Назад

Изпълнение на приоритетна национална задача

В периода 02 октомври 2017 – 15 декември 2017 г. в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), съвместно с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) се проведе обучение на 1611  учители по български език и литература и експерти от всички области, разпределени в 47 групи по график  организиран от  Центъра.

Обучението беше насочено към запознаване с концепцията на PISA за четивната грамотност и представяне на новите задачи, които ще бъдат използвани в PISA 2018. На базата на тези задачи ще бъде представен новият формат на теста (включително какви знания и умения се измерват, какви видове текст се използват и т.н.).

Основните цели на обучението са свързани с популяризиране на концепцията на изследването PISA 2018 за четивната грамотност на учениците, рамката на оценяване, компетентностите, които се измерват чрез изследването, и формàта и съдържанието на тестовите задачи, чрез които се извършва оценяването, както и да се подобрят уменията на учителите за формиране и развиване на четивната грамотност на учениците и за създаване и използване на подходящ инструментариум за нейното оценяване.

От  учителите по български език и литература – 1611 на брой,  участвали в обучението, се очаква  да са придобили умения да развиват и оценяват четивната грамотност на учениците, като сами избират текстовете и разработват задачите към тях. Тези нови умения дългосрочно ще им служат в работата с учениците и резултатите от това ще допринесат за повишаване на четивната грамотност в гимназиалния етап.

Всяко обучение бе с продължителност 16 академични часа. Обучители по програмата бяха: проф. д-р Гергана Дачева, проф. д-р Йовка Тишева,  д-р Светла Петрова, поф. д-р на п.н.Адриана Дамянова, доц. д-р Руска Станчева, Наталия Василева – гл. експерт (координатор на ESLCPISA и ICCS) в Център за оценяване в предучилищното
и училищното образование и Станимир Цветков – началник-отдел (български език и литература) към Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Участниците изразиха своето задоволство от придобитите компетентности и получиха удостоверение съгласно чл. 48, ал.1, т.1 на Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Skip to content