Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444112
   

 

 

Национален център

за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

  

НЦПКПС е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за дейности, свързани с повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти.

Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 7.

Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

НЦПКПС организира квалификация, насочена към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:

а) краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на знанията по съответния учебен предмет, за развитие на умения за преподаване на ключовите компетентности, за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;

б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност.

           

 


 

 

   
© НЦПКПС