В периода 21.03.16 – 23.03.16 и 28.03.16 – 30.03.16 в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведе квалификационният модул „Иклузивното училище“, предложен за директори, учители и ресурсни учители на училища и детски градини. Тематиката и образователното съдържание се позовават на:

  • Теоретични идеи, изведени от творчеството на български и чуждестранни автори с доказана научна престижност (U. Bronfenbrenner, P. Fougeyrollas, G. Magerotte, C. Dionne, J.-C. Kalubi, N. Nader-Grobois, M. Deprez, А. Гърбачева, М. Легкоступ, Н. Балканска, В. Радулов) ;
  • Разработена методология на оценяване на процесите на образователна интеграция и на прогреса в развитието на децата със специални образователни потребности, подкрепена от анализа на данни от проведено изследване в периода на 2010-2013[1];
  • Изведени професионални компетентности на мултидисциплинарния екип, основани на ценности и принципи, заложени във философията за приобщаващото образование (ЗПУВ, 2015)[2] и доклада за „Инклузивното образование“ (и инклузивния педагог) на Европейската агенция за образование на хората със специални потребности (2012)[3].

Обучението е насочено към професионалната подготовка на педагогическите специалисти за участие в процеса на приобщаващото образование на децата и учениците със специални образователни потребности.

Организацията и провеждането на образователния процес са свързани с необходимостта от функционалната адаптация на физическата, дидактическата и социалната училищна среда. Целта е да настъпи такава трансформация на образователните практики, че класната стая и класът да се превърнат в работещо място за всички деца и ученици. Ритъмът, ефикасността и качеството на изпълнение на тази промяна изискват своевременната професионална подготовка на всички педагогически специалисти – директори, учители, ресурсни учители и всички специалисти и неспециалисти, приобщени към непрекъснато обновяващия се образователен процес.

Образователните цели са:

В периода 13.04-15.04.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведоха две обучения за директори и учители.

В обучението на тема Развитие на управленските компетентности на директори. Организационни особиности и мисловни модели на съвременното /ефективно/ училище взеха участие директори на училища.

Избраната тема е актуална и значима за управлението на българската образователна система. Това е така, защото изследването на управлението на училището е проблем, пряко свързан с търсенето на възможности за повишаване  ефективността на педагогическите процеси в българското училище.

Известно е, че науката за управление на образованието е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта на образованието, икономиката, политиката, социологията, педагогиката и психологията. От гледна точка на управление на образованието, изследването на всяка област от обширното му научно поле е добре дошла за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в посока на различни стратегии, техники и компетентности.


Съдържателно програмата бе насочена към задълбочаване на познанията научилищните ръководители относно основни управленски техники и тяхното приложение в процеса на управление на образователно-възпитателния процес, както и към осмисляне на собствения им опит и обмен на идеи за стимулиране на професионалната им компетентност по темата.

Програма на обучението.

Лектор:  Василка Стоилова

В периода 11.04-13.04.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се провежда обучение на тема „Облачни технологии за ефективно образование в дигитална среда“, насочено към учители по всички учебни предмети от 5 до 12 клас.

Облачните технологии (най-общо технологии и услуги, достъпни през Интернет) навлизат във всички сфери на обществения живот, включително и в образователната сфера. Сред общите компетенции на съвременната личност са използването на уеб-базирани услуги като електронна поща, календар, обмен на файлове. Големите IT гиганти предлагат все по-качествени и цялостни пакети от услуги и софтуер, насочени към лично ползване, бизнес организация и различни сфери от обществения живо. В образователната сфера се предлагат най-разнообразни решения за организация и управление на учебния процес.

Новите технологии разкриват огромни възможности пред учителите, но и поставят огромни предизвикателства пред тях, свързани на първо място с необходимостта от постоянно учене и усъвършенстване на личните дигитални компетенции и формиране на знания за използване на съвременни методи на преподаване и учене в богата на технологии среда.

Основни акценти на обучението:

В рамките на обучението учителите формират знания за използване на Офис 365.

Надграждат се дигиталните умения на обучаемите, в хода на тренинг сесии и запознаване с различните модули, включени в колекцията Офис 365 и програмата One Note.

Формират се знания и умения за съвременни педагогически теории и методически подходи за реализиране на ефективен учебен процес в училище.

В периода 04.04-08.04.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведоха две обучения за директори и учители.

В обучението на тема „Училище на различни скорости. Формите на обучение-разширяване на възможностите за достъп до образование“ бе направен структуриран преглед на общите и специфични особености на формите на обучение. Поставен бе акцент на новите законови положения като: придаването на ново значение на дистанционната форма, разширяване обхвата на учениците, които могат да се обучават в самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма и др. По този начин участниците в обучението придобиха цялостна представа за формите на обучение, които могат да бъдат организирани от училището, в зависимост от неговия статут и специфики. Необходимите технология и процедура за прилагането им се очаква да намерят място в държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, в който се предвижда да бъдат определени организацията на обучение в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга.

Бяха разгледани възможни подходи за организация и провеждане на 3 от формите на обучение, които са приложими в най-широк кръг от училищата – самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.

Лектор: Лорета Колева

Програма на обучението

В обучението на тема „Управление на проекти“ бе акцентирано на инвариантни характеристики на проектите и системи и техники за управление на проекти.

В периода 21.03-25.03.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се провеждат три обучения за директори и учители.

  1. В обучението на тема „Кризи в училище. Действие при кризи и терористични актове“ акцентите в съдържанието са ориентирани към:

-                           рискове и заплахи за сигурността на училищата, учениците и училищните екипи;

-                           овладяване на базисни знания, формиране на практически умения и подходи, свързани с планирането, организацията и реализирането на педагогическите и междуинституционални взаимодействия с цел превенция и преодоляване на кризисни ситуации в училище и извън него;

-                           запознаване със спецификите на различни критични събития, свързани с риск от възникване на кризи в училище;

-                           специфика на поведение и действие при кризисни ситуации;

-                           усвояване на алгоритми от дейности, насочени към превенция и преодоляване на последствия от кризисни ситуации (кризисна интервенция).

Основните акценти на съдържанието са организирани в субмодулни конструкции, функционално и логически свързани и формулирани съобразно темата на обучението. Съдържанието на обучението е създадено като комплексен и балансиран тематичен блок, който включва следните основни теми:

В периода 16.03-18.03.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието ще се проведат две обучения.
В обучението на тема:
Същност на дуалната система ще вземат участие директори на професионални гимназии.

Образователното съдържание е свързано с недостатъчната практическа подготовка на учениците, липсата на достатъчна връзка между теоретичното и практическо обучение, между обучението и реалната производствена практика. Описват се някои от причините за това състояние на професионалното образование и обучение у нас.

Дават се практически знания за прилагане на законодателството, свързано с прилагане на дуалната система в обучителната практика.

Работата по реализирането на учебната програмата се основава на предварително проведеното проучване на действителното състояние на организациите за адаптиране на обученията в съответствие потребностите на респондентите.

Учебното съдържание е обособено в отделни модули. Представянето на темите е предвидено да става с помощта на мултимедийни презентации и изполването на интерактивни методи. Ще се използва система за обучение решаване на реални проблеми чрез работа в екип, както и отговорност от всеки участник в обучението. Това води до усъвършенстване на управлението в организациите, посредством определяне на проблемната област, нейното изследване и решаване. Проектния екип е групата, в която участниците решават реален проблем, обучават се чрез взаимна помощ, съвети и критика. В екипа участниците се утвърждават като работна и обучаваща се група за действие, чрез споделяне на опит и развитие на нови подходи в техните собствени работни ситуации и работна среда.

В периода 14.03-16.03.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието ще се проведат две обучения.
В обучението на тема:

"Иновативната класна стая. Интерактивни методи за обучения с информационни и комуникативни технологии в училище. Добри практики с технологиите «Енвижън», приложение на електронни учебници в учебния процес, практически инструментариум за работа на учителя с информационни ресурси" ще вземат участие учители и директори на училища.

В предстоящите обучения ще се покажат:

  • софтуерни системи в примери - създадени да улеснят учителите при тяхната работа
  • проектиране на системи за осигуряване на активно участие на всеки ученик в учебния процес, чрез ефективно използване на ресурсите.

 Продуктите ще се демонстрират в три основни части – презентационна, административна и публичен портал. Презентационната част се използва за времето на учебните часове. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик, системите дават възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете, което осезаемо намалява разходите за оборудване на стандартна класна стая.

   
© НЦПКПС