Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444097
   

            В периода октомври – ноември 2018 година, Регионалното управление на образованието – гр. Сливен и единадесет училища от региона бяха домакини на екипи по модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“ от Национална програма „Квалификация“ 2018 г.

            Цялостната организация за провеждане на мобилностите беше създадена от РУО Сливен.

            Предвидените мобилности имаха за цел да повишат умението на педагогическите специалисти за споделяне, обмен и внедряване на иновации и добри практики.

            По информация, подадена от РУО Сливен в мобилностите са взели участие 92 екипа, от които:

 • 203 учители, посетили кабинети за медиация;
 • 231 учители, посетили училища с развита IT структура.

При осъществяване на мобилността екипите имаха възможността да се запознаят с иновационни практики за прилагане на IT технологиите (оборудвани с мултимедия и компютри класни стаи) в образователния процес, да участват в разрешаване на казуси чрез медиация в дискусии на проблемните ситуации и демонстрация от страна на учениците как те се справят с подобни конфликти.

ПРОГРАМА

Организатори: Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,  Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието,  Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България

Дата: 06.12.2018 г.

Място: Зала 5 на Министерски съвет

Час

дейност

участник

9:30-10:00

регистрация

участници

10.00- 10.05

Откриване

д-р Е. Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

поздрави от вицепремиер Т. Дончев, вицепремиер Кр. Каракачанов

10.00-12.45

Първа сесия: Качество на образованието. Модератор Асен Александров

10.05 - 10:25

Пленарен доклад

Ролята на позитивната мотивация за повишаване качеството на образованието

д-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието

10:30-10:50

Дискусия: Моите три най-важни признака за качество на образованието

 

Образователните лидери за качеството на образованието

Красимир Вълчев, министър на образоването и науката

Йорданка Фандъкова, кмет на град София

Заместник-министър на образованието и науката за средното образование инж. Таня Михайлова

10.50-11.15

Кафе пауза

 

11.00-11.10

Образователните експерти за качеството на образованието

Соня Мелоян, директор на дирекция „Организация и контрол“, МОН

Милена Иванова, директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие“, МОН

Лиляна Друмева, директор НЦПКПС

Д-р Ваня Кастрева, Началник РУО-София

11:10-11:45

Заинтересованите страни за качеството на образованието

Представител на бизнеса

Йордан Йосифов - Родител

Росен Йорданов - Психолог

Деси Бакърджиева - Артист

Стела Даскалова -  Писател

Христо Рачев - Музикант

Катя  Михайлова - Социолог 

11:45-12:00

Участниците в образователния процес за качеството на образованието

Йоанна Захариева, ученик  91 НЕГ,

Михаил Каров, ученик 51 СУ

Мира Савова , ученик 31 СУЧЕМ

Николай Бояджиев, учител  (Рудозем)

12:00-12:45

Обобщаване на първа сесия и представяне на резултатите от анкетата

Асен Александров

12.45-13.45

обяд

 

Втора сесия – „Как да постигнем качествено образование?“

Модератор: Диян Стаматов

13:45-14:00

1.      Добра практика:

„Развитие на социалните умения – път към качествено образование“

Владимир  Миков - директор ,

137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

14:00-14:15

Дискусия

 

 

14:15-14:30

2. Добра практика:

“Метод на учене по станции“ (Индивидуализиран и диференциран подход в рамките на класа)            

 

Албена Панталеева-Кондева, начален учител, докторант СУ, главен инспектор НИО

14:30-14:45

Дискусия

 

 

 

 

14.45-15:15

Кафе пауза

 

15:15- 15.30

3. Добра практика:

„Извънучилищната образователна среда – качество с усмивки“

 

Нина Караиванова – Старши учител, начален етап на основното образование ,

ОУ „Антим I“ , Пловдив

15:30-15:45

Дискусия

 

 

   

15.45-16.30

Закриване: Приемане заключителен документ „Пътна карта за качествено образование“

Екип НИО и НЦПКПС

       

Изтегли файл

computer nioksoНационалният център за повишаване на квалификацията (НЦПКПС), съвместно с Регионалните управления на образованието организира обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка) в сила от учебната 2018/2019 година.
В обученията по програма „Компютърно моделиране“ взеха участие 2330 бр. учители, от общо планирани за страната 2520 учители. Обученията се проведоха в периода от 11 юни до 02 август 2018 г. в рамките на 32 академични часа.
Регионалните управления на образованието организираха провеждането на обученията в областните градове и градовете, определени от Началника на всяко РУО.
Участниците в обученията бяха определени от всяко РУО, така че да бъде обезпечено всяко училище и обхванати заложените 71,4% от всички преподаващи в дневна форма на обучение в трети клас през учебната 2018/2019 г.
Всички регионални управления на образованието стриктно изпълниха на 100 % заложените индикатори, с изключение на РУО – София-град, където процентът на изпълнение е 58 %. В РУО София-град и РУО Пловдив бяха обучени голям брой учители от едно училище, без това да е необходимо.
Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти издаде удостоверения съгласно чл. 48, ал.1, т.1 на Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за 2 квалификациони кредита на всички учители, взели участие в обученията.
Основна задача на програмата по компютърно моделиране е внедряване на информационнните технологии в съвременното училище.
С въвеждане на новата учебна дисциплина по компютърно моделиране се цели изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. В резултат на обученията по програмата, учителите придобиват знания и умения за работа с визуални среди за програмиране и получават методически компетенции за обучаване по предмета компютърно моделиране в началното училище. Учителите придобиват умения, обучавайки учениците как да използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации.
Обучението по програма компютърно моделиране бе с практическа насоченост и включи активна работа на обучаемите с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми и по другите учебни предмети. Обратната връзка от преподавателите дава много добра оценка на проведените обучения, успешно усвояване на материала от обучаемите и стриктно изпълнение на поставените задачи. Като цяло обученията са проведени според очакванията на обучителите, на места с малки технически затруднения.

pisaОт 01.10.2018 г. до 14.12.2018 г. в НЦПКПС стартира пилотно обучение на учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“. В тази програма са предвидени 16 часа на обучение на 300 обучаеми в  групи от  по 25 човека и eдин квалификационен кредит, който се присъжда за участие в обучението.

 1. Кратко представяне на програмата:

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е част от дългосрочен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изработване на индикатори за качество на образованието.

Програмата оценява 15-годишните ученици, като основната й цел е да определи доколко учениците в края на задължителното училищно образование са придобили познания и умения, които биха им позволили успешно да се конкурират на трудовия пазар и биха били основа за пълноценна лична и професионална реализация. PISA оценява постиженията на учениците чрез обща международна рамка в три познавателни области: функционална грамотност по четене, математика и природни науки.

Програмата се осъществява от ОИСР и Международен консорциум, който обединява водещи организации от цял свят в областта на оценяването. В България изследването се провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), звено на Министерството на образованието и науката, като се спазват приетите международни стандарти за реализирането му.

 1. Обхват на програмата

PISA се провежда на етапи, всеки от които е с продължителност от три години. На всеки етап оценяването се фокусира главно върху една от трите познавателни области (функционална грамотност по четене, математика и природни науки), като другите две присъстват с по-малък брой тестови задачи.

В предстоящи етап през 2021 година основната оценявана област ще е математиката. Изследването за учениците е компютърно базирано.

Национална програма „Квалификация“ изпълнява дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти.

Годишният план за дейността на НЦПКПС  за 2018 г. е съобразен с национални цели и приоритетните направления съгласно: 

 1. Националната програма за развитие България 2020;
 2. Закон за предучилищното и училищното образование;
 3. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (НСРПК) (2014-2020);
 4. Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020);

НЦПКПС  реализира  дейности, ориентирани към продължаваща квалификация на педагогическите специалисти и предлага обучения, резултатите от които са с практическа насоченост. Тематичните направления  са съобразени със спецификата на заеманите длъжности с цел подпомагане професионалното израстване и кариерното развитие на педагогическите специалисти. В резултат педагогическите специалисти:

 • придобиват умения за прилагане на нови учебни програми, държавните образователни стандарти за учебен план и общообразователна подготовка;
 • актуализират и усъвършенстват знания, умения и компетентности по ключови направления;
 • усъвършенстват управленски компетентности;
 • придобиват знания и умения за екипна работа и сътрудничество, за интегриране на учебно съдържание, за създаване на иновативна среда за постигане на качествено образование на деца и ученици;
 • споделят добър опит и представени иновативни практики.
 • Целеви групи за обучение в НЦПКПС са директори и заместник – директори на образователни институции, учители, психолози, педагогически съветници в училища и детски градини и всички останали педагогически специалисти от образователната система на Република България.

Преподавателите, извършващи основните дейности по осъществяването на учебните процеси в центъра са висококвалифицирани и се подбират на базата на предварително зададени изисквания по съответните обучителни модули. Те притежават педагогически и практически опит, умения за преподаване и способности за комуникация с курсистите и откликване на техните запитвания и изисквания. Педагогическите специалисти, които се квалифицират в НЦПКПС, се обучават от изтъкнати имена в сферата на образованието, информационните технологии и медицината като:

проф. Д-р Ирина Колева, проф. Светослав Любомиров Иванов , проф. днк Маргарита Карамихова, проф. Тони Чехларова, Проф. д-р Веска Шошева , доц. д-р инж. Катя Стоянова,  проф. д-р Наташа Вълчева Цанова, гл. ас. д-р Виолета Коцева, Проф. д-р Веска Шошева, Доц. д-р инж. Катя Стоянова, проф. д-р Наташа Вълчева Цанова, гл. ас. д-р Виолета Коцева, Благовеста Михайлова Димова, Петър Петров Хаджигеоргиев, Надка Колева, Стефан Иванов, Александър Николов, Никола Дюлгеров, гл.ас. д-р Марияна Шехова, д-р Теменужка Любенова, Магделена Рахова, гл.ас. д-р Мирена Легурска, проф. д-р Ирина Колева, доц. Александър Николов, проф. Д-р Ирина Колева, гл. ас. д-р Радослав Стефанов Спасов, д-р Анелия Андреева гл. ас. доц. Анели Кременска, г-жа Тина Петрова Велева-Иванова, проф. Светослав Любомиров Иванов, проф. Стефан Иванов, инж. Драган Станковски и др. 

По направление: Обучения по Каталог на НЦПКПС заниманията започнаха от 21.02.2018г. до 30.03.2018г..

Общият брой на обучените педагогически специалисти  е 426 бр.

 • 269 учители
 • 104 директори
 • 53 директори на детски градини

По направление: Национална програма „Квалификация“ стартирало от 16.04.2018 г. до 01.10.2018 г. общият брой на  обучените педагогически специалисти е 1649 бр. , от които:

 • Директори на училища – 326 бр.
 • Новоназначени директори на общински и държавни училища – 142 бр.
 • Новоназначени директори на детски градини – 73 бр.
 • Заместник-директори и председатели на координационен съвет по приобщаващо образование – 221 бр.
 • Ръководители на направление ИКТ – 45 бр.
 • Директори на детски градини – 67 бр.
 • Учители – 775 бр.

Обученията продължават до момента с последна дата 12.12.2018 г.

За оставащият период от 25.09.2018 г. до 14.12.2018 г. броят на планираните за обучение педагогически специалисти е 1075, от които:

 1. Директори на училища – 50 бр.
 2. Новоназначени директори на общински и държавни училища – 75 бр.
 3. Новоназначени директори на детски градини – 75 бр.
 4. Ръководители на направление ИКТ – 75 бр.
 5. Директори на детски градини – 175 бр.
 6. Учители – 325 бр.
 7. Учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“ – 300 бр.

    Във връзка с Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 ЗОП, с предмет  “Доставка чрез закупуване на котел и бойлери за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка за нуждите на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя”, Ви уведомяваме, че се удължава първоначално определения срок за получаване на оферти за възлагане на обществената поръчка до 17:00ч. на  08.10.2018г.

    Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще бъдат разгледани от назначена комисия на 09.10.2018г. в 10:30ч. в Заседателната зала на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, намираща се на адрес гр. Банкя 1320, ул. „Княз Борис I” № 7.

Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) кани всички кандидати да подадат своята оферта  до 17:00 часа на 27.09.2018 г.,  по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка  за набиране на изпълнител с наименование : „Доставка чрез закупуване на котел и бойлери за централно отопление, включително монтаж и гаранционна поддръжка за нуждите на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя”

            Умоляваме всички участници да се запознаят подробно с изискванията  и условията за кандидатстване, информация за която е посочена на следният линк: https://goo.gl/cmUoXK

   
© НЦПКПС