Назад

Росица Димитрова Николова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

2019 – Професор, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2011-2020 Ръководител катедра Органична химия и фармакогнозия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет“ Св. Климент Охридски“

“Органична химия” I за студенти-бакалаври Екохимия “Органична химия” I за студенти-бакалаври Компютърна химия “Органична химия” II за студенти-магистри Фармация “Органична химия” II за студенти-бакалаври Химия.
Научен ръководител на двама успешно защитили докторанти и 13 дипломанти.

Член на Съюза на учените, Съюза на химиците, European Association for Chemical and Molecular Science, American Chemical Society.

Соня Методиева Карабельова

ПРОФЕСОР

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски Факултет , Висше образование

Отговаря за: цялостно управление на Философски факултет – учебна, научноизследователска, проектна, международна, финансова и административна дейност.

Членство в професионални организации:

Дружество на психолозите в България – член на Управителния съвет
Европейска асоциация по психология на здравето
Европейска асоциация за междукултурно обучение и изследване

1. Карабельова, С. (2014). Психология и здраве. Биопсихосоциален подход в психологията и медицината. Културални фактори и боледуване. В: Масалджиева, Р. (ред.) Въведение в психологията. За студенти от сферата на здравеопазването. Пловдив: Миртани инвестмънт, 37-55. 2. Карабельова, С. (съст. и ред.). (2000). Христоматия по Управление на човешките ресурси. София: Лик.

Статии на български език

Георгиева, Д., Лечов, Б., , Стоянова, Р., Карабельова, С. (2021). Аз съм това, което ям: телесното тегло като фактор за благополучие при юноши и млади хора. В: Ставру, С., Карамелска, Т. ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРИЖАТА: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм. София: Фондация „Медийна демокрация“.
Карабельова, С. Добрева, М. (2020). Кариерни котви и благополучие на работното място. В: Илиева, С. (Ред). Лидерство и развитие на човешките ресурси, София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“

Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проект № BG05SFOP001-2.015-0001-C01 – ръководител, 2021 г.

Сийка Георгиева Чавдарова – Костова

ПРОФЕСОР, ФИЛОСОФ, УЧИТЕЛ

2010 – доктор на педагогическите науки, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски”

Тема на дисертацията: Интеркултурното възпитание в университетската педагогическа подготовка

Професионални умения

Умения за обучение на студенти от балакавърска, магистърска и докторска степен в различни области на педагогическата наука и социалната работа.
Умения за участие в различни форми на академична дейност – заседания на катедрен съвет, заседания на декански съвет, заседания на факултетни и университетски комисии, срещи, в които участват представители на университети, министерства, неправителствен сектор и др.
Умения за писане на научни текстове и тяхното представяне на конференции, семинари, кръгли маси, дискусионни форуми.

Галин Борисов Цоков

ПРОФЕСОР

2017 г. Специализация по програма Еразъм + в UNED, Мадрид, 2017 г.

2015 г. Специализация – Обучител на обучители по „Инклузивно образование“, в Цюрихския педагогически университет и УНИЦЕФ

Позиция в проекта

2014-2015 г. ПФ-004/26.03.2014 Фонд “НИ” на ПУ Уебинари за студенти и конферентна връзка с базови училища– Ръководител на проекта

2014-2015 г. „По-добри учители, по-качествено образование„ Фондация Америка за България, Сдружение “Мрежа за образование и градивна активност – МОГА” / Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” , Bank Street College of Education, New York

2014-2015 Проект „Академия за училищни лидери” по Програма „Младите лидери на България” Институт за интернационално образование, НЮ Йорк, експерт-оценител

2015-2016 Фонд научни изследвания „Алтернативи в образованието“, член на екипа

2016-2019 New Way for New Talents in Teaching (NEWTT) №564718-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY, Договор №2015-3741/001-001 по програма Еразъм + Координатор на ПУ

2016-2019 “Training Programme for Future School Leaders (TrainLead)”, №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+” ръководител на дейности и ключов експерт

Красен Стефанов Стефанов

ПРОФЕСОР

Съвременни знания и умения за проектиране и изграждане на компютърни мрежи на най-високо професионално ниво
Сиско сертифициран професионалист в областта на компютърните мрежи (Cisco Certified Networking Professional – CCNP)

Експерт проектиране, създаване и управление на компютърни мрежи и преподавател в областта на компютърните мрежи

Организационни умения и компетенции

Продължителен организационен опит при координация и управление на проекти, хора, бюджети. Като директор на уиц при су и след това на лио при фми отговарям за развитието и поддържането на информационните и комуникационни технологии в су и фми, управлявайки екип от около 40 икт специалисти. Бил съм ръководител на два международни проекта, национален координатор на повече от десет международни проекти финансирани от ек, както и ръководител на два големи проекта към сф със значителни отговорности и големи бюджети. Всички тези проекти приключиха успешно и бяха високо оценени от европейската комисия и мон.
Председател на ОС на ФМИ от 6 години.

ТОНИ ЧЕХЛАРОВА

ПРОФЕСОР

Проф. Тони Чехларова работи в Институт по математика и информатика на БАН, секция „Образование по математика и информатика“.
Научните й приноси са свързани с приложения на информационните технологии в образованието, внедряване на изследователски подход в училищното обучение по математика, изучаването на математика чрез изкуство, продължаващото развитие на учителите, занимателна математика, форми за разпространение на педагогически идеи пред широка аудитория. Някои от разработените от нея образователни ресурси за развитие на дигитална и математическа компетентности са отличени с международни награди. Автор е на над 160 научни и научно-популярни статии и 26 учебни помагала.
Член е на международните мрежи STEM-PD-Net (от водещи европейски центрове за професионално развитие на учители по математика, информатика и природни науки), KeyCoNet.
Участвала е в международни образователни проекти като Dalest, InnoMathEd, Fibonacci, DynaMath, KeyCoMath (окачествен от Европейската комисия като “success story”), Mascil, Scientix, STEM-PD-Net и др.
Организирала е квалификационни курсове с учители в рамките на всеки от тези проекти, както и по редица национални проекти, включително и за подготовка на учители и на обучители по Национална програма „Квалификация“. Лектор е на РААБЕ-България, ДИПКУ към Тракийски университет и др.