Уважаеми колеги,

На основание чл.7 ал.2 т.5 и чл.10 т.1 от ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти :

„Центърът, осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;“(чл.7 ал.2 т.5);

Отдел "Квалификация" осъществява следните дейности:

1. организира изготвянето на анализи за необходимостта от конкретни обучения въз основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните педагогически кадри;“(чл.10 т.1);

При участие в обучения в Центъра, всеки обучаем попълва анкетна карта.

Електронната карта е изготвена и предоставена за попълване от педагогическите специалисти, с цел подобряване на обратната връзка, както и повишаване качеството на материално-техническата база и учебния процес в НЦПКПС-гр.Банкя.

    ​Моля, своевременно да попълните анкетата, съгласно упоменатите в нея инструкции и да ни изпратите Вашия отговор на следния електронен адрес:

https://goo.gl/BemxDg

https://goo.gl/forms/63Q6zUfnRu3p1lgA3

Благодарим Ви за отделеното време!​

   
© НЦПКПС