Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428776
   

В периода 15-17.06.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведе обучение на тема „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст“ за учители от 1. до 4. клас.

Съвременните информационни технологии са двигател на прогреса във всички сфери на обществения и социален живот. По естествен начин те навлизат в образованието на всичките му нива – като средство за подготовка на учебно съдържание, като средство за учене и преподаване, като средство за управление на образователната система като цяло. Технологиите са както среда, така и средство за работа на учители, учители, администратори и образователни стратези.

Актуалността на темата произтича от наличието на ново поколение в училище с нови очаквания към системата и с нови възможности и характеристики, рефлектиращи върху начина на учене. Дигиталното поколение има особености, които трябва да бъдат анализирани и трябва да бъдат взети предвид за определяне на адекватни методи на работа в училище и за осигуряване на съответната материална база.

Обществото, от своя страна, поставя нови изисквания към компетенциите на гражданите за техния успешен живот и работа. Изискват се повече аналитични умения, висока дигитална култура, комуникативност, умения за работа в екип.

      Образователната система се характеризира със своята консервативност. Промените в нея се случват бавно и имат еволюционен характер. Учителите навсякъде по света са изправени пред предизвикателството да работят в постоянно развиваща се в технологичен аспект учебна среда, което изисква постоянно повишаване на квалификация, свързана както с формиране на дигитални умения, така и с формиране на знания за нови педагогически подходи.

В периода 13-15.06.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведе обучение на тема „Разработване на мултимедиен урок и дидактически ресурси за работа с интерактивна дъска“, насочено към учители по различни учебни предмети от 1-4 и 5-8 клас.

Фронталната работа на учителя с класа има изключително голямо значение за формиране на знания, понятия, умения. От съществена важност е нейната ефективност. Използваните до момента традиционни методи и средства за работа все повече не отговарят на нуждите и очакванията на съвременните ученици. Изисква се много по-висока степен на нагледност, качествена визуализция и атакуване на различни възприятия.

Всичко това налага мултимедийния урок в съвременното училище. Негови безспорни предимства са структурирането на урока, богатите възможности за онагледяване чрез картина, видео, звук, анимация, упражняването на естетическо въздействие, повишаване на мотивацията за работа.

Ниво над мултимедийния урок е интерактивния мултимедиен урок, при който учители и ученици имат възможност да работят с интерактивна хардуерна технология – интерактивна дъска, интерактивни маси или панели и др.

Тази технология позволява разгръщане на творческото мислене на учителя за реализиране на ефективен учебен процес. Богатството от инструменти позволява разнообразни дидактични упражнения и конкретна реакция на ученика в проблемна ситуация.

Мултимедийният урок може да бъде ефективен само при дозирано използване и качествено разработване, което изисква както дигитални умения, така и методическа подготовка на съвременния учител.

В периода 08-10.06.2016 г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведе обучение на тема „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст“ за учители от 1. до 4. клас.

Съвременните информационни технологии са двигател на прогреса във всички сфери на обществения и социален живот. По естествен начин те навлизат в образованието на всичките му нива – като средство за подготовка на учебно съдържание, като средство за учене и преподаване, като средство за управление на образователната система като цяло. Технологиите са както среда, така и средство за работа на учители, учители, администратори и образователни стратези.

Актуалността на темата произтича от наличието на ново поколение в училище с нови очаквания към системата и с нови възможности и характеристики, рефлектиращи върху начина на учене. Дигиталното поколение има особености, които трябва да бъдат анализирани и трябва да бъдат взети предвид за определяне на адекватни методи на работа в училище и за осигуряване на съответната материална база.

Обществото, от своя страна, поставя нови изисквания към компетенциите на гражданите за техния успешен живот и работа. Изискват се повече аналитични умения, висока дигитална култура, комуникативност, умения за работа в екип.

      Образователната система се характеризира със своята консервативност. Промените в нея се случват бавно и имат еволюционен характер. Учителите навсякъде по света са изправени пред предизвикателството да работят в постоянно развиваща се в технологичен аспект учебна среда, което изисква постоянно повишаване на квалификация, свързана както с формиране на дигитални умения, така и с формиране на знания за нови педагогически подходи.

В периода 06-08.06.2016г. в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието се проведе обучение на тема „Разработване на мултимедиен урок и дидактически ресурси за работа с интерактивна дъска“, насочено към учители по различни учебни предмети от 1-4 и 5-8 клас.

Фронталната работа на учителя с класа има изключително голямо значение за формиране на знания, понятия, умения. От съществена важност е нейната ефективност. Използваните до момента традиционни методи и средства за работа все повече не отговарят на нуждите и очакванията на съвременните ученици. Изисква се много по-висока степен на нагледност, качествена визуализция и атакуване на различни възприятия.

Всичко това налага мултимедийния урок в съвременното училище. Негови безспорни предимства са структурирането на урока, богатите възможности за онагледяване чрез картина, видео, звук, анимация, упражняването на естетическо въздействие, повишаване на мотивацията за работа.

Ниво над мултимедийния урок е интерактивния мултимедиен урок, при който учители и ученици имат възможност да работят с интерактивна хардуерна технология – интерактивна дъска, интерактивни маси или панели и др.

Тази технология позволява разгръщане на творческото мислене на учителя за реализиране на ефективен учебен процес. Богатството от инструменти позволява разнообразни дидактични упражнения и конкретна реакция на ученика в проблемна ситуация.

Мултимедийният урок може да бъде ефективен само при дозирано използване и качествено разработване, което изисква както дигитални умения, така и методическа подготовка на съвременния учител.

График за обученията, които ще се проведат през периода: юни - юли 2016 г. във връзка с изпълнението на Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“, одобрена с РМС № 271/14.04.2016 г., Годишен план за дейността на НИОКСО и Каталог за обученията на НИОКСО за 2016 г., утвърдени от Министъра на образованието и науката, Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието, гр. Банкя.

Моля, в срок до 18.05.2016 г., да заявите вашето участие.

Останалите заявили обучение по Каталог за обучения на НИОКСО за 2016 г.до момента остават за обучение през периода юни – юли по утвърден график.

За повече информация прочетете тук:

 

График на обучения по Национална програма "Развитие на педагогическите специалисти" и теми по Каталог на НИОКСО за 2016.

   
© НЦПКПС