Назад

Дияна Димитрова Янкова

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Ръководител на департамент “Чужди езици и култури” в Нов български университет

Гост-лектор в Университет Линкълн (Великобритания) от 2019г.; Лекционен курс: Академични умения за студенти в междукултурна среда

Лектор в Университет Шефийлд (Великобритания) от 2018г.; Лекционен курс: Академични умения (съвместна програма на Университета Шефийлд и Нов български университет)

Гост-лектор в Университет Йорк (Великобритания) от 2017г.; Лекционен курс: Академични умения за функциониране в университетска среда във Великобритания

От 2013г. е професор в Нов български университет, София.

РАЯ ЙОРДАНОВА ЗАИМОВА

ПРОФЕСОР Д.ИСТ.Н.

Хоноруван професор в Нов български университет и СУ “Св. Кл. Охридски” (ФКНФ, ФСФ).

Ръководител на секция „Балканите през 15-19 в.“ в Институт за балканистика с ц-р по тракология (ИБЦТ-БАН),

хоноруван професор в СУ „Св. Кл. Охридски“ и Нов български у-тет

Гл. Редактор на сп. Etudes balkaniques, основен печатан орган на ИБЦТ

Дългогодишна работа в областта на научните изследвания и във висши учебни заведения у нас и в чужбина; организатор на редица международни форуми, ръководител на студенти и докторанти, както и на екип от учени в областта на хуманитарните науки.

Професионални интереси в областта на културната история: еволюция на идеите в модерна Европа; общувания между Запада и Изтока; история на образованието на Балканите

Членува в редица национални и международни сдружения, кооптиран член на Международната организация за проучване на 18. в. и Просвещението (ISECS).

Участва/ръководи редица проекти на МОН, между които: Солун и българите. История, памет, съвремие – 2017-2020 г., ИБЦТ, ръководител доц. д-р Юра Константинова

Ръководител на международни проекти:

ü „Регионална динамика, трансформации в градското пространство на Балканите през османския период“ (2018 – 2020): съвместно с И-т за история при Румънската академия

ü “Балканите през османския период: завоевания и национални идентичности” (2015-2016) съвместно с И-т за история при Румънската академия

ü Ръководител на българо-френски проект „Граници в края на Европа: памети и идентичности“ по ЕБР, съвместно с CNRS, Sorbonne Paris IV

ü Просвещението в Източна Европа – международен проект (2017-2020), ръководен от Р. Заимова, Ж.-П. Шанделер (Университет в Монпелие, Франция) и Е. Тартари (НЦИ, Албания)

Публикувани монографии: “Българската тема в западноевропейската книжнина, XV-XVII век” (1992), “Пътят към “другата” Европа (из френско-османските културни общувания, ХVІ-ХVІІІ век” (2004), “Voyager vers l’”autre” Europe (Images françaises des Balkans ottomans, XVIe-XVIIIe s.)” (Istanbul, 2007); “Aux sources de l’histoire balkanique et l’impacte francophone” (Istanbul, 2012); „Живата история или за паметта на една солунска фамилия“ (София, ИБЦТ, 2019).

Издания на извори: Consulats de France en Grèce et en Turquie (Paris, 1985); Correspondance consulaire des ambassadeurs de France à Constantinople, 1668-1708 (Paris, 1999); Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. (Les Editions ISIS, 2018).

Съставител и редактор на редица колективни издания у нас и в чужбина (La culture ottomane dans les Balkans (Paris, 2010); Кафене Европа, 2007; Café Europe, 2019.

Учебно помагало

История и цивилизация за 5 клас. София, изд. Даниела Убенова, 2006. (съавтори В. Вачкова, Кр. Йончева, В. Тъпкова-Заимова).

Допълнителна информация:

https://balkanstudies.bg/bg/struktura/lichni-stranici/324-%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html

личен сайт:
https://rzaimova.wordpress.com/about/

ДРОЗДСТОЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

05.04.2020 – понастоящем Научна и управленска Ръководител Катедра Научно-изследователска

Ноември 2019 – понастоящем Научно-изследователски институт Медицински Университет-Пловдив Научна и управленска

Публикации:

• общо над 180 публикации и научни съобщения

• 9 монографии, пет от които публикувани в чужбина (Oxford University Press, Springer International)

• 4 учебни ръководства – за студенти по здравен мениджмънт и УЗГ и за студенти по медицина

• Повече от 700 положителни цитирания

• Oбщ имапкт фактор на публикациите над 40 и от цитиранията над 100

• Индекс на Хирш = 16

Дора Левтерова – Гаджалова

ПРОФЕСОР

Директор на Университетски център за кариерно развитие.

Професор по педагогика на ПУ “Паисий Хилендарски.

Доктор на педагогическите науки – дисертация: „Интеграция на хора с увреждания: социални и педагогически измерения” /ВАК/

1999 – доцент по специална психология /психология на аномалното развитие/ – ВАК

1997 – доктор по специална психология /психология на аномалното развитие/ – дисертация: „Специфика на пространствената перцепция при глухи деца /пет – седем години/̋ – ВАК .

Член на организационен комитет на конференции на АПСС и ПИ РАО, в Москва и в Санкт Петербург.
Организация на национална конференция „Ресурсният учител – значим фактор за приобщаващото образование“ под патронажа на министър Вълчев, 19.03.2018 г., Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“.

Монографии и учебници

Ангушев Г., Левтерова Д., Христова И., Колев Г. (1996). Проблеми на специалната педагогика. София. Изд. СОФИ – Р. ISBN – 954-638-034-2.
Левтерова – Гаджалова Д. (1998). Детската глухота и пространството. Пловдив. Изд АЛ + АГ. ISBN 954-8866-06-4.
Левтерова – Гаджалова Д., (2002) Актуални проблеми на специалното образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. COBISS.BG-ID – 1038972388.
Стаматов Р., Левтерова Д., (2006) Психология на бизнеса (Учебно помагало) Изд. ИМН Пловдив . Изд. ИМН Пловдив. ISBN – 954-317-098-3; 978-954-317-098-2.
Левтерова Д., (2008) Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN – 978-954-423-386-0.
Левтерова, Д. (2009). Интеграция на хора с увреждания. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN 978-954-423-535-2.
Левтерова Д . (2005, 2009) Консултиране при обучителни трудности. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”
Левтерова, Д. (2009). Социална компетентност. Първа част. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-492-8.
Левтерова, Д. (2013). Пространството на социалната компетентност. В: Левтерова, Д., Стаматов, Р., Сарийска, С. & Горанова, М. Идентичност и социална компетентност. УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-859-9.
Левтерова, Д. (2014). Идентичност на хората с увреждания. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-871-1.
Левтерова, Д., Ж. Атанасова, И. Тричков. (2016). Стратегии за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-110-8.
Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2018). Психология на деца и ученици със специални образователни потребности, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, ISBN 978-619-202-310-2.
Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2019). Стратегии и модели за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-521-2.

ГАЛИН ЦОКОВ

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Професор по педагогика /управление на образованието/, Педагогически факултет, ПУ”Паисий Хилендарски

– Член на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

– Автор е на 101 научни публикации издадени в България и чужбина по-важните от които са:

Цоков, Г. Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 244 стр. ISBN 978-954-423-704-2

Цоков, Г Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр. ISBN 978-954-423-715-8

Цоков, Г. Педагогика. под редакцията на Пл. Радев., Хермес.2006. /съавтор/

Miltenoff, Pl, Jo.hn H Hoover, Galin Tzokov. Online Literacy among Students and Faculty: A Comparative Study between the United States and Eastern European Countries.- Comparative Blended Learning Practices and Environments. Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, 2009., 301-323

Цоков, Г. Управление и развитие на училището. Практически на наръчник. РААБЕ, С., 2010 г. (съавтор)

Tsokov, G. Organizational changes required for Bulgarian universities in the Context of Lifelong Education. – Lifelong Education. Theory and practice of Lifelong Education for sustainable development., Saint-Petersburg, 2010., 102-220 ISBN 978-5-8290-0911-3

– Главен редактор на списание „Педагогика“.

МАРИЯНА СТЕФАНОВА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Завършила висше образование във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалности педагогика и психология.

Професор по дидактика в Централния институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри, преобразуван в Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ (2013 г.), професор в Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора до 2018 г.

С над 90 публикации и участия в международни и национални образователни и научни форуми. В областта на портфолиото като добър инструмент за самооценяване и оценяване на качеството на труда на педагогическите специалисти има няколко публикации от 2006 г. досега в издания на МОН и други педагогически и образователни издания: институционално портфолио, учителско портфолио, ученическо портфолио.

Участвала е в над 20 образователни проекти – национални и международни, на различни позиции – автор, координатор, фасилитатор.