Назад

Бисер Дамянов

ПРОФ. Д.ИЗК.Н

От 2011 г. Професор в Пловдивски Университет „П.Хилендарски”

Член в професионални и научни организации и съюзи:

Съюз на Българските Художници – СБХ

Дружество на пловдивските художници

Международен Университетски Институт за Развитие и Управление на Образованието – INTERAULA

Член на Академичния съвет и на Факултетския съвет на Педагогическия факултет на ПУ «П.Хилендарски»

Монографии

Рисуване и творчество през Ренесанса. УИ «П. Хилендарски», 2017.

Теорията на рисунката през Ренесанса. УИ «П. Хилендарски», 2016.

Рисунките в албумите с образци. УИ «П. Хилендарски», 2016.

Учебните изобразителни задачи. УИ «П. Хилендарски», 2010.

Как да разглеждаме произведения на изкуството. УИ «П. Хилендарски», 2010.

Методи на обучението по изобразително изкуство, С., Изд. «Нова звезда», 2004.

Материали и техники в изобразителната практика, С., Изд. «Нова звезда», 2003.

Пленерът в обучението по изобразително изкуство. Пловдивско университетско издателство, 2003.

Методика на обучението по композиция. Изд. «Златю Бояджиев», 1999.

Композицията. Пловдивско университетско издателство, 1998 г

Изобразителното поле. Изд. «Златю Бояджиев», 1998.

Учебници за ВУ

Обучение по изобразително изкуство в начален етап на средното училище. УИ «П. Хилендарски», 2018.

Изобразителното изкуство в училище. Система на обучение. УИ «П.

Хилендарски», 2014.

Изобразителното изкуство в училище. Методика. УИ «П. Хилендарски», 2014.

Учебници за Средното училище

Учебник по изобразително изкуство за 5, 6, 7, 8 клас (съавтор), ИК. «Анубис»;

2006, 2007, 208, 2009

Учебник по изобразително изкуство за 1,2,3 клас (ръководител на екип, съавтор), ИК. «Анубис», 2016, 2017.

Учебник по изобразително изкуство за 5, 6, 7 клас (съавтор), ИК. «Анубис», 2016, 2017.

Учебник по изобразително изкуство за 8,9 клас (ръководител на екип, съавтор), Изд. «Анубис», 2016, 2017.

Пламен Макариев

ПРОФ. Д-Р НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ

Философски факултет, Софийски университет “Св.Климент Охридски”.

Председател на Експертния съвет по религия към МОН.

Води курсове по: Философия на политиката, Философия на интеркултурните отношения, (на английски), Политически теории за културните различия (магистърска програма Близкоизточни изследвания, ФКНФ). Изследователски интереси в областите на Философия на политиката, Философия на образованието, Философия на религията.

Монографии

Идентичности, С. МЦПМИВ, 1995 (в съавторство с А.Кръстева, Н. Богомилова, И.Кацарски)
Мултикултурализмът между толерантността и признанието. Към един диалогичен подход, София, Изток – Запад, 2008 г.
Малцинствени политики и делиберативна демокрация, София, Изток – Запад, 2009 г.
The Public Legitimacy of Minority Claims: A Central/Eastern European Perspective, London and New York, Routledge, 2017

Съставителства

Интеркултурно образование. Наръчник, С. Минерва, 1997 (с Ал. Андонов, съст.)
Bulgaria – Facing Cultural Diversity (with G. De Keersmaker, eds.), Antwerp, IPIS, 1999
Интеркултурното образование в България – идеал и реалност (съст.), София, АКСЕС, 1999
Creating Democratic Societies. Values and Norms. Bulgarian Philosophical Studies II (ed. with A. Blasco and A. Davidov), Washington D.C., CRVPh, 1999
Интеркултурна комуникация и гражданско общество (съст.) София, Минерва, 2000
Islamic and Christian Cultures. Conflict or Dialogue, (ed.) Washington D.C., CRVPh, 2001
Diversity and Dialogue. Culture and Values in the Age of Globalization, (с А. Бласко, съст.), София, Минерва, 2004
Християнство и ислям. Основи на религиозната толерантност, (със С. Евстатиев, съст.), София, ЦИИП, 2007
Предразсъдъци и образование, (със Сийка Чавдарова-Костова, съст.), София, ИК “Куна”, 2008 г.
Philosophy in Times of Social Crisis: Integrity and Dialogue (with Blasko, A. Dobrzanski, D. eds.) Sofia, Minerva, 2010
The Role of Religions in the Public Sphere: The Post-Secular Model of Jürgen Habermas and Beyond (with Vensus A. George, eds.) Washington D.C., CRVPh, 2015
Човекът – свободен и несвободен (с Ц. Желязкова-Стоева, Цв. Рачева, В. Дафов, съст.) София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018

Людмила Цанкова Иванова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

До 2019 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ПРОФ. Д-Р ПО ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

ПУБЛИКАЦИИ

дисертация

Ljudmila Ivanova. Zum Genussystem des Deutschen und des Bulgarischen. Dissertation A zur Erlangung des Doktorgrades Dr. Phil. COBISS.BG-ID 1256296420

Дисертацията е защитена в университета „Фр. Шилер“, удостоверение от 2 април 1985 г.; Протокол на ВАК №15, Удостоверение № ВАК -2211, издадено от Президиума на ВАК на 29 октомври 1985 г., София

статии по дисертационния труд

За еманципация и в езика. – Български език, 1984, кн. 1, София: Издателство на БАН, с. 77-78. ISSN 0005-4283

Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. – Доклади от Втория международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Ред. Д. Иванова-Мирчева et al. София: БАН, 1989 г. том 4, с. 59-68.

Към характеристиката на рода на съществителните имена в български и немски език. В: Иванова-Мирчева, Д./Иванчев, С./Пернишка, Е. (ред.) Младенов, О. (съст.): Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 4: Сравнително и съпоставително езикознание. София: БАН. 59-68.

Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen). – Linguistische Arbeitsberichte 1988, 61. Leipzig: Das Genus substantivi der Substantive und die Sprachebenen. – 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena Chr. Römer (Hg.) 1988. S. 211-221

учебници

Иванова, Людмила. Немска граматика с упражнения. В.Търново: Габеров 2004 г.

Иванова, Людмила. Практическа немска граматика с тестове и упражнения. Плевен: Грамма, 2019, 478 с.

Людмила Иванова, Женя Колева. Да общуваме на български. Български език за чужденци – втора част В. Велико Търново: Фабер 2009, 180 с. (разработени уроци 1,2,3,4,5,6,8)

Ljudmila Ivanova. Morphologie des Deutschen. В. Търново. УИ „св. св. Кирил и Методий“ 1995

Ljudmila Ivanova. Von der Form zum korrekten Ausdruck. Übungsbuch zu Schwerpunkten der Morphologie des Deutschen. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag “Hll. Kyrill und Method”, 2008, 300pp.

Rada Vassileva, Ljudmila Ivanova, Tanja Ratscheva. Von der Wortgruppe zum Satz. Übungsbuch zu Schwerpunkten der deutschen Syntax. Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag “Hll. Kyrill und Method”, 2005, 180 с. (разработена глава 4, с. 87-177)

Иванова, Людмила. Немски език. Самоучител в диалози. т. 1. Плевен: Грамма 2014, 351с.

Иванова, Людмила. Немски език. Самоучител в диалози. т. 2. Плевен: Грамма 2014, 351с.

Uwe Büttner, Ljudmila Ivanova. Einführung in die Theorie und Praxis des Übersetzens. (Учебно помагало за студентите от Великотърновския университет „Кирил и Методий“. В. Търново: УИ ,123 с.

Uwe Büttner, Ljudmila Ivanova. Ubersetzungsverfahren : Arbeitsheft zum Lehrgebiet Ubersetzen fur das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch / [Уч. помагало за студентите от Великотърновския унив. Кирил и Методий] 129 S. Veliko Tarnovo: Universität „Kiril und Methodi“ 1989

Людмила Иванова, Стоян Буров. Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. Пловдив: Летера. 209, 160 с.

Монографии

Ljudmila Ivanova. Probleme der Übersetzung politischer Texte für das Sprachenpaar Deutsch und Bulgarisch. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“, 2003, 275 с.

Людмила Иванова. Lost or Found in Translation? Оригинали и преводи на текстове в сферата на туризма. Плевен: Издателство “Грамма”, 2016, 223 с.

Речници

Людмила Иванова, Нели Пейчева. Немско-български речник. Българско-немски речник. София: ИК “Скорпио“, 2016

Людмила Иванова, Любомир Велев. Немско-български речник. 35 000 думи 2000-2001

Силни със силните глаголи: Неправилните глаголи в немски език. Плевен: Грамма 2007, 64 с.

Людмила Иванова. Немско-български речник = Deutsch-Bulgarisches Wörterbuch. Велико Търново: Gaberoff 2002 г. (2 тома,100 000 думи, вкл. 25 000 словосъчетания, граматика и приложения)

Статии

Zur Problematik der Zeitdistanz zwischen Original und Übersetzung. – Beiträge zur Translation und Fachkommunikation. ed. by Vlasta Kucis et al. Sofia: NBU ISBN 978-619-233-077-4 (e-book) p. 199-219. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/beitrage-zur-translation-und-fachkommunikation – София: НБУ ISBN 978-619-233-077-4 (e-book)

Toponyme in Tourismustexten und ihre Wiedergabe in Übersetzungen. – В: На езика, за езика, чрез езика // In der Sprache, über die Sprache, durch die Sprache. Ред. Р. Василева и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 180 – 195 ISBN 978-619-208-178-2 – Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”

Езикът на нормативните актове – юридически и филологически аспекти. – Проглас. Филологическо списание, 2014, 23(1), с. 123-149. Print ISSN 0861-7902

За легитимността на обработващия превод (с примери от текстове в туристическата сфера). – Проглас. Филологическо списание, 2014, 23 (2), с. 28-47.

Проблеми на комуникацията чрез туристически текстове (оригинали и преводи). – В: Сборник с научни статии „Език и комуникация в образователната и научната сфера“, Ред. Сн. Бойчева et al. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски”, 2014 г., с. 200-208.

Das Fachwörterbuch in der Übersetzerausbildung. Das Potenzial einer Wechselwirkung. – In: Specialised Lexikography. Print and digital, specialised dictionaries, Databases. Lexicographica. Series Maior. Vida Jesensek (Ed.) Berlin/Boston: de Gruyter, 2013, c. 235-244.

Texte in der Tourismusbranche – Übersetzungsprobleme. – In: Translation in Theorie und Praxis. Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion. Vlasta Kucis (Hrsg.). Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2013, S. 163-174.

Das grammatische Geschlecht der Substantive. – In: Wort und Grammatik. Festschrift für Pavel Petkov anlässlich seiner Emeritierung. VIII. Germanistische Linguistik, 171-172. A.Dimova, H.E. Wiegand (Hg.). /338 S. – Hildesheim / Zürich / New York: Olms 2003, с. 69-85. ISBN 3-487-11964-1

Anthroponyme in und zwischen den Kulturen. – In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Nikolina Burneva et al. (Hrsg.). Dresden: Thelem, 2009, с. 45-63. ISBN 978-3-939888-83-3

Der Übersetzungsunterricht als Bühne der Sprach- und Kulturbegegnungen. – In: Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Interkulturelle und kulturkontrastive Perspektiven. H. Caspar-Hehne, I. Schweiger (Hg.), Göttingen: Universitätsverlag, 2009, S. 57-68.

Текстът в туристическата брошура, неговият адресат и проблеми на превода. – В: Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. В. Търново: Ивис, 2013, с. 204-211.

България – открий и сподели! За посланието на един туристически слоган и емоционалния заряд на български туристически текстове. – Сб. от научна конференция „Емоциите в културата на сърби и българи“, Ниш, 2015. Ред. Б. Дмитриевич et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2016, с. 189-201.

Der Tourismustext (Original und Translat) und sein Adressatenkreis. Сб. от конференция „90 Jahre Germanistik an der Universitaet St. Kl. Ochridski. Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung“ Sofia, 11-12 Oktober 2013 E.Dentschewa et al. (Hg.). Sofia:Universitaetsverlag St. Kl. Ochridski, 2015, S. 635-646.

Lokalspezifik in Texten aus dem Tourismusbereich und Herausforderungen vor ihrer Übersetzung – 4. Landeskonferenz “Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik im 21. Jahrhundert”, 30. Oktober – 1. November 2014, Sofia. Germanistik in Bulgarien, M. Grozeva et al. (Hg.) Band I – Sofia:Verlag NBU 2015 – с. 330-340

Празникът във фокуса на междукултурния трансфер. Сб. от конференция в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова «Превод и културен трансфер», София, 21-22 октомври 2005 г. Ред. Р. Килева. София: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 124-135.

Tourismustext und kulturelle Verständigung. Сб. от научна конференция „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, Шумен, 8-10 декември 2010 г. Ред. А. Димова et al. В. Търново: Фабер, 2012, с. 209-219.

Аспекти на преводаческата компетентност. Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Х. Валтер, Почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 5 декември 2003 г. Ред. Марийка Димитрова et al. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 36-47.

Die Beziehungen Mensch – Sprache – Natur aus der Sicht der Ökolinguistik – В: Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучание по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците, . Ред. Б. Борисова et al. с. 42-49

Това, което езиците “премълчават”. Сб. от Международна научна конференция « Езиковата политика на Европейския съюз и университетското пространство». В. Търново, 5-7 октомври 2005 г. Ред. Б. Борисова et al. Велико Търново: ПИК 2006 г., т. 2, с. 744-753.

Die Metapher in der Wirtschaftssprache aus translationslinguistischer Sicht. -Germanistentreffen „Sprache-Kommunikation-Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet“, Kongress der Germanisten Südosteuropas, Велико Търново, 22-24 юни 2000 г. Ред. М. Димитрова et al. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“ 2002, S. 665-671.

Bedarfsorientierte philologische Germanistik. Akten des XIII Internationalen Germanistenkongresses „Germanistik zwischen Tradition und Innovation“, Shanghai, August 2015. Hrsg. Jianhua Zhu et al. Frankfurt a.M.: Peter Lang 2016, Bd. 4. S. 155-159.

Kulturhintergrund im zweisprachigen Wörterbuch. Am Beispiel des Sprachenpaars Deutsch und Bulgarisch. Сб. Germanistische Linguistik 184-185 от Drittes Internationales Kolloquium zur Lexikographie und Wörterbuchforschung, Шумен, 23-24 октомври 2005 г. Ред. A. Dimova, V. Jesensek, P. Petkov. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 2006, с. 73-83.

Translatorische Kompetenz und politische Kommunikation. Сб. „Translatorische Kompetenz“ от Tagungsberichte der LICTRA, Leipzig, 4-6.10. 2001. Eberhard Fleischmann et al. (Hrsg). Tübingen: Stauffenburg, 2004, S.377-390.

Проектите ИДИАЛ и ИДИАЛ4Р – възможности за интеграция на интеркултурната комуникация в обучението по български като чужд език. Сб. от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят” по случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет гр. Уфа. Велико Търново, февруари-март 2012 г. Ред. Ст. Буров et al. В. Търново:УИ ”Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 419-426.

Warum sind die „täppischen Hunde“ (nicht) „лежащи на килима кучета“ oder Überlegungen zu didaktischen Problemen des Übersetzungsunterrichst. В: 30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen. Veliko Tarnovo: PIC 2004 S. 265-274.

Прагматизъм в ЧЕО. Утопия или реална възможност е формирането на преводаческа компетентност при нефилологическите специалности на българските висши училища. Сб. от Научна конференция «Съвременно образование и чужд език»., Велико Търново, май 2006, Ред. А. Иванова et al. В.Търново: Астарта 2007. с. 5-17.

Kulturunterschiede und Probleme der Übersetzung politischer Texte. – Germanistentreffen „Sprache-Kommunikation-Verständigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet“, Kongress der Germanisten Südosteuropas, Велико Търново, 22-24 юни 2000 г. Ред. М. Димитрова et al. Veliko Tarnovo: Universitätsverlag „Hll. Kyrill und Method“ 2002, S. 519-524. ISBN 954 524 340 6

Оценяването като феърплей. Сб. с доклади от Кръгла маса «Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес». 2009 г. Ред. М. Генова. Варна: Издателство „Наука и икономика” 2009, с. 205-212.

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Институт по математика и информатика – БАН

Публикации

От 2005 г. – над 80 научно-методически публикации и 21 учебни пособия.

Експертна дейност

 Член на комисии за математически олимпиади и състезания към МОН

 Оценител на учебници към МОН

 Рецензент на статии в национални и международни издания

 Рецензент на монографии и конкурси по ЗРАСРБ

Ръководство на научен семинар

Основател и ръководител на семинара Дидактическо моделиране при ИМИ от 2006.

Адриана Емилова Симеонова–Дамянова

ПРОФЕСОР

Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Катедра по методика.

Научен ръководител на повече от 18 дипломанти от магистърските програми „Образованието по български език и литература в средното училище“ и „Преводач-редактор“ (СУ, ФСлФ), успешно защитили магистърските си тези.

Ръководител на екипи, разработили научни проекти:

1. 2006 г. – проект “Анализ на ДОИ за УС и на УП по БЕЛ, чужди езици, История и цивилизация и Информатика”, финансиран от Институт “Отворено общество” – София.

2. 2007 г. – проект “Оценяване на нивото на включеност на уменията за живот в ДОИ и училище”, изпълняван от МОН с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ (ръководство на експертния екип).

3. 2008–2009 г. – проект “Обновяване на обучението на студенти по методика чрез разработване и внедряване на интерактивен дизайн на ученето и на мултимедийни дидактически продукти” (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

4. 2009–2010 г. – междуфакултетски тригодишен проект „Гражданско образование и граждански компетентности в българското училище“ (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

5. 2010 г. – проект „Игра, актьори, роли в класната стая и в живота (Формиране и развиване на умения за живот чрез езиковото и литературното образование)“ (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

Ръководител на Катедрата по методика (2006 – 2014 г.).

Член на редакционната колегия на научно-методическото списание „Български език и литература“ (от 2006 г.).

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2019 г.)

Амелия Личева

ПРОФ. ДФН

2013 досега – професор по теория на литературата в СУ „Св. Кл. Охридски“, зам. -декан на Факултета по славянски филологии

Главен редактор на „Литературен вестник”, редактор в списание „Литературата”. Член на редколегията на списание „Чуждоезиково обучение“.

Ръководител на МП „Преводач-редактор“

Зам-декан на Факултет славянски филологии, СУ

Носител на отличията „Златен лъв” за издателски проект за „Теория на литературата: от Платон към постмодернизма“ (в съавторство, 2005),

Почетен знак на Столична община (2007),

„Рицар на книгата” на Асоциация „Българска книга“ в категория „Печатни медии – вестници и списания“ за 2016 г. Награда „Хр. Г. Данов“ за представяне на българската книга, , 2019

Национална награда „Биньо Иванов“ за поезия, 2018

ПУБЛИКАЦИИ

Истории на гласа” (2002), „Теория на литературата” (в съавторство, 2005), „Гласове и идентичности в българската поезия” (2007), „Политики на днешното” (2010), „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини“ (в съавторство, 2012), „Литература. Бинокъл. Микроскоп“ (2013), „Световен ли е „Нобел“?“ (2019), както и на стихосбирките „Око, втренчено в ухо” (1992), „Втората Вавилонска библиотека” (1997), „Азбуки” (2002), „Моите Европи” (2007) и „Трябва да се види“ (2013), „Зверски кротка“ (2017).