Назад

Йовка Великова Тишева

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

професор (Български език – синтаксис и прагматика) в Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии,

СУ „Св. Климент Охридски“

• Лекционни курсове в бакалавърски програми:

Синтаксис на СБКЕ, специалност Българска филология, ФСФ, СУ

• Лекционни курсове в магистърски програми

Съвременен български език, специалност Балканистика, ФСФ, СУ

Динамика на СБЕ, МП „Преводач-редактор”, ФСФ, СУ

Устна комуникация, МП „Лингвистика”, ФСФ, СУ

Академично писане, МП „Лингвистика”, ФСФ, СУ

Член на екипа на проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, договор ДН 10/5, 15.12.2016 (2016 – 2019)

Ръководител на екипа на проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуване в СБЕ”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН, ДТК 02/11, 16.12.2009 г. (2009-2013)
Академичен наставник, Професионално направление „Филология”, проект BG – 051РО001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”
Експерт по проект BG051PO001-3.3.06-0022 от 19.03.2012 г. „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика” в направлението: „Демонстрационен софтуер за тагери и лематизатори” (2014-2015)
Координатор на екипа, разработващ ресурса BgSpeech, проект IST PSO N 271022 CESAR: CEntral and South-East EuropeAn Resources (2012)
Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за вътрешно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН (2009-2010)
Член на екипа в проекта EUCIM-TE (European Core Curriculum for Teacher Education) (project number – 141836-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP; title: Train Teachers for Mainstream Literacy Education, acronym EUCIM-TE). Концептивна рамка за подготовка на учители, обучаващи деца на мигранти в рамките на Европейския съюз. (2008 – 2011)
Член на екипа на проекта „Старинна българска култура в полиетничен контекст», финансиран от Фонд «Научни изследвания» на МОН, договор №1842/7.11.2007. (2007 – 2010)
Член на екипа по проекта PIRLS – Международно изследване на уменията за четене на ученици от 4. клас (2004-2006)
Координатор на проекта «Балканските традиции – съжителство на култури, религии и езици», финансиран от Фондация «Отворено общество», договор № 228 (2004-2005)
Член на екипа на проекта „Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”, финансиран от Фондация “Отворено общество” (2004)
Координатор за ФСФ по проекта „Младежката комуникация”, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО, администриран от НИС на СУ, договор № 1647 (2003-2004)

Лекции в чуждестранни университети

– Университета в Загреб, Хърватия – Програма CEEPUS, 2006 – 1 месец; 2007 – 1 месец

– Университета в Любляна, Словения – по покана на Филологическия факултет, 2008 – 10 дни

– Университета в Гьотеборг, Швеция – Програма Erasums, 2008 – 10 дни

– Карловия университет в Прага, Чехия – Програма CEEPUS, 2009 – 1 месец; 2010 – 1 месец; по проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуване в СБЕ” за лекции във Филологическия семинар на Философския факултет, 2012 – 5 дни

– Университета в Упсала, Швеция, по покана на Филологическия факултет, 2009 – 10 дни

– Университета в Белград, Република Сърбия, по междууниверситетски договор, 2009 – 1 месец

– Университета в Неапол, Италия, по покана на Филологическия факултет, 2010 – 10 дни

– Университета Ка Фоскари, Венеция, Италия – Програма Erasums – 2007 – 10 дни; 2009 – 10 дни; 2011 – 10 дни; 2012 – 10 дни; 2013 – 10 дни

– Университета в Любляна, Словения – Програма Erasums+, 2016 г. – 7 дни

– Университета в Болоня (Форли), Италия – Програма Erasums+, 2017 г. – 7 дни

– Университета в Будапеща, Унгария – Програма Erasums+, 2018 г. – 7 дни

– University College London, Великобритания – Програма Erasums+, 2020 г. – 5 дни

Гергана Дачева

ПРОФЕСОР ДОКТОР ПО ФИЛОЛОГИЯ

Професор по стилистика и история на бълг. книжовен език. Катедра по български език, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”.

Участие в научни проекти

Участие в международни проекти и национални проекти с външно финансиране

Академичен ментор, Професионално направление „Филология”, проект BG – 051РО001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – текущ проект
Експерт в ОП «Развитие на човешките ресурси» Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ ; Проект BG051РО001-4.3.04-029 Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език 2012-2014. ЕСФ
Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за външно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН (2009-2010)
Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за вътрешно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН (2009-2010)
Член на екипа в проекта EUCIM-TE (European Core Curriculum for Teacher Education) (project number – 141836-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP; title: Train Teachers for Mainstream Literacy Education, acronym EUCIM-TE). Концептивна рамка за подготовка на учители, обучаващи деца на мигранти в рамките на Европейския съюз. (2008г. – 2011г.)
Член на екипа по проекта PIRLS – Международно изследване на уменията за четене на ученици от 4. клас (2004-2006)
Член на екипа на проекта „Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”, финансиран от Фондация “Отворено общество” (2004)
Апробация на Рамка за външно оценяване за степента на постигане на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в края на началния етап (IV клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”. 2005 г. (Варна, Враца, В. Търново, София). С любезното съдействие на Институт “Отворено общество” и Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.
Експерт към МОН – външно оценяване 4. клас (2009-2014)
Експерт към МОН – външно оценяване ДЗИ (2010-2014)

Участие в проекти по НИД на СУ ръководител:

“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Методологически въпроси.” – втори етап – 2007.
“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Методологически въпроси.” – трети етап – 2009.
„Създаване на курикулум за обучение по български език като чужд” -2006
„Създаване на курикулум за обучение по български език като чужд 1 и 2 равнише” – 2008
“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Анализ и обработка на данни” – 2009г.
“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Анализ и обработка на данни” – втори етап – 2010.
Интелигентен образователен портал. Модул „Учебни материали и задачи за тестово оценяване в хуманитаристиката – НФНИ – Информационно общество – МОН 2006 – 2010
„Корпусна лингвистика и езиково обучение” – НИД 2011.
„Курикулум и банка задачи по български език като чужд – 1 и 2 равнище” – НИД 2012.
„Създаване на докторантско училище към ФСлФ” – НИД 2014.

Ръководител на МП «Лингвистика» от 2004 до днес.

Членства

БДИОО – Българско дружество за измерване и оценяване в образованието – член на УСЧленство в научни организации

Център за семиотични и културни изследвания – член на УС

Анела Николова Иванова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Професор по Теоретична химия в СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация

За периода 2009г. – 2018 г. е доцент по Теоретична химия в СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация

Съавтор в 65 научни публикации, 420 независими цитирания, h-индекс 12, 98 участия в научни форуми, поканен лектор в 3 обучения

Научно развитие:

1) Стипендия Marie Curie в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, 2001-2002

2) STSM в Institute for Chemistry of Surfaces and Interfaces, Mulhouse, France; Сътрудник: Prof. N. Gospodinova, 2004, 2005

3) Изследователска визита в Technical University-Munich, Germany; Сътрудник: Prof. Notker Roesch, 2005

4) Стипендия Alexander von Humboldt в Technical University-Munich, Germany; Сътрудник: Prof. N. Roesch, 2006-2007

5) Краткосрочна стипендия Alexander von Humboldt в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, 2011

6) Краткосрочна визита в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, Dr. Kalina Peneva, 2013

7) Краткосрочна визита в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany; Сътрудник: Prof. M. Baumgarten, 2015

8) Приемащ учен на Dr. Kai S. Exner, Feodor Lynen стипендиант на Фондация Alexander von Humboldt, 2017-2019

Адриана Любомирова Тафрова-Григорова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Хоноруван лектор в магистърска програма „Учител по химия“ в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация

Ръководител на Учебно-научна лаборатория по химическо образование и история и философия на химията (до 30.06.2017г.)

Ръководител на магистърска програма „Учител по химия” (до 30.06.2017г.)

Член на Управителния съвет на Съюза на химиците в България;

Ментор, координатор за България и член на Управителния съвет на Европейската олимпиада по природни науки за ученици;

Председател на Национална комисия за организиране и провеждане на Национално състезание по химия и опазване на околната среда;

Член на Национална комисия за подготовка и проверка на Държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;

Член на Национална комисия за подготовка и провеждане на Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда;

Член на Национална комисия за организиране и провеждане на Национално състезание за ключови компетентности по природни науки;

Член на работна група за разработване на Държавни образователни изисквания по предмета “Химия и опазване на околната среда” за 11 и 12 клас и програма за Държавни зрелостни изпити (2012);

Член на експертен съвет към МОМН за провеждане на външно оценяване в VII клас;

Член на работна група за разработване на учебни програми по предмета “Човека и природата” за 5 и 6 клас (2008г.);

Ръководител на научно-изследователски проекти;

Член на Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски” (до 2015 год.);

Член на Съвета на Департамента за езиково и специализирано обучение, СУ “Св. Климент Охридски” (до 2016 год.)

Виктор Генчев Иванов

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Професор в катедра “Обща физика” на Физическия факултет на СУ от 2019г.

Научни степени:

СУ „Св. Кл. Охридски” – образователна и научна степен „Доктор” (1995 г.).

СУ „Св. Кл. Охридски” – научна степен „Доктор на науките” по професионално направление 4.1 Физически науки (2017г.).

Общо 107 публикации, от които:

– 2 автореферата на дисертации за придобиване на научни степени

– 43 статии в рецензирани списания с импакт-фактор или импакт-ранг

– 35 статии в рецензирани списания без импакт-фактор или импакт-ранг

– 4 доклада от конференции, публикувани в пълен текст в сборници от конференции

– 23 учебника или учебни помагала по физика за средното училище, утвърдени от МОН

Наукометрични показатели според SCOPUS:

640 цитирания с изключени автоцитирания, h-индекс 12.

Автор на учебните програми и лектор по следните курсове във Физическия факултет на СУ:

– от 2002 г.: “Физика – I част” и “Физика – II част” за спец Химия, задочно обучение;

– от 2003 г.: “Вероятности и физическа статистика” за спец. Физика, ККТФ, АМГ, Физика и информатика;

– от 2006 г.: „Обща физика” за спец. Компютърна химия;

– от 2008 г.: „Основи на физиката – II ‘част” за спец. Физика и информатика и Оптометрия.

Автор на учебната програма по „Физика – II част” за новооткриващата се специалност „Компютърно инженерство”.

Ганка Неделчева

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Пианист- концертант с разностранни изяви като солист и камерен изпълнител с репертоар от барока до наши дни. Силен афинитет към музикалния език на ХХ-ХI век.

Дългогодишен клавирен педагог в СУ “Св. Климент Охридски” и НМА “Проф.Панчо Владигеров”.

Научни интереси в областта на клавирната методика, училищна музикална педагогика и музикална критика.

Лауреат на наши и международни конкурси и на специални награди за върхови постижения-Кристална кира, Златна лира, Златно петолиние и др.

Доктор по музикознание.