Назад

ДИМИТЪР АСЕНОВДИРЕКТОР НА НЦПКПС

Носител на златната значка на СУ „Св. Климент Охридски“.

Работил в Министерството на образованието и науката, Централата на Синдиката на българските учители, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като международен наблюдател на международното изследване за качеството на образованието TALIS 2013 г.

Представител на България в Европейската мрежа на съветниците по образователна политика на Съвета на Европа (EPAN) – (РГ за обучение на учители).

Представител на България в програмен комитет „Стратегическа конфигурация“ и програмен комитет „Приобщаващи, новаторски и мислещи общества“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК).

Представител на България в Общото събрание на Европейската изследователска инфраструктура „Европейското социално изследване“ (ESS-ERIC).

Успешно завършил квалификационно обучение по „Лидерство и стратегическо мислене в образованието”, както и квалификационни обучения по „Развиване на управленски умения“ и „Подобряване на управленските умения на кадри от образованието”.

Отличен в престижната класация “40 до 40” на Дарик Радио.

Автор на публикации свързани с процеса на формиране и осъществяване на публични образователни политики.

e-mail: d.asenov@mon.bg

 

АНТОАНЕТА АЛ-ХУСАРИ, ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА НЦПКПС

Завършила СУ “Св. Климент Охридски”. Магистър по руска и полска филология. Педагогическа квалификация.

Завършила “Библиография и библиотекознание” в Университет по библиотекознание и информационни технологии-София.

Работила като Главен експерт в Технически университет-София, Факултет компютърни системи и технологии.

Участвала към ФКСТ в работата по проект „Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки”, схема: “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Министерство на труда и социалната политика – Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”.    

E-mail: al-husari@mon.bg

 

 

БОРЯНА ВЕЛИНОВА, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “АПФСО”

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“, магистър по български език и история, владее английски език. Организира и контролира административно – правно и финансово – стопанското осигуряване в Центъра. Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на института , отговаря   за снабдяването съхраняването, стопанисването и използването на стоково – материални ценности. E-mail: b.kirilova@mon.bg

 

 

КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА, ОРГАНИЗАТОР – УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Завършила Университета за национално и световно стопанство, магистър Счетоводство и контрол, владее английски език. Изпълнява организационни функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри. E-mail: k.georgieva@mon.bg

 

 

ЙОРДАНКА ДРАГОМАНОВА, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Завършила ВИИ „Карл Маркс“ (УНСС) със специалност: „Икономист“. Работила е като главен счетоводител в Министерствотото на културата, Институт по Електроника, Дирекция „Управление“ при МНП и БАН.

E-mail: y.dragomanova@mon.bg

 

 

 

ЙОРДАНКА ИВАНОВА, КАСИЕР – ДОМАКИН

Завършила СПТУ по строителство в гр. Пазарджик, работила е като технически сътрудник в БДЖ. От 1986 г. до сега касиер – домакин в НЦПКПС. Отговаря за правилното оформяне на документите, свързани с движението на финансови средства, стоково-материални ценности, основни фондове, разчети и платежни задължения. Организира съхраняването на финансово-счетоводните документи.

E-mail: yordanka.ivanova@mon.bg

 

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА, РЕЦЕПЦИОНИСТ

Технически сътрудник – администратор от 2011 г. в НЦПКПС.

 

 

 

 

 

ГАЛИНА ИВАНОВА, РЕЦЕПЦИОНИСТ

Технически сътрудник – администратор от 2005 г. в НЦПКПС.

 

 

 

АНТОАНЕТА БАКАЛОВА, ОРГАНИЗАТОР – ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

Завършила Университета за национално и световно стопанство, магистър по Финанси, владее английски език.

Изпълнява организационни и координиращи функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

Координира дейността по провеждането на обученията и квалификацията в НЦПКПС. E-mail: a.bakalova@mon.bg

 

 

НЕЛИ БОТЕВСКА, ОРГАНИЗАТОР-EКСПЕРТ ОБУЧЕНИЯ

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър по политология, специализация по глобализация и социални политики.

Има дългогодишен опит в международната дейност, в организиране на семинари и обучения на национално и международно ниво.

Владее немски, английски, руски език. Организатор учебна дейност в НЦПКПС.   E-mail: n.botevska@mon.bg

 

АТАНАС НЕДЯЛКОВ, ИТ СПЕЦИАЛИСТ

ИТ специалист

 

 

 

ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ, ШОФЬОР

Шофьор в НЦПКПС от 2020 г.

 

 

 

МИЛЕНА СТОЯНОВА, ОРГАНИЗАТОР – УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Завършила СУ „Св. Климент Охридски“.

Магистър по „Управление на човешките ресурси“ и Бакалавър по „География“.

Изпълнява организационни функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

E-mail: milena.stoyanova@mon.bg