Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444129
   

Проект „Креативно обучение на учители в подкрепа на културното и социално включване на ромските деца в училище”

 

 

 

По договор с Изпълнителната агенция за Образование, култура и аудиовизия

 

Партньори: Soros Educational Center Foundation – Румъния, Trebag Vagyon és Projektmenedzser Kft – Унгария, Associació Departament d’Estudis dels Medis Actuals - Испания

 

Обосновка:
    Проектът инвестира в приобщаващото образование чрез целенасочени творчески и новаторски подходи за обучение на учители, с разбирането, че тяхната роля е от решаващо значение за привличане и мотивиране на ромските деца да участват в училищното образование. За постигането на по-ефективни резултати от обучение ще се обърне специално внимание на личните умения и таланти на детето. Поради тази причина, учителите трябва да бъдат обучени в специфични методи за интерактивно и творческо преподаване като "учене чрез правене", демонстрации, творчески подходи. Проектът е насочен към обучение на учителите в сферата на интеркултурното усъвършенстване на уменията, разбиране на "другия", откриване на индивидуалните умения на учащите и прилагане на индивидуални подходи в процесите на преподаване и учене.

 

Целите на проекта са:
• Привличане на ромските деца чрез създаване на мотивация за тяхното участие в училищното образование чрез оказване на специално внимание на техните културни и социални особености, таланти и личностни особености;
• Обучение на учители, които да подобрят своите практически умения в сферата на междукултурното опознаване, взаимно разбиране, културен диалог с ромските деца и техните родители и използването на специфичните за учениците от ромски произход таланти и интереси (например музика, ръчни изкуства, танци, разказване на истории) в училищните уроци.Разработване на общ методология за обучение на учители, като се визират различни контексти, базирани на прагматични решения, интердисциплинарен тематичен подход с допълнителен фокус върху здравното образование, като всички теми са представени като игри с личното участие на обучаващите се на принципи от рода на "учене чрез правене".

 

Очакваните резултати:
    1. Разработване на обща методология за интерактивна и творческа подготовка на учители и обучителна програма (обща езикова версия на английски език с превод на националните езици на партньорите – български, унгарски, руменски и испански); обучителни модули с цел придобиване на междукултурни умения; учене чрез игри и насърчаване на талантите на децата от ромски произход (визуална памет, музика, танци; разказване на истории, лични проекти); тематични области на ученето чрез интердисциплинарен подход - семейството, мястото където живея, моите любими места, места, които искам да посетя, как да бъдем силни и здрави и др.
    2. Обучения, организирани в 4 страни от ЕС въз основа на общата методология и обучителна програма
    3. Учители и обучители с по-добра специализация в предоставянето на креативно обучение за ромските деца, с цел културно и социално включване чрез училищното образование
    4. Публикуване и разпространение на интерактивно многоезично обучение на учители, включително модули, приложими за директно използване в училищните уроци с интердисциплинарна концептуализация

 

Въздействие
Подобряване на културно разбиране за спецификата на ромската етническа група.

 

   Използване на най-добрите методи за привличане на ромските деца в училище. Ромските деца и техните родители са косвени цели и тяхната мотивация да бъдат въвлечени в образованието ще се увеличи поради общи приобщаващи методи на преподаване. Проектът ще се тества в 4 страни и впоследствие ще се мултиплицира на местно ниво.
Мултиплициращият ефект ще продължи и след приключването на проекта чрез обучения, предоставяни от обучените учители на своите колеги. Предвиждат се 60 местни събития, като всяко е с най-малко 10 участници. Местните образователни органи, националните власти, културни организации и представители на медиите ще бъдат поканени да участват в разпространяването на информацията за събитията, така че да подкрепят по-нататъшното разпространение и използването на резултатите.
    Резултатите от проекта ще бъдат разпространявани чрез национални и международни мрежи от организации и партньори и по този начин влиянието на проекта ще продължи и след приключването му в международен план.

 

   
© НЦПКПС