Правилник за устройството и дейността на Националния институт за

 обучение и квалификация в системата на образованието

  Издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.

 

 

 

   
© НЦПКПС