Назад

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ БУЗОВ

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Директор на Педагогическия колеж в Плевен с академична длъжност „доцент“ и научна степен „доктор“. Организира и координира институционалните отношения и администрира взаимодействието между ПК и ВТУ, както и с останалите структурни звена на Университета и външни партньори. Отговаря за качеството на провежданите дейности в Педагогическия колеж. Разработва и реализира изследователски проекти, участва в научни форуми (конференции, семинари, кръгли маси). Обновява учебни програми и преподава в Бакалавърски и Магистърски програми (ПУПЧЕ, ПНУП, НУПЧЕ). Автор на над 90 статии и 8 монографии в областта на предучилищното и училищното образование.

АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВ ХРИСТОВ

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Председател на Център за анализи и кризисни комуникации, преподавател по кризисни комуникации в УНСС от 2011 г. и Нов български университет. Два мандата е бил председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), има издадени четири книги. От 2010 г. е доктор по журналистика, а от 2018 г. е „доцент“. Управляващ партньор на комуникационна агенция Параграф 42. Участва в над 20 международни конференции по проблемите на маркетинга, медиите и ПР в България, Германия, Гърция, Полша, Кипър, Естония, Унгария, Словения. Лектор на специализирани семинари и тренинги по маркетинг, връзки с обществеността, бизнес комуникации. Членство в професионални организации: БДВО и БААК (Българска академична асоциация по комуникации)

ЕВГЕНИЯ ДЕЛЧЕВА АНГЕЛОВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

От 1976 г. е преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по „Математика и Информатика“, където дълги години е и ръководител на катедра „Компютърни технологии”. От 2010 г. придобива степен доктор по „Методика на обучението по информационни технологии“. Професионални компетенции и постигнати резултати в научната и преподавателската работа през годините: разработва над 60 научни статии, 13 учебници и учебни помагала за студенти и ученици (книжни), както и 15 електронни курсове лекции, учебни електронни материали и сайтове . Изнесени над 20 доклада на научни конференции.

Венелин Кожухаров

ДОЦЕНТ

Ръководител катедра “Методика на обучението по физика”, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

Доцент, катедра Атомна физика, Физически факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”

Организиране на междунарони научни форуми като член на организационния комитет

2012: Trends in Particle Physics, Primorsko, Bulgaria, June 10-16
2011: International Conference on Physics in Memoriam Acad. Prof. Matey Mateev, Sofia, Bulgaria,

Награди:

2012 – Отборна награда, HI worshop, Warsaw, Poland
2008 – Феймлаб-България, популяризация на науката

2006 – Годишна награда за експериментална физика, ОИЯИ, Дубна

Донка Николова Ташева

ДОЦЕНТ

Докторант 15. 01. 1988 –15. 07. 1993 г.

1987 г. Следдипломна квалификация – СУ „Св. Кл. Охридски“, Химически Факултет, Катедрата по органична химия

1981 – 1986 г. – студент по химия в СУ „Св. Кл. Охридски“, Химически Факултет

1. Проект „Materials Networking”, финансиран по програма “Horizon 2020”, Ръководител проф. Георги Вайсилов

2. Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Договор № BG051PO001- 4.3.04–0033; Наименование на бенефициента: СУ „Св. Климент Охридски” чрез Факултет по химия и фармация, Ръководител: проф. Стефан Цаковски; Наименование на проекта: Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ – 2012 – 2014 г.

Никола Томов Бурджиев

ДОЦЕНТ

2003-2007 – Доктор, Научна специалност: Органична химия, шифър 01.05.03 Софийски Университет, Химически факултет, София Тема: ”Полифункционални пиперидинони и пиролидинони – синтетични и

хроматографски изследвания” Научен ръководител: доц. д-р Елена Рангелова Станоева

Участия в проекти

Участие в над 15 научни проекта, финансирани от Фонд Научни Изследвания –МОН, Фонд научни изследвания на СУ „св. Климент Охридски“ и различни Оперативни Програми.
Никола Бурджиев, Антена-ефекти при координиране на лантаноидни йони към фотоактивни молекули на хинолинови и имидазохинолинови производни като би- три-дентатни лиганди, Член, , Номер на договора:КП-06-Н39/1 (09.12.19)
Никола Бурджиев, Молекулен дизайн, синтез и скрининг за антикоронавирусна активност на хетероциклени съединения с контролирана клетъчна токсичност посредством наноенкапсулиране (COVIDAvir), Член, , Номер на договора:КП-06- К3/2