Назад

ИЛИЯ Г. ИЛИЕВ

ПРОФ. Д.И.Н

Специалист по средновековна обща и българска история, византология, история на Християнската църква, палеография, класически езици и литератури, и историческо изворознание.Работи в Института за исторически изследвания от 1981 г. в секция „Средновековна история”. Специализирал е в САЩ (Дъмбартън Оукс), Прага (Бизантинославика), Будапеща (Институт по история на Унгарската академия на науките), Солун (Солунски университет), Атина (Национална библиотека – палеографски отдел) и др.Ръководител на секция „Средновековна история” в ИИстИ (и понастоящем); председател на Научния съвет на ИИстИ (и понастоящем).

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

ПРОФЕСОР, ДОКТОР НА НАУКИТЕ ЗА КУЛТУРАТА

Преподавателски интереси в областта на: политически науки, културология, етнология.

Монографии:

Ислямизирани Балкани: динамика на разказите, С., 2014

Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „последния владетел” в националната памет на сърби и българи, С., 2009

Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност, С., 2005

Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., 2002, ІІ изд. 2011

Съставителство на сборници

Мюсюлманите в България: динамика на нагласите, С., 2017

Помаците: версии за произход и съвременна идентичност, С., 2013, ІІ изд. 2014

Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет”, С., 2011

Страх и жажда за възмездие. Обобщени резултати от теренното изследване “Избирателя на “Атака”: опит за портрет”, С., 2007

Полезното чудо. Етно-социологическо изследване на сакралния център Кръстова гора, С., 2001

ЮЛИАН ЦАНОВ

ДОЦЕНТ

От 2014 год. е с научна степен „доктор“, а от 2016 год. придобита степен „доцент“. Дълги години работи като преподавател в катедра „Геометрия“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2020 год. ръководител на катедра „Геометрия“. Водил е серия от упражнения по: Аналитична геометрия – специалностите Математика, Приложна математика, Математика и информатика, Информатика, Статистика; Диференциална геометрия; Геометрия за специалност Компютърни науки и специалност Информатика; Линейна алгебра и аналитична геометрия – специалност Математика и информатика (задочно обучение), Химия и Информатика, Ядрена Химия; Висша математика 1 – специалност Инженерна химия, редовно обучение; Геометрия; Геометрични основи на компютърната графика за магистратурата по Компютърна графика; Приложения на компютърната графика в геометрията – изборен курс за спец. Информатика, Математика,

Водил е лекции по: Аналитична геометрия – специалност Математика и информатика 1 курс, задочно обучение и Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност Химия 1 курс, задочно обучение.

ВЕСЕЛИН ГУШЕВ

ДОЦЕНТ

Работи като преподавател в катедра „Числени методи и алгоритми“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Заместник-декан по учебната дейност ОКС „Бакалавър“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Участва като автор в множество статии в списания, поредици и сборници като: „Примерна тема за кандидатстване в СУ “Св. Климент Охридски”“, „Динамичният софтуер в помощ на изследване на задачи от практиката“, „Приложение на понятието масов център в геометрията“, „Компютърът – ценен помощник при съставяне и проверка на математически хипотези“, „Някои зависимости в триъгълника, породени от връзки между ъглите му“, „Програмата GEONExT в помощ на изследването на геометрични конструкции“, „Свойства на изотомичните елементи в триъгълника“, „Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи – Модул „Задачи”“, „Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи“.

ТЕМЕНУЖКА ЗАФИРОВА-МАЛЧЕВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Теменужка Зафирова-Малчева работи в факултета по математика и информатика в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Завършала средно образование през 1995 г. във “Финансово-стопанска гимназия”, гр. София със специалност “Банково, застрахователно и осигурително дело” и висше образование през 2000 г. във ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски” със специалност “Математика и информатика”. Към момента е свободен докторант към катедра Информационни технологии на ФМИ с тема на докторантурата “Специализирана софтуерна среда за деца с церебрална парализа”. През 2010 г. е назначена за асистент към катедра “Информационни технологии” на ФМИ на „СУ Св. Климент Охридски”. В периода от 2004 – 2010 г. работи в НИС „СУ Св. Климент Охридски” и през 2000 – 2002 е учител по информатика и информационни технологии в 118 СОУ “Академик Людмил Стоянов” и НПМГ гр. София. От 1999 до 2004 г. провежда компютърно обучение на деца с церебрална парализа към “Болница за долекуване, лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа – Света София” ЕООД. Едновременно с това от 2000 г. активно работи в областта на професионалното обучение в сътрудничество със Център за професионално обучение „Знание“, гр. София. Научните й интереси са в няколко основни направления електронно обучение, дизайн на образователен софтуер и приложение на технологиите в обучението на деца със специални образователни потребности (СОП). Работата й в областта на специалните потребности е свързана с разработка на образователен софтуер за деца със СОП. Тя е един от авторите на софтуерният пакет „Къща на игрите“ разработен специално за подпомагане работата с компютър и обучението на деца с церебрална парализа.. Участвала е в редица национални и международни форуми и има над 20 публикации, свързани с приложението на технологиите в обучението на деца със СОП и дизайна и разработката на образователен софтуер за тези деца.

БОЖИДАРА КРИВИРАДЕВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Преподавател и ръководител на магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“ във Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”; Доцент по Теория на възпитанието и дидактика (Организация и управление на социалната работа, Управление на социално-педагогическите заведения). Провежда семинарни занятия по дисциплините „Права на детето“, „Работа с деца в риск“, „Системи за превантивна и корекционно-възпитателна дейност“, „Управленски технологии в социалната работа” и “Управление на институциите за ресоциализация”, практикум и по профилите” „Социална работа с деца“ и „Превантивна и корекционна педагогика“.