Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
382994
   

График за обученията, които ще се проведат през периода: юни - юли 2016 г. във връзка с изпълнението на Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“, одобрена с РМС № 271/14.04.2016 г., Годишен план за дейността на НИОКСО и Каталог за обученията на НИОКСО за 2016 г., утвърдени от Министъра на образованието и науката, Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя.

Моля, в срок до 18.05.2016 г., да заявите вашето участие.

Останалите заявили обучение по Каталог за обучения на НИОКСО за 2016 г.до момента остават за обучение през периода юни – юли по утвърден график.

За повече информация прочетете тук:

 

График на обучения по Национална програма "Развитие на педагогическите специалисти" и теми по Каталог на НИОКСО за 2016.

В периода 21.03.16 – 23.03.16 и 28.03.16 – 30.03.16 в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведе квалификационният модул „Иклузивното училище“, предложен за директори, учители и ресурсни учители на училища и детски градини. Тематиката и образователното съдържание се позовават на:

  • Теоретични идеи, изведени от творчеството на български и чуждестранни автори с доказана научна престижност (U. Bronfenbrenner, P. Fougeyrollas, G. Magerotte, C. Dionne, J.-C. Kalubi, N. Nader-Grobois, M. Deprez, А. Гърбачева, М. Легкоступ, Н. Балканска, В. Радулов) ;
  • Разработена методология на оценяване на процесите на образователна интеграция и на прогреса в развитието на децата със специални образователни потребности, подкрепена от анализа на данни от проведено изследване в периода на 2010-2013[1];
  • Изведени професионални компетентности на мултидисциплинарния екип, основани на ценности и принципи, заложени във философията за приобщаващото образование (ЗПУВ, 2015)[2] и доклада за „Инклузивното образование“ (и инклузивния педагог) на Европейската агенция за образование на хората със специални потребности (2012)[3].

Обучението е насочено към професионалната подготовка на педагогическите специалисти за участие в процеса на приобщаващото образование на децата и учениците със специални образователни потребности.

Организацията и провеждането на образователния процес са свързани с необходимостта от функционалната адаптация на физическата, дидактическата и социалната училищна среда. Целта е да настъпи такава трансформация на образователните практики, че класната стая и класът да се превърнат в работещо място за всички деца и ученици. Ритъмът, ефикасността и качеството на изпълнение на тази промяна изискват своевременната професионална подготовка на всички педагогически специалисти – директори, учители, ресурсни учители и всички специалисти и неспециалисти, приобщени към непрекъснато обновяващия се образователен процес.

Образователните цели са:

В периода 13.04-15.04.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведоха две обучения за директори и учители.

В обучението на тема Развитие на управленските компетентности на директори. Организационни особиности и мисловни модели на съвременното /ефективно/ училище взеха участие директори на училища.

Избраната тема е актуална и значима за управлението на българската образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището е проблем, пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване  ефективността на педагогическите процеси в българското училище.

Известно е, че науката за управление на образованието е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта на образованието, икономиката, политиката, социологията, педагогиката и психологията. От гледна точка на управление на образованието, изследването на всяка област от обширното му научно поле е добре дошла за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в посока на различни стратегии, техники и компетентности.


Съдържателно програмата бе насочена към задълбочаване на познанията научилищните ръководители относно основни управленски техники и тяхното приложение в процеса на управление на образователно-възпитателния процес, както и към осмисляне на собствения им опит и обмен на идеи за стимулиране на професионалната им компетентност по темата.

Програма на обучението.

Лектор:  Василка Стоилова

В периода 11.04-13.04.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се провежда обучение на тема „Облачни технологии за ефективно образование в дигитална среда“, насочено към учители по всички учебни предмети от 5 до 12 клас.

Облачните технологии (най-общо технологии и услуги, достъпни през Интернет) навлизат във всички сфери на обществения живот, включително и в образователната сфера. Сред общите компетенции на съвременната личност са използването на уеб-базирани услуги като електронна поща, календар, обмен на файлове. Големите IT гиганти предлагат все по-качествени и цялостни пакети от услуги и софтуер, насочени към лично ползване, бизнес организация и различни сфери от обществения живо. В образователната сфера се предлагат най-разнообразни решения за организация и управление на учебния процес.

Новите технологии разкриват огромни възможности пред учителите, но и поставят огромни предизвикателства пред тях, свързани на първо място с необходимостта от постоянно учене и усъвършенстване на личните дигитални компетенции и формиране на знания за използване на съвременни методи на преподаване и учене в богата на технологии среда.

Основни акценти на обучението:

В рамките на обучението учителите формират знания за използване на Офис 365.

Надграждат се дигиталните умения на обучаемите, в хода на тренинг сесии и запознаване с различните модули, включени в колекцията Офис 365 и програмата One Note.

Формират се знания и умения за съвременни педагогически теории и методически подходи за реализиране на ефективен учебен процес в училище.

В периода 04.04-08.04.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведоха две обучения за директори и учители.

В обучението на тема „Училище на различни скорости. Формите на обучение-разширяване на възможностите за достъп до образование“ бе направен структуриран преглед на общите и специфични особености на формите на обучение. Поставен бе акцент на новите законови положения като: придаването на ново значение на дистанционната форма, разширяване обхвата на учениците, които могат да се обучават в самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма и др. По този начин участниците в обучението придобиха цялостна представа за формите на обучение, които могат да бъдат организирани от училището, в зависимост от неговия статут и специфики. Необходимите технология и процедура за прилагането им се очаква да намерят място в държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, в който се предвижда да бъдат определени организацията на обучение в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга.

Бяха разгледани възможни подходи за организация и провеждане на 3 от формите на обучение, които са приложими в най-широк кръг от училищата – самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

Лектор: Лорета Колева

Програма на обучението

В обучението на тема „Управление на проекти“ бе акцентирано на инвариантни характеристики на проектите и системи и техники за управление на проекти.

   
© НЦПКПС