Назад

Димитър Гюров

ПРОФЕСОР

Професор по педагогика.

Хоноруван преподавател по „Педагогика на взаимодействие дете-среда“, Ориентиране в социалния свят, Ориентиране в природния свят към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Велико Търново.

– Член на Научната комисия по педагогика при Президиума при ВАК, Председател на Научната комисия по Педагогика при президиума на ВАК от 2006, Председател на СНС по педагогика към ВАК до 2011.

От 2011-2015 г. Декан на ФНОИ, СУ.

– Член на националната асоциация за студентски спорт във ВУЗ (2005г.)

– Член на СНС към Националната Спортна Академия (1996 – 2003 г.)

ВЕСЕЛА ГЮРОВА

ПРОФЕСОР

Професор по педагогика, Педагогически науки –

СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“. Хоноруван преподавател ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Велико Търново по специалност Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, и Предучилищна педагогика и чужд език в редовна и в задочна форма на обучение.

Член на Факултетен съвет на ФНОИ член на Научния съвет към ФНОИ.

Консултант в “Екологично образование” – Влажни зони “Калимок – Бръшлен” – МОСВ, МОН., сдружение “Движение Предтечи”., ДИУУ, 2005-2006.

Участник в конкурс на МОН за възлагане на разработване на техническо задание, спечелен по позиция № 2 за обучние на 35 годишни учители (преквелификация детски/начален учител на 240 учители от цялата страна).

Участие като обучител в обучителни курсове по европейски проекти за ЕСО и квалификация на педагогическите специалисти 2013 – 2015: Проект за старши, главни учители ( 180 на брой в средни училища и 60 в детски градини) и за 2000 учители в задължителната подготовка на детската градина.

КРАСИМИРА ТАБАКОВА

ПРОФЕСОР

Професор по 1.3. педагогика на обучението по история/ методика на обучението по история към Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” Катедра по Архивистика и методика на обучението по история.

Зам. Декан (2011- 2015 г.) – ОКС Бакалавър и магистър
Зам. Декан (2007-2011) – ОКС Бакалавър;

Носител на почетен знак на СУ „Св. Кл. Охридски“ със синя лента.

2019 – 2020 – Председател на комисията по акредитацията на направление 1.3. Методика на обучението по … при СУ „Св. Кл. Охридски“
2017 – Участие в експертна група към НАОА по програмна акредитация на докторска програма – ШУ „Св. Константин Преславски“
2017 – 2018; 2012 г. – Участие в комисията на СУ за институционална акредитация от НАОА
2016 – 2020– и продължава Председател на комисията по организиране и провеждане на олимпиадата по история към МОН и др.

МОНОГРАФИИ:
Испания, Балканите и българите. ХVІІІ – ХІХ в. Университетско издателство «Св. Кл. Охридски». София, 2015, 316 стр.

Съавт.: Н. Манолова-Николова.
Учебникът по история – дидактически аспекти. Университетско издателство «Св. Кл. Охридски». София, 2013, 335 стр.
6. Историческо образование. Т. 1. Сборник статии – дидактика на историята. С., Б. и., 2003; 212 с. Съавт.: Т. Мишев
Методика на обучението по история – Курс лекции. Университетско издателство Св. Кл. Охридски“. 2013, 301 стр.
БРСДП и българският национален въпрос (1903-1912 г.). Университетско издателство «Св. Кл. Охридски» „Св. Кл. Охридски”, 2010, 211 стр.
Мексико – България. Образователни паралели. С., Медия дизайн, 2003, 228 стр

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:
Работни листове по история и цивилизации. 10 клас .ИК „Клет“ – Анубис. С., 2019. 118 стр.

Съавт.: Ана Рабаджийска, Павлина Календерова.
2. История и цивилизации. 10. клас. ИК „Анубис“. С., 2019, 247 стр.

Съавт.: Хр. Матанов, Илия Илиев, Валери Колев, Румяна Маринова – Христиди. и др.

ЛУЧИЯН АНГЕЛОВ МИЛКОВ

ПРОФЕСОР ПО ПЕДАГИГИКА

Доктор на икономическите науки, Преподавател по дидактика; теория на възпитанието; доцимология; конфликтология; общуване, култура, професия; организация и управление на училището; административна култура; педагогическа и административна етика. Преподавател по дисциплини от психолого-педагогическия цикъл при студенти от бакалавърска и магистърска степени, специализанти, придобиващи педагогическа правоспособност в УНСС- София, Шуменски университет, ДИКПО- гр. Варна.

ВЕСКА ШОШЕВА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Завършила специалност Педагогика в СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е като преподавател в Тракийски университет, Педагогически и Медицински факултети. Била е заместник-директор на ДИПКУ – Стара Загора, ръководител катедра и ръководител на специалност в Тракийски университет. Лектор е в редица висши училища в страната по проблемите на децата със специални образователни потребности. Автор е на 8 монографии. От 1998 г. е експерт на НАОА към Министерски съвет. От 2007 г. е вписана в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България.

ИРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

От 2010 г. до 2012 г.– преподавател в катедра „Етнология“ /Исторически факултет /и “Етнопсихология” в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. -2010 г. – ръководител на катедра “Педагогика и психология – СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е, като учител, педагог, методист и директор на образователна институция. Двадесет години е била преподавател и зам.- директор по научно – изследователската и проектна дейност / 2002 -2006/ в СУ “Св. Климент Охридски” – Департамент за информация и усъвършенстване на учители . Два мандата ръководител на катедра.