Назад

НАТАША ЦАНОВА

ПРОФЕСОР

Работи в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, като ръководител на Методически сектор по биологично образование и МОБ. Занимава се с обучение на студенти,  автор и титуляр на учебни програми. Лектор по “Научни дисциплини в методическия модул” за ОКС бакалавър от специалностите: „Биология и химия”, „География и биология”, „Биология и английски език” и на студенти в ОКС магистър „Учител по биология” и „Човекът и природата“. Член на комисия по биоетика към МОН и член на комисии за разработване на ДОС по ЗПУО. Автор на програми за квалификация на учители и обучение в Център за иновации и компетентност. Владее отлично руски и английски език. Умение за работа в екип, управление и кординация и административна дейност и работа по изследователски проекти.

ТАНЯ АНГЕЛОВА

ПРОФЕСОР

Професор по български език и литература в Софийски университет “Св. Климент Охридски”,  гр. София.  Преподава по дисциплините “Методика на обучението по български език” и “Подготовка на учители – българисти в специалността славянски филологии”. Лектор на бакалаври по следните дисциплини; “Учебни речеви жанрове”, “Обучение в дигитална среда и работа с информационни технологии”. Лекции, ОКС „магистър“: „Системно-езиково и комуникативно-прагматическо образование по български език”, „Образованието по български език и литература в дигитална среда”. Член на авторския колектив на учебните програми по български език и литература в начален етап, действащи в момента. Ръководител и участник в научни проекти на СУ към сектор  “Научни изследвания” – създаване на корпус от ученически текстове; разговорна реч на българския език; транскрибиране на текстове за корпуса от свободни отговори в международното изследване на грамотността PIRLS 2006; създаване на мултимедийни продукти за обучението по български език, включително електронно портфолио на студента- българист и др.

ДИНКА МИЛЧЕВА

ПРОФЕСОР

Професор в Химикотехнологичен и металургичен университет в гр. София. Лектор по дисциплините: „Мениджмънт”, ”Организация на производството”, „Производствен мениджмънт”, ОКС”Бакалавър”; „Стратегически мениджмънт”, ”Материален и енергиен мениджмънт” за ОКС”Магистър” на спец. „Индустриален мениджмънт и стратегическо управление”, „Управление на документооборота” на ОКС ”Магистър”спец. „Стопанско управление”. Съставя програми по посочените дисциплини, също така и участва в разработването на учебен план на специалностите „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управление” в катедра ИСУ. Организира и координира обучението на студентите в ОКС ”Магистър”, спец. „Индустриален мениджмънт” и „Стопанско управлнение”. Отговаря за акредитацията на специалностите „Индустриален  мениджмънт” и „Стопанско управление” на катедрено и факултетно ниво. Ръководител е на специализация „Индустриален бизнес и предприемачество” към Деканат за продължаващо и дистанционно обучение. Експерт е по осигуряване на качеството и ефективността на обучение и  акредитация на ниво университет.  Способности за работа в екип и за предаване на опит и обучение в екип. Добри комуникационни способности, теоретичен и практически опит. Бърза адаптивност и позитивно мислене.

МАТИЛДА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА-БОШНАКОВА

ПРОФЕСОР

Работи дълги години като асистент, доцент и професор . Редовен преподавател в УНСС до момента. Член на Комисията по количествените изисквания за заемане на академични  длъжности в УНСС от 2019 г. Председател на Комисията от 2021 г. Води лекции и семинарни занятия по следните дисциплини: Основи на управлението, Управление на проекти и управление на международни проекти, Управленски решения в риск.  Извършва научноизследователска и  научно-приложна дейност и др. Получава награда  за изследователски постижения на Международна конференция Global Business Conference   през 2012 г. 

ДИЯНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА

ПРОФЕСОР

Ръководител На Департамент “Чужди Езици И Култури” Нов Български Университет

Професор Нов Български Университет, София (България) Водене На Лекции, Консултиране На Студенти, Изработване На Програма За Обучение, Научно Ръководство На Докторанти, Разработване На Научни Проекти

Отлични Организационни Умения, Придобити В Процеса На Работата Ми Като Директор На Програма В Департамент Чужди Езици И Култури В Нов Български Университет И Като Координатор На Национални И Международни Проекти. В Качеството Си На Председател На Българския Клон На Асоциацията По Канадски Изследвания От Създаването Му, Както И Като Вицепрезидент И Впоследствие Президент На Централноевропейската Асоциация По Канадски Изследвания Съм Организирала Дейността На Асоциацията, Както И Конференции, Научни Срещи И Академични Сбирки.

Участия В Над 70 Научни Форуми В Страната И Чужбина, Публикувани 4 Монографии, Над 80 Научни Статии, Студии И Глави В Книги В Австрия, Албания, България, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Турция, Франция, Хърватска, Чехия.

ПЕТЕР КЪНЧЕВ ЦАНЕВ

ПРОФЕСОР

2011 – 2021  Професор По Психология На Изкуството И История И Теория На Художественото Образование

Национална Художествена Академия – София

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ

(2016-2021)  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ФИЛОСОФИЯ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ФИЛОСОФСКА АНТРОПОЛОГИЯ“

ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

ОКОТО И КАРТИНАТА

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА, КАТЕДРА ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА,

СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“

ЛЕКЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

ОБРАЗ И ВИЗУАЛНО ВЪЗПРИЯТИЕ

Монографии

1.Изкуство, Психопатологична Образност И Детски Рисунки. София: Фондация „Съвременно Изкуство“, 2002. 287 Стр. Isbn 954-91004-1-3, Cobiss.Bg – Id 103806 9732

2. Психология На Изкуството. София: Нха, 2008. Изд. Калисто, 2008, 566 Стр.  Isbn 978-954-92147-3-4, Cobiss.Bg-Id 1229380324

Статии в научни сборници и списания

1. Visual Representations of Psychological Concepts and Terms in Modern and Contemporary Art. Art in Psychology, Issue 2. 2020.

https://art-in-psychology.com/2/PeterTzanev-Visual-representation-of-Psychological- Concepts

2.Ectoplastic Art Therapy as a Genre of Contemporary Art. Arts 2019, 8, 134. https://doi.org/10.3390/arts8040134