Назад

Ангел Ангелов

ДОЦЕНТ

Доцент в катедра “Обучение по математика и информатика”, Факултет по математика и информатика, Софийски университет и доцент в Педагогически факултет на Тракийски университет.

– от 1997 до 2007 г. – главен асистент в катедра “Обучение по математика и информатика”, Факултет по математика и информатика, Софийски университет.

Лектор в обучение на учители в бакалавърска степен, следдипломна квалификация на учители, магистърски програми, както следва.

1.1. Курсове, четени във ВУЗ:

 “Количествени методи в педагогиката” – Факултет по педагогика на СУ.

 “Информатика” – Геолого-географски факултет на СУ

 “Компютърни системи” – магистратура “Виртуално образование”, Философски факултет на СУ.

 “Информационни технологии в педагогическите изследвания“, магистратура, Педагогически факултет,

Page 2

Тракийски университет, Стра Загора.

 “Увод в програмирането” – Факултет по математика и информатика и Физически факултет на СУ.

 “Пакети приложни програми” – Факултет по математика и информатика и Физически факултет на СУ.

 “Училищен курс по информатика и ИТ” – Химически факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика и във формите по СДК за преквалификация на учители.

 “Методика на обучението по информатика и ИТ” – – Химически факултет, Физически факултет, Факултет по математика и информатика и във формите по СДК за преквалификация на учители в СУ.

 Вижуъл Бейсик. Факултет по математика и информатика и във формите по СДК за преквалификация на учители в СУ.

 Бази от данни. Факултет по математика и информатика и в формите по СДК за преквалификация на учители в СУ.

1.2. Научен ръководител на следдипломната квалификация предлагана в СУ за получаване на учителска правоспособност по информатика и ИТ.

2. Други дейности в сферата на средното образованеие:

 Учебна програмна среда за обучение по “Бази от данни”.

 Информационна система за търговска фирма.

 Компютърна програма и база от данни за обслужване на статистически изследвания в областта основното образование.

 Софтуерната система, която се използва от Министерство на образованието за обслужване процедурата по приема след 7. и 8. клас в държавните и общинските училища.

 Член на редакционната колегия на списание “Математика и информатика”.

 Автор на учебници и учебни помагала (учебни среди) за обучение по информатика и информационни технологии

 Рецензент на научни статии, доклади, проекти, докторантури, професури и др.

Елена Савова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди езици

(немски език), Нов български университет.

Преподавателска дейност:

Лекционни курсове в бакалавърските програми на Департамент “Чужди езици и

култури”: Увод в методиката на чуждоезиковото обучение, Дидактика, История на немскоезичната литература; курсове по практически немски език и др.;

Лекционни курсове в магистърска програма “Лингводидактика”: Концепции за учене и преподаване на чужд език, Планиране на учебния процес, Разработване и оценяване на учебни

материали, Тенденции в преподаването на чуждоезична литература и др.

Ръководство на текуща педагогическа и стажантска практика;

Преподавателска мобилност по програма “Erasmus+”;

Публикации (общо): 1 монография, 34 статии, 3, рецензии, съавтор на 2 учебни комплекта, 4

учебни пособия, 3 методически участия в национални и международни конференции, проекти и семинари

Участия в Научни журита (за присъждане на ОНС “доктор”, на НС “доктор на науките”, на

академична длъжност “професор”);

Опит с вътрешно и външно оценяване:

Участие в процедури за програмни акредитации (от страна на Департамент “Чужди езици и култури”, НБУ).

Станислав Николаев Харизанов

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – Българска академия на науките

Член на Научен съвет на ИИКТ-БАН: 2018 –

2. Член на организационен (програмен) комитет на LSSC’15, LSSC’17, LSSC’19, NMSCAA’16, NMSCAA’18, NSFD&A’20,

Ръководител на национален отбор на България за участие в Балканска олимпиада по математика: 2019 г.

2. Заместник ръководител на национален отбор на България за участие в Балканска олимпиада по математика: 2018 & 2020 г.

Ръководител на национален отбор на България за участие в Международна олимпиада по математика: 2019 – 2020 г.

4. Ръководител на национален отбор на България за участие в Romanian Masters of Mathematics: 2018 & 2020 г.

5. Заместник ръководител на национален отбор на България за участие в Romanian Masters of Mathematics: 2019 г.

6. Член на Национална комисия за провеждане на състезания и олимпиади по математика: 2018 – 2020 г.

7. Член на журита на различни национални и международни състезания по математика

Преподавателска дейност:

Диференциално и Интегрално смятане, Математически анализ ФМИ

упражнения 2002 – 2005

• Обикновени Диференциални Уравнения ФМИ

упражнения 2002 – 2005

• Увод в Програмирането, Обектно-ориентирано програмиране ФМИ

упражнения 2002 – 2005

• Numerical methods, Analysis I, ESM 4A – Numerical methodsJacobs University Bremen

упражнения 2005 – 2009

• ESM 3A – Advanced linear algebra and stochastic processes Jacobs University Bremen

упражнения 2005 – 2009

• Convex Analysis ПУ ,,TU Kaiserslautern“

упражнения 2012

• Изпъкнал анализ и приложенията му в обработката на изображения ФМИ-СУ

лекции 2017 –

Учебници и помагала

(с С. Маргенов, Р. Лазаров, П. Маринов) The Best Uniform Rational Approximation: Applications to Solving Equations Involving Fractional powers of Elliptic Operators. Practical guide. 9, IICT-BAS: Lecture Notes in Computer Science and Technologies, 2019, ISBN:978-619-7320-08-4, 85.

Емил Миланов Колев

ДОЦЕНТ ДОКТОР НА НАУКИТЕ

Институт по математика и информатика, Българска академия на науките.

Специализации:

University of East Anglia – 10.1991, 07.1992

Linkoping University, Sweden – 10.1995, 11.1995

University of Salford – 09.1996, 08.1997

Линейна алгебра

ущмжпения,

Математически основи на информатиката

Награди и отличия:

Почетен знак на Президента на Република България
Плакет на Народното събрания на Република България

Рецензия за академичната длъжност професор – Недялко Ненов (ФМИ на СУ), Светлана Топалова.

Член на Научен съвет на ИМИ-БАН: 2011 2016
Член на Редакционна колегия на списание „Математика “
Член на организационен (програмен) комитет на АССТ2008, АССТ2010, АССТ2012, АССТ2014, АССТ2016, ОС2013.
Ръководител на национален отбор на България за участие в Балканска олимпиада по математика: 2000 – 2004 г.
Ръководител на национален отбор на България за участие в Международна олимпиада но
математика: 2004 2008 г.
Ръководител на национален отбор на България за участие в Европейска олимпиада но
математика за момичета: 2012 2016 г.
Член на Национална комисия за провеждане на състезания и олимпиади но математика: 2000

2020 г.

Учебници и помагала:

(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 9 клас, профилирана подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 9 клас, задължителна подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 10 клас, профилирана подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е П. Бойвалснков, И. Цветкова) Математика за 10 клас, задължителна подготовка, Даниела Убенова, 2001 г.
(е Н. Събева) Текстове и задачи за развиване на математическа грамотност, Помагало но формата PISA след 7. клас. София: Булвсет 2000, 60 стр. ISBN 978-954-18-0904-4
(е Н. Събева, Б. Петкова, Ц. Василева) Математиката – лоена, интересна и полезна, Работни листове за 5. клас, София: Булвсет 2000, 80 стр. ISBN 978-954-18-0921-1
(е Мария Денкова и Веселка Сиракова) Ръководство но тригонометрия, 2006 г., 260 стр.
(with .J. Tabov, Р. Taylor) Methods of problem solving, AMT Publishing, Australian Mathematics Trust, ISBN 978-1-876420-30-7.
(е П. Бойвалснков, O. Мушкаров, H. Николов) Български математически състезания 2003-2005, Унимат СМБ 2011.
(е П. Бойвалснков, О. Мушкаров, Н. Николов) Български математически състезания 2006-2008, Унимат СМБ 2011.
(е П. Бойвалснков, О. Мушкаров, Н. Николов) Български математически състезания 2009-2011, Унимат СМБ 2011.
(book, with Р. Boyvalcnkov, N. Nikolov, О. Mushkarov) Bulgarian Mathematical Competitions 2003-2006, GIL Publishing haus, Zalau, 2007.
(е П. Бойвалснков, O. Мушкаров, H. Николов) Балкански олимпиади но математика, Унимат СМБ 2007.
(е К. Чакърян, Е. Карлов и др.) I Български фестивал на младите математици, София, Олимнмат ЕООД, 2011.
(е Д. Данова, Н. Събева, М. Тодорова) Математика за 5. клас, 2017, Булвсет 2000
(е Д. Данова, Н. Събева, Т. Славчева) Математика за 6. клас, 2017, Булвсет 2000
(е Д. Данова, Н. Събева, Т. Славчева) Математика за 7. клас, 2018, Булвсет 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 8. клас, 2018, Булвест 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 9. клас, 2018, Булвест 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 10. клас, 2018, Булвест 2000
(с С. Кокинова и И. Георгиев) Математика за 11. клас, 2019, Булвест 2000

Райчо Вангелов Пожарлиев

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

1985 досега – асистент, гл.ас. и доцент в Катедра Философия при ФФ, СУ”Св. Кл. Охридски”

2007 – доц. втори трудов договор ПУ „П.Хилендарски”

Образование:

1973 – Завършва Техникум по електроника, Хасково

1979 – Завършва специалност Философия, при ФФ на СУ “Св. Кл. Охридски”

1984 г. – Завършва аспирантура и получава докторска степен по философия на тема: “Проблемът за дейността в немската кл.философия и К.Маркс”

Публикации и книги:

1.Учебник – “Философия” за 11 клас.съавт. с Иван Колев ,Пламен Макариев, С,1994,изд.ЛИК.

2.Учебник за проф.училища и СОУ – “Философия” за 11 клас, в съавт.С.1995,изд.ЛИК.

3.Учебник “Философия” за 11 клас, изд.Анубис, 2001 г.

4.Учебник”Етика и право”, в съавт. с Иван Колев и Д.Тафков, изд.нубис, 2001 г.

5.Учебник Философия за 11 клас, в съавт. Електронен вариант – изд.Сиела, 2006;

Монография:

1.”Философски образи” – монография, изд. ЛИК, 2000.

Анна Бешкова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент по философия (логика) към Философски Факултет, СУ “Св. Климент Охридски” от 2012г.

През 2006г. получава образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.01.05 „Логика”, въз основа на защитена дисертация на тема „Ръселовата теория за обозначаването”.

Дейности:

-Член на националната комисия за провеждане на Национална олимпиада по Философия;

-Автор на ДОИ и учебни програми по учебен предмет Философия за задължителна и профилирана подготовка;

-Автор и експертна оценка на матурите по Философски цикъл;

-Проверител и експерт на матурите по Философски цикъл;

-Член и ръководител на комисията за провеждане на кандидатстуденски изпит по Философия и социални науки, СУ „Св. Климент Охридски”;

-Член на екип, даващ СДК за учител по учебен предмет Философия;

Публикации, свързани със средното и висше образование:

2002. Бешкова, А., Рашева, А., Стефанов, В., Бузов, В., Латинов, Е., Логика – учебно помагало за средното училище, София, Немезида, с. 66-77, 78-87, 105-112, 181-189.

2002. Бешкова, А., ЛАЗАРОВА, Л., Логика за 9 клас, София: Просвета, Глави: 2(10-14), 3(15-19), 5(23-28), 6(29-32), 7(33-38), 9(45-48), 13(65-67).

2011. Бешкова, А. Електронен учебник по философия за МВБУ, МВБУ, София, 2011