Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444113
   

Квалификация на педагогическите специалисти

1. Обща продължителност – 38 месеца
2. Общ брой обучаеми– 45 930:

Учители – 42 230
Помощник-директори по учебна дейност – 1 500
Директори на училища и детски градини – 2 200

   Краткосрочни обучения
5 дни присъствено обучение и един месец дистанционно консултиране за всяко обучение

   Принцип на подбор на учителите, включении в краткосрочните обучения: Обучение на училищни екипи от всяко училище и детска градина .

Резултати от приложението на екипния принцип:
   1. подпомагане на по-малките училища в подготовката на учителите (при тях парите от делегирания бюджет не достигат за квалификация)
   2. последващо прилагане на новопридобитите умения и знания в масовото общообразователно училище и детска градина
   3. подготвени училищни екипи, които след завършването на обученията ще служат като мултипликатори и ще обучават колегите си чрез формите на вътрешноучилищна квалификация
   4. подготвени екипи в помощ на ръководството на училището или детската градина при изготвянето и прилагането на специфичните училищни политики (пр. за интеграция, за превенция.)

   1. Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
От всяка детска градина се обучава екип от двама човека. Общ брой обучаеми – 4400 човека

   Резултати: Чрез обученията ще бъде неутрализиран дефицита на знания и умения, необходими в динамично променящата се съвременна среда, която предполага овладяване на ключовите компетенции още в предучилищното обучение. Както се посочва в Европейската рефернтна рамка въпросът за компетнциите на подрастващите е от жизнено значение. Те се поставят в основата на педагогическите стратегии: за личностно изразяване и развитие, за гражданско съзнание, за правата на детето и за възпитаване на отговорност за избор; за социалната интеграция и реализация на негови намерения и на бъдещи проекти. обучението

   2. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда
От всяко средищно и защитено училище се обучава екип от 3 човека, а от останалите училищата, – по 1 човек, които ще служат като мултипликатори след обучението си.. Общ брой обучаеми – 4 500 човека

   Обучението е насочено основно към средищните и защитени училища. Според анализ на ЦКОКО на резултатите от PISA 2009, резултатите на учениците от тези училища са по-ниски от средните за страната.      Проблемът се корени в спецификата на средата – езика1, на който се контактува в семейството, социалния статус на родителите, населеното място2, вида 3на училището, в която оперират тези училища, като учителите имат нужда да овладеят нови методи за работа, които използват различния културен бекграунд на учениците като предпоставка за постигане на по-добри резултати, а не като недостатък. Проектът подпомага решаването на проблема чрез посочване на пътищата за приобщаващо образование на малцинствата, чрез приложение на успешни етносоциални практики и технологии в интеркултурна среда, изграждане на социокултурна компетентност у педагогическите специалисти в професионален и личностен план.
Използването на възможностите, породени от мултикултурната среда, в която оперират учебните заведения, е актуално за всички училища поради глобализацията и многообразието на съвременния свят. Това поражда необходимостта от обучение на представители от всяко училище.

   3. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП

   От всички училища и детски градини, в които се осъществява интегрирано обучение на ученици със СОП, се обучават екипи от 3 човека. Общ брой обучаеми – 4800
Проблематиката е нова и неразработена в система за цялата страна, в контекста на Стратегия 2020 за учене през целия живот. Изготвени са документация и стандарти, валидни за цялата страна, което позволява единен подход при прилагането на педагогическите технологии – както управленски (от страна на директорите), така и изпълнителски (от страна на учителите и непедагогическия персонал). Много малка част от педагозите в общообразователното училище и детска градина имат специализирана подготовка за работа с деца със СОП – по отношение на отделните видове увреждания и заболявания, спецификата на организация на средата им (дневен режим, хранене, рехабилитация, съпътстваща терапия и др.), а това ги резервира и силно затруднява работата им с тази група деца. Липсва или е недостатъчна информираността на социалната среда (родители и деца) за типологията на уврежданията и/или хроничните заболявания при децата, за техните педагогически измерения като базисно условия за създаване на адекватни индивидуални педагогически технологии за работа с тези деца. Отчита се необходимост от преодоляване на стигмата и съпротивите на приемащата среда (педагози, непедагогически персонал, родители, деца) по отношение на детето със СОП, като се повишат информираността и компетентностите им по отношение на включването на детето със СОП в детската градина и общообразователното училище.

   4. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.
От всяко училище ще се обучат екипи, чиято численост се определя от вида на училището на принципа – по 2 човека за образователна степен: начално у-ще– 2 човека, основно 4 човека, СОУ – 6, гимназия – 2. Общ брой обучаеми – 9700 човека

   Обучението е насочено към преодоляване на дефицитите при текущото оценяване на знанията и уменията на учениците, самооценката, оценяване на неформалното учене, на междупредметните връзки и самостоятелното учене. Да създадат навици и нагласи у учениците за учене през целия живот е една от най-важните мисии на училището. Самооценяването е ефективен инструмент за постигането на тази цел. Учителите трябва да насърчават и подпомагат самооценяването защото по този начин учениците стават активни участници в процеса на учене. Оценяването на осъществяваното обучение е сложен и многостранен процес, в който задължително трябва да се включат, под различни форми, ключовите заинтересовани страни – учители, ученици, родители.

5. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и агресията

   От всяко училище се обучава екип от 5 човека. Общ брой обучаеми – 13 000.
Шокиращите прояви на насилие и агресия в училище все повече привличат вниманието на българската общественост. Причините за това явление са много: бързите социални промени, смяната на поколенията и ценностите, характеристиките на процеса на социализация, разрушаване на традиционното семейство и установяване на нови форми на съжителство и др. Агресията и насилието са резултат от неефективно съжителство между носители на различни ценности, на липса на социални компетентности и модели на поведение за мирно справяне с конфликтите и не на последно място, на неумение насилствените конфликти да бъдат трансформирани в ненасилствени.
   Кроскултурни изследвания, проведени в страните на ЕС показват, че конфликтите в училищната общност са основната причина учителите да напускат професията, и че само една десета от всички педагогически кадри виждат отговорността си за тяхното възникване и неефективно решаване. В същото време, около 80% признават, че не са подготвени да се с правят с конфликтна ситуация, ако се изправят пред такава.
България не е единствената, която е изправена пред предизвикателството да се справи с агресията и насилието в училище; но може би е единствената в ЕС, която няма програма за това. Предвидените обучения ще компенсират до голяма степен този дефицит.

   
© НЦПКПС