Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444087
   

Учителският стаж спира да е единственият критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти. То вече ще зависи и от получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен и резултатите от атестирането. Това е разписано в проекта на Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, представен днес на пресконференция в Министерството на образованието и науката. Стандартът отговаря на новия Закон за предучилищното и училищно образование и е съгласуван със социалните партньори, регионалните управления по образованието, висшите училища и представители на неправителствения сектор.

Това на практика означава, че ако досега кариерното развитие е можело да се осъществява само на периоди от 10 години натрупан стаж, то сега инициативността на учителите, желанието им да се квалифицират и усилията, които хвърлят в училище, могат да им помогнат да израснат и в рамките на четири години, поясни зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

Документът регламентира и квалификациите, които учителите трябва да получават. Те са задължени за 4 години да преминат 48 академични часа през одобрени програми за повишаване на квалификацията във външни институции и отделно по 16 часа на година в училището, в което работят. За задължителната квалификация ще се трупат и квалификационни кредити, които в последствие ще са важни за атестирането. Програмите за квалификация и институциите, които ги провеждат, ще се водят в специален регистър, за да няма злоупотреби с мними фирми. Директорите на училищата са длъжни да подкрепят учителите, като им предоставят време, отпуск и средства. Стаматов уточни, че средствата идват по линия на Фонд Работна заплата и по Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“, но и по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, грантови схеми и програми като Еразъм +.

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов взе участие в обучението на новоназначени директори на държавни и общински училища, което започна днес в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието в Банкя.

Той поздрави  новоназначените директори с встъпването им в длъжност и за смелостта да поемат отговорността да бъдат директори точно в това сложно време, когато новият Закон за предучилищното и училищното образование влиза в сила.

За голяма част от екипите си вие трябва да се доказвате и началото няма да е лесно. Но това, на което трябва да обърнете внимание, е комуникацията, заяви  зам.-министър Стаматов. Той обясни, че комуникацията трябва да е в един съвременен и много диалогичен формат, а не менторски или назидателен, както е било в миналото. Менторският начин на управление вече е отживелица. Трябва да се получи една общност, която да ви повярва и да станете едно цяло, допълни той.

Зам.-министър Стаматов посочи и друго важно условие за добро управление - социалното партньорство на всички нива, с всички социални партньори. 

Присъстващите бяха запознати с общите моменти от закона, със свободата, която той ми дава, и с новостите в държавните образователни стандарти, които вече са готови. За тези, които са публикувани за обсъждане, Стаматов прикани директорите да бъдат по-активни и конкретни в своите предложения. Заместник-министърът обясни и как се съставя бюджета на училище, като им сподели своя опит досега.

Министерството на образованието и науката подготви Календар в помощ на директорите на училища, в който описва в какви срокове какво трябва да се промени в дейността им след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование на 1 август.

В календара е посочено, че съществуващите държавни, общински и частни институции продължават дейността си без да са необходими решения на педагогическите съвети, общинските съвети, заповеди на кметове и министър на образованието и науката за детските градини, училищата, центровете за подкрепа и личностно развитие и специализираните обслужващи звена. Подробно е посочено как става смяната на имената на училищата, изработването на нови печати. Важно е да се знае, че при промяна на наименование на училището няма да променят номера в регистъра БУЛСТАТ.

Описано е, че началните училища са си начални и през новата учебна година, прогимназиалните стават основни, основните са основни, гимназиалните – профилирани или професионални, СОУ – средни училища и т.н. - за всички видове какво се случва и кога. За преобразуването на училищата в обединени се напомня, че срокът за предложения до МОН е 31 май 2017 г.

До 5 септември т.г. е срокът за разработване на стратегия за развитие на всяко едно училище. В този срок трябва да са разработени училищните учебни планове само за I и V клас, които са по нови програми.

До 15 септември училищата трябва да подадат информация за записаните първокласници.

В периода 5-10 септември трябва да се проведат педагогически съвети, които да приемат правилник за дейността на училището, учебни планове, включително за индивидуална форма на обучение, програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и др.

В периода 18.07 - 20.07.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение на тема „Директорът мениджър, лидер. Надграждане на управленски умения”.

       Избраната тема е актуална и значима за управлението на българската образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището е проблем пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване ефективността на педагогическите процеси в българското училище.

     Известно е, че науката за управление на образованието е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта на образованието, икономиката, политиката, социологията,педагогиката и психологията. От гледна точка на управление на образованието, изследването на всяка област от обширното му научно поле е добре дошла за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в посока на различни стратегии, техники и компетентности.

       Съдържателно програмата е насочена към задълбочаване на познанията научилищните ръководители относно основни управленски техники и тяхното приложение в процеса на управление на образователно-възпитателния процес, както и към осмисляне на собствения им опит и обмен на идеи за стимулиране на професионалната им компетентност по темата. На основата на изясняването на съвременните разбирания за обучение на възрастните, обучаемите ще развият своите умения за управление на процесите-вземане на решения, изграждане на лидерски и мениджърски стилове на управление и формиране на политики за развитие на организацията.

        Предложеният модул съдържа следните основни теми:

Тема 1: Директорът мениджър

Тема 2: Ефективно лидерство и лидерски стилове на управление.

Тема 3: Навици на високоефективните ръководители – практически занимания.

Програма на обучението.

Лектори: доц.д-р. Генчо Вълчев

Василка Стоилова

Обучението на педагозите е насочено към овладяване на базисни знания, формиране на практически умения и подходи, свързани с планирането, организацията и реализирането на педагогическите технологии при работа с деца с дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието. Основните акценти на съдържанието са организирани в субмодулни конструкции, функционално и логически свързани и формулирани съобразно темата на обучението.

Съдържанието на обучението е създадено като комплексен и балансиран тематичен блок, който последователно подготвя и мотивира участниците за:

-                          работа с децата и учениците с дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието, като специфична група в учебния и възпитателен процес;

-                          за ползване и прилагане на нормативната уредба;

-                          за регламентираните взаимоотношения в мултидисциплинарния екип, който оценява, прогнозира и реализира цялостния интегративен процес на децата и учениците с дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието в детските заведения и училище.

Особено внимание се отделя на възможностите на българското училище да разпознава, коригира и превентира риска от прояви на девиантно поведение и агресия от децата и учениците дислексия и със синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието.

График на обучението:

11-13.07.2016 г.

13-15.07.2016 г.

Програма на обучението.

Лектор:

доц.д-р Генчо Вълчев

Обучението по темата e теоретично-практически курс за учители, преподаващи учебни предмети от всички културнообразователни области - филолози и учители неспециалисти по езикова подготовка, за педагогически специалисти в системата на средното образование. Предлага актуален теоретичен и практически подход към грамотността като социален феномен и приоритет в развитието на образователните системи в света.

Работата по темата е организирана чрез модулна програма, осигуряваща баланс между теоретични знания, практически умения и креативност. Темата илюстрира връзката между грамотността, квалификацията на педагогическите кадри и ученето през целия живот като част от общите усилия за адекватна реакция чрез система от конкретни действия за постигане на високо ниво на грамотност в българското училище и в българското общество.

Обучението, в помощ на учителите и на другите педагогически специалисти в системата на средното образование, повишава квалификацията им по актуалните проблеми на грамотността, предлага подход и система от дейности за развиване на грамотността на ниво личност и на ниво училищна общност, формира умения за прилагане на усвоеното в теоретичен и практически аспект в конкретни условия, дава възможност за споделяне и мултиплициране на наученото и усвоеното по темата в конкретната училищна среда.

График на обучението:

11-13.07.2016 г.

13-15.07.2016 г.

        Програма на обучението.

Лектор: доц. д-р. Емилия Евгениева

В Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя ще се проведе обучение за учители на тема „Ефективност на процеса на обучение в мултикултурна среда“, изцяло финансирано от Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“.

График на провеждане на обучението:

04.07-06.07.2016 г.

06.07-08.07.2016 г.

Културните различия винаги са съществували. Хората се обединяват в групи, с определени ценностни, символни и ритуали. Всяка група е обособена около тях, но развитието й в голяма степен зависи от способността на нейните членове да водят комуникация с представители на други културни общности, както и да е приет в своята, други. Различията между културите на отделните групи е предпоставка за развитие и на самата група, така и на връзките между групите и т.н.

Процесите на обособяване на културните общности и тяхното разтваряне една към друга са циклични и следват един след друг. В момента ние живеем в доминиране на процеса на развиване на взаимодействие между културите. Обективните предпоставки за това са: глобалното общество, мобилността на хора заради реализация на трудовия пазар, междунационални конфликти и последващи бежански вълни. Всичко това засилва необходимостта от детайлизирано разбиране на съдържанието на култура и етнос, за да може да се постигне нужния баланс, осигуряващ социален комфорт на живот.

   
© НЦПКПС