващи учебни предмети от всички културнообразователни области - филолози и учители неспециалисти по езикова подготовка, за педагогически специалисти в системата на средното образование. Предлага актуален теоретичен и практически подход към грамотността като социален феномен и приоритет в развитието на образователните системи в света.

Работата по темата е организирана чрез модулна програма, осигуряваща баланс между теоретични знания, практически умения и креативност. Темата илюстрира връзката между грамотността, квалификацията на педагогическите кадри и ученето през целия живот като част от общите усилия за адекватна реакция чрез система от конкретни действия за постигане на високо ниво на грамотност в българското училище и в българското общество.

Обучението, в помощ на учителите и на другите педагогически специалисти в системата на средното образование, повишава квалификацията им по актуалните проблеми на грамотността, предлага подход и система от дейности за развиване на грамотността на ниво личност и на ниво училищна общност, формира умения за прилагане на усвоеното в теоретичен и практически аспект в конкретни условия, дава възможност за споделяне и мултиплициране на наученото и усвоеното по темата в конкретната училищна среда.

Програма на обучението.

Лектор:

Елка Драмалиева – експерт обучител по НП „Квалификация”

В периода 22-24.06.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение на тема „ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО»

Актуалността на проблематиката е свързана със съвременни изследвания, чиито резултати сочат увеличаването на проявите на проблемно поведение и агресията в детската градина, училището, и семейството, и неумението на учители и родители за превенция на тези феномени.

Конкретиката на тренинга визира спецификата на видовете проблемно поведение, причините и факторите за провокирането му и ориентациите на съвременното българско семейство към тях, като основа за интерпретация на подходи и технологии за превенция на деструктивното поведение и агресивните прояви.

Програмата обхваща три образователни модула.

Първи модул: Характеристики и специфики на проблемното поведение.

Проблемно поведение се свързва с реакции и постъпки, които предизвикват недоумение, учудване, смут или страх в околните. То може да се дефинира и като често повтарящо се действие от страна на детето, което възрастните не приемат за правилно и нормално, и понякога не могат да се справят с него.

Обучението по темата „Грамотността – актуално предизвикателство пред образователна система. Теоретични основания, тенденции и перспективи за развитието й в съвременното българско училище“ e теоретично-практически курс за учители, преподаващи учебни предмети от всички културнообразователни области - филолози и учители неспециалисти по езикова подготовка, за педагогически специалисти в системата на средното образование. Предлага актуален теоретичен и практически подход към грамотността като социален феномен и приоритет в развитието на образователните системи в света.

Работата по темата е организирана чрез модулна програма, осигуряваща баланс между теоретични знания, практически умения и креативност. Темата илюстрира връзката между грамотността, квалификацията на педагогическите кадри и ученето през целия живот като част от общите усилия за адекватна реакция чрез система от конкретни действия за постигане на високо ниво на грамотност в българското училище и в българското общество.

Обучението, в помощ на учителите и на другите педагогически специалисти в системата на средното образование, повишава квалификацията им по актуалните проблеми на грамотността, предлага подход и система от дейности за развиване на грамотността на ниво личност и на ниво училищна общност, формира умения за прилагане на усвоеното в теоретичен и практически аспект в конкретни условия, дава възможност за споделяне и мултиплициране на наученото и усвоеното по темата в конкретната училищна среда.

Програма на обучението.

Лектор:

Елка Драмалиева – експерт обучител по НП „Квалификация”

В периода 20-22.06.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя се проведе обучение на тема „Оптимизация на взаимодействието „Образователни институции – семейство“

Разглеждайки родителите като партньори, съвременната европейска образователна стратегия издига тезата за преход от социална обвързаност към демократично участие на семейството в образованието. Реализацията на педагогическите компетенции на кадрите в системата на образованието, в контекста на взаимодействието «образователни институции - семейство», изисква нови комуникационни стратегии за сътрудничество с родителите, чиято концептуална обосновка предполага дефинирането на спецификата в позициите на факторите от социално-педагогическата система.

 

Реализацията на учебната програма предполага интерактивна технология за модериране и оптимизация на нагласите на обучаемите към ефективно сътрудничество с партньори с цел осигуряване на иновации и качествен образователен процес в образователните институции. Конкретиката на интеракцията визира взаимодействието „образователни институции – семейство“, в контекста на процеса „педагогическо образование на родителите“.

Предмет на анализ и дискусия е проблематиката за ролята и спецификата на позитивното семейно възпитание, отговорното родителство и иновативна тематика, и технология за повишаване на житейско-педагогическата култура на родителите.

Програма на обучението.

Лектор: Проф. д-р Радослав Пенев - СУ “Св. Кл. Охридски”

В периода 15-17.06.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведе обучение на тема „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст“ за учители от 1. до 4. клас.

Съвременните информационни технологии са двигател на прогреса във всички сфери на обществения и социален живот. По естествен начин те навлизат в образованието на всичките му нива – като средство за подготовка на учебно съдържание, като средство за учене и преподаване, като средство за управление на образователната система като цяло. Технологиите са както среда, така и средство за работа на учители, учители, администратори и образователни стратези.

Актуалността на темата произтича от наличието на ново поколение в училище с нови очаквания към системата и с нови възможности и характеристики, рефлектиращи върху начина на учене. Дигиталното поколение има особености, които трябва да бъдат анализирани и трябва да бъдат взети предвид за определяне на адекватни методи на работа в училище и за осигуряване на съответната материална база.

Обществото, от своя страна, поставя нови изисквания към компетенциите на гражданите за техния успешен живот и работа. Изискват се повече аналитични умения, висока дигитална култура, комуникативност, умения за работа в екип.

      Образователната система се характеризира със своята консервативност. Промените в нея се случват бавно и имат еволюционен характер. Учителите навсякъде по света са изправени пред предизвикателството да работят в постоянно развиваща се в технологичен аспект учебна среда, което изисква постоянно повишаване на квалификация, свързана както с формиране на дигитални умения, така и с формиране на знания за нови педагогически подходи.

   
© НЦПКПС