Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444086
   

Учебните планове и програми по предметите от природни науки да се променят, като се намали обемът на нови понятия и се увеличи делът на часовете за упражнения. Тези предмети да се изучават в не по-малко от два часа седмично прогимназиален и гимназиален етап. Да се създадат стандарти за вътрешно оценяване на учениците при поставяне на текущи, срочни и годишни оценки, защото критериите за поставяне на текущи, срочни и годишни оценки сега се различават по региони и видове училища.

Тези и други препоръки отправя Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование към Министерството на образованието и науката чрез анализ на постиженията на българските ученици по природни науки в PISA 2006, 2009, 2012, изготвен от Галя Шуманова, Катя Минева, Лили Самуркова и Надка Филипова. Днес, години след проведените изследвания, като че ли препоръките не са взети предвид.

Резултатите на българските 15-годишни ученици в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показват, че те изостават спрямо връстниците си в страните от ОИСР. През 2006 г. само 0,4% от тях се справят с най-сложните задачи в тестовете - тези от шесто равнище, при 1,3% от ОИСР. Средният резултат на българите е 434 т. при 500 т. в ОИСР. Резултатите на 42,7% от българските ученици са под критичното второ равнище на скалата. През 2009 г. средният резултат на българите е с 5 точки по-висок, отколкото в PISA 2006, но с 12 т. под този в PISA 2000. През 2012 г. средният резултат на българите е 446 точки – с 55 точки под средния резултат на ОИСР.

 

В период от три месеца и половина (от 01.09.2017 г. до 15.12.2017 г. -62 работни дни и 9 съботи)  в Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) са проведени 71 обучения за  2293 учители, психолози, директори и заместник директори на училища, и експерти от  страната.

Тематиката на обученията обхваща начините за осигуряване качество на  програмите за квалификация, критериите свързани с качеството на обучение, подготовка за оценка на  „Четивната грамотност на учениците - оценяването PISA 2018 г.“  и по теми от специални предмети. 

За периода от 01.09 до 15.12.2017 г.  общ брой обучени - 2293 педагогически специалисти.  

Общ брой групи, преминали обученията - 71.

 

Период 2017г.

Брой обучения/часове

Месец септември

4 седмици x  4 групи x 16 часа.

Месец октомври

4 седмици x  5 групи x 16 часа.

Месец ноември

5 седмици x 5 групи 16 часа.

Месец декември

2 седмици x 5 групи x 16 часа.

 

Заетостта на базата на НЦПКПС в посочения период е 100%.

Обучителите провеждащи обученията  са високо квалифицирани, интригуващи, интересни и иновативни, с умения да владеят аудиторията и да работят с възрастни.

Екипът за управление на Центъра поставя като основни приоритети в работата си качеството на учебните програми, връзката с ежедневния живот в училище, мониторинга и оценката на ефективността на проведените обучения.

Проведените проучвания по време на квалификационните курсове  потвърждават постигането на  очакваните от участниците практически ползи за развиването на уменията и компетентностите им.

В отговор на проявения обществен интерес (вкл. от парламентарната трибуна) към дейността на Центъра, в момента тече проверка на управленската, финансово – счетоводната, стопанска и квалификационна дейност, както и работата с човешките ресурси в НЦПКПС за последните четири години.

 

 

В периода 02 октомври 2017 - 15 декември 2017 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), съвместно с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) се проведе обучение на 1611  учители по български език и литература и експерти от всички области, разпределени в 47 групи по график  организиран от  Центъра.

Обучението беше насочено към запознаване с концепцията на PISA за четивната грамотност и представяне на новите задачи, които ще бъдат използвани в PISA 2018. На базата на тези задачи ще бъде представен новият формат на теста (включително какви знания и умения се измерват, какви видове текст се използват и т.н.).

Основните цели на обучението са свързани с популяризиране на концепцията на изследването PISA 2018 за четивната грамотност на учениците, рамката на оценяване, компетентностите, които се измерват чрез изследването, и формàта и съдържанието на тестовите задачи, чрез които се извършва оценяването, както и да се подобрят уменията на учителите за формиране и развиване на четивната грамотност на учениците и за създаване и използване на подходящ инструментариум за нейното оценяване.

От  учителите по български език и литература - 1611 на брой,  участвали в обучението, се очаква  да са придобили умения да развиват и оценяват четивната грамотност на учениците, като сами избират текстовете и разработват задачите към тях. Тези нови умения дългосрочно ще им служат в работата с учениците и резултатите от това ще допринесат за повишаване на четивната грамотност в гимназиалния етап.

Всяко обучение бе с продължителност 16 академични часа. Обучители по програмата бяха: проф. д-р Гергана Дачева, проф. д-р Йовка Тишева,  д-р Светла Петрова, поф. д-р на п.н.Адриана Дамянова, доц. д-р Руска Станчева, Наталия Василева – гл. експерт (координатор на ESLCPISA и ICCS) в Център за оценяване в предучилищното
и училищното образование и Станимир Цветков
 – началник-отдел (български език и литература) към Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.

 

Участниците изразиха своето задоволство от придобитите компетентности и получиха удостоверение съгласно чл. 48, ал.1, т.1 на Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

 

Обученията  в НЦПКПС (Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  на учители и експерти от РУО през месец септември 2017г. стартираха  с въведение в организацията на учебния процес и спецификите на ученето на учениците и последователно надграждане уменията за професионално поведение и развитие, управление на иновациите, демонстриране на опит от страна на експертите и учителите, които  управляват процеса на обучение.

  Общият брой обучаеми през месец септември е 500 души.

  Засегнати бяха и  теми като как да се установи и поддържа учебна среда, ориентирана към обучаемия, как да се оценяват резултатите на обучаемите по време на обучението и да се прилагат техники за оценка на това обучение.

Освен основната си отговорност като експерти и ментори ,които следят за реализирането на програмите за обучения , те  предприемат мерки за организиране на оценяване на ефекта от тях.

Основните принципи, върху които се базираха обученията са:

 

·         да свързват новото знание с предишния си опит и ценности;

·         да искат да приложат веднага наученото;

·         да имат собствена гледна точка по изучаваните проблеми;

·         да могат да бъдат източник на знания за учащите;

·         да съдействат за разбиране и осъзнаване на процеса на обучение в зависимост от нуждите.

·         Прилагане на различни методологии за обучение и споделен подход.

 

 Обученията имат конкретни цели за подобряване на компетенциите, възможностите, капацитета, производителността и ефективността на обучаващите се.

  Недостатъците, които бяха отчетени са ,че не се отчита индивидуалния темп и напредък на отделните обучаеми; ограничава се инициативността и активността на обучаемите; учителят понякога  е единствен източник на знания; невъзможност за запознаване с различните гледни точки относно изучаваните проблеми,  не се развива творческото мислене и намирането на самостоятелни решения.

 

  Ефективността на обучението до голяма степен зависи от способността на обучителя да преподава, инструктира, а обучаемият трябва да възприема и учи като му се  предлагат иновативни техники на преподаване и споделен подход.

Основен е процесът на учене и каква методология трябва да бъде следвана за обучение и разбира се очакваната полза от него.

Проведоха се и обучения на тема „Проблемно и проектно-ориентирано обучение за формиране на умения за работа в екип и за повишаване на мотивацията на учениците“ –възлова за учебния процес.

 Обученията се провеждат  и за да   се реализират няколко процеса в рамките на обучението и развитие на уменията на участниците. Това се постига чрез умелото създаване и управление на няколко процеса : самооценка, обратна връзка за своите умения и поведения, достигане на изводи , поемане на риск и експериментиране, връзка с реалността – участниците да бъдат подпомогнати да свържат случващото се в обучението със своята реалност.

 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТМВРИ

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Начално образование 31.08-01.09.2017г.-28 д.

Обучение на експерти от РУО и учители по Изобразително изкуство -31.08-01.09.2017г  -24д.

Обучение на експерти от РУО и учители – Математика 04.09-05.09.2017г.- 32 д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители – Музика 04.09-05.09.2017г. -28д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Предучилищно образование 07.09.-08.09.2017г.-23д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители – Хореография 07.09.-08.09.2017г.- 16д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Физическо възпитание 11.09-12.09.2017г.-26д.

Обучение на експерти от РУО и учители - Обществени науки 11.09-12.09.2017г.-32д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители – БЕЛ-12.09.2017г.-13.09.2017г.-26д.

Обучение на експерти от РУО и учители - Чужди езици 13.09.2017г.-14.09.2017г.-34д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Природни науки и екология 13.09.2017г.-14.09.2017г.-30д.

 

Съвещание на експерти от РУО 18.09.-19.09.2017г.-29д.

Обучение по НПК - Управление на иновациите - 2гр. x 28 учители от гимназиален и прогимназиален етап 19.09-21.09.2017г. -56д.

 

Обучение по НПК - Проблемно и проектно-ориентирано обучение за формиране на умения за работа в екип и за повишаване мотивацията на учениците - 2 гр. X 30 учители 25.09-27.09.2017г.-60д.

 

Супервизия на членовете на нацианалната мобилна група за психологическа подкрепа -  27.09 -29.09.2017г.- 21психолози

Съвместно съвещание  на НЦПКПСс експертите по квалификация от РУО на МОН за планиране и организация на квалификационните дейности на национално, регионално и училищно ниво. Разработване на Национален квалификационен календар и осигуряване на качество на учебните програми - 35 експерти на 18 и 19 септември 2017г.

ОБЩ БРОЙ ОБУЧЕНИ 500 ДУШИ.

 

 

 

 

 

Министерството на образованието и науката работи по създаването на електронен портал с учебно съдържание. Предвижда се в него да бъдат публикувани електронни учебници и помагала по новите учебни програми, а учениците да могат да ги използват безплатно. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на форума „Innowave 2017 Business and Startup Conference”, който се провежда във Варна.

По думите му дигитализацията на учебния процес е неизбежна. За първа година бяха одобрени и вече се използват електронни учебници по новите учебни програми за втори, шести и осми клас. Те не са просто PDF варианти на хартиените пособия, а съдържат интерактивни приложения, анимации и допълнителни онлайн източници на информация. „Над 45% от училищата имат свободен интернет, който покрива до 85% от класните стаи. Там учениците могат да следят уроците си по тези учебници. Подкрепяме проектите на училищата и детските градини за закупуване на компютри. Все още не можем да говорим за електронно обучение изцяло. Няма страна в ЕС, в която обучението да е само с електронни учебници”, посочи министърът.

Той подчерта, че всяка година учителите се обучават на иновативни методи на преподаване и работа с електронни устройства. „Добрите преподаватели са от изключително значение, защото образователната система отговаря в най-голяма степен за бъдещето“, каза министърът. Той обясни, че по тази причина МОН има множество политики за мотивирането на педагогическите специалисти. „Не знаем след 20 години какви умения и професии ще са необходими. Не знаем до каква степен ще се промени пазарът на труда, но всички професии ще изискват дигитални умения“, категоричен беше Красимир Вълчев.

Уважаеми колеги,

На основание чл.7 ал.2 т.5 и чл.10 т.1 от ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти :

„Центърът, осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;“(чл.7 ал.2 т.5);

Отдел "Квалификация" осъществява следните дейности:

1. организира изготвянето на анализи за необходимостта от конкретни обучения въз основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните педагогически кадри;“(чл.10 т.1);

При участие в обучения в Центъра, всеки обучаем попълва анкетна карта.

Електронната карта е изготвена и предоставена за попълване от педагогическите специалисти, с цел подобряване на обратната връзка, както и повишаване качеството на материално-техническата база и учебния процес в НЦПКПС-гр.Банкя.

 

Анкетна карта


Доверието е в основата на съвременното образование, доверието между родител и учител, между семейството и училището. Посланието ни към родителите е „Да вярваме на учителите“.  С тези думи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри днес конференцията на тема „Партньорство училище – родители“, на която бяха обсъдени добри практики и механизми за подобряване на взаимодействието между двете страни. В събитието взеха участие заместник-министрите на образованието и науката Таня Михайлова и Деница Сачева.

 „Като родител знам, че без доверие в учителите няма да има добро образование и няма да успеем да възпитаме децата ни. Дори и да сме по-знаещи и по-критични, отколкото преди, ние не трябва да забравяме, че сме съюзници, че имаме обща мисия, че учителите са професионални педагози и понякога може да знаят по-добре от нас кое е добро за децата ни“, посочи министърът. Неговото послание към учителите е да не пестят усилия да взаимодействат с родителите. Да им обясняват и да ги информират какво правят, да ги убеждават в професионалната си работа, да се вслушват в упреците им, да ги привлекат като съюзници. Той посочи, че родителите не винаги знаят колко усилия полагат и колко търпение проявяват учителите. „Заедно трябва да се справим с агресията. Заедно трябва да направим така, че да си говорим повече. Да докажем, че образователните институции са отворени за взаимодействие, реактивни са и имат вътрешни механизми да реагират на непрофесионално поведение“, апелира министър Вълчев.

   
© НЦПКПС