Назад

КРИСТИНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Д-Р ПО ПСИХОЛОГИЯ

НАУЧНА ДЕЙНОСТ И ИЗСЛЕДВАНИЯ В НАПРАВЛЕНИЕ ТРАНСЛАЦИОННА НЕВРОНАУКА

07.2020 – до момента Научноизследователски институт на Медицински Университет – Пловдив бул. „Васил Априлов“ 15A, 4002 Център, Пловдив

Научна дейност и изследвания в направление Транслационна невронаука Изследовател Провеждане на невронаучни и психологически проучвания и проектни дейности

30.06.2016 г. – до 02.06.2021 г., дата на процедура от защита на научен труд на тема : “Емоционална интелигентност, бърнаут и копинг стратегии при учители“ за придобиване на ОНС

„доктор“ Югозападен университет “Неофит Рилски” Философски факултет, Катедра Психология

Водене на семинари и упражнения, участия в обучения и конференции, свързани с темата на дисертацията, провеждане на психологичниизследвани, научни публикации Доктор по психология

Тренинг за ефективни комуникативни умения и НЛП. Сертифицирано обучение в БАН за работа с MBTI – българска адаптация на концепцията за психологичния тип по Карл Юнг.

РУМЕН ГОРАНОВ ПЕТРОВ, УЧИТЕЛ
2014 – НБУ, главен асистент, департамент „Здравеопазване и социална работа“

Участие в проекти

2020г. ДИ-3: изследване на политиката на деинституционализацията на грижите за деца в България. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ
2018 г. Министерство на правосъдието на провинция Бремен, Германия. Програма ЕРАЗЪМ + AWARE project – психично-здравни потребности на бивши затворници
2018 – 2019г. University of Tampere, Finland “Historical Trauma Studies: Nordic, Baltic and European Perspectives”
Публикации – Книги

Petrov, R. (2011) Collaboration and Vulnerability. A Psycho-social study of the emerging Concept of Community Development. A Bulgarian Case, Lambert, Germany
Петров, Р. (2018) Объркани в болката. Социална травма и социална отговорност. Парадокс, София
Отличия и награди

Объркани в болката“ е сред десетте най-добри хуманитарни книги на 2018 г. в касацията на „Литературен вестник“.

ИВАНКА ПЕТРОВА ХАРБАЛИЕВА

ПЕДАГОГ

Квалификации

01.11.2007 – до сега – синдикат на българските учители главен експерт

Синдикална дейност

27.09.2003 – 30.10.2007 община нова загора, отдел „образование и младежки дейнoсти” старши експерт

организация и контрол на образованиетои промени – едногодишен курс за професионална квалификация – Бургаски свободен университет

Европейско управление на детските заведения – следдипломна квалификация към СУ ”Св. Климент Охридски”

Английски език – ІІ ниво

Публикации : над 15 статии в списание “ Предучилищно възпитание”

Статии в Сборници “ 200 год. Андерсен”, 20 години ОМЕП

Статия в списание “ Родители “

Получена грамота от редакционната колегия на сп. “Предучилищно възпитание за дългогодишен автор на научни и практически статии

Удостоверение за допълнително обучение Тракийски университет Департамент за Информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора на тема : Управление на качеството в образователната институция „ СУ „Св. Кл. Охридски „

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите гр. София на тема „ Интерактивни методи и техники в обучението по безопасност на движението по пътищата

Синдикат на българските учители : 1.Наставничеството в образователна среда 2. Интердисциплинарно обучение в мултикултурна образователна среда .3.Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно – възпитателния процес 4. Основни концепции и параметри на приобщаващото образование„