Назад

Емилия Николова Патарчанова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

м. Х, 2020 г. Обучителен курс „Работа с платформа за електронно обучение “Big Blue Button”

ЮЗУ„Неофит Рилски”, Благоевград, България. Природо-математически факулт

Умения за работа с платформа за електронно обучение “Big Blue Button“

Професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетенции, свързани с рецензиране на научни статии, придобити като член на редколегията: на сп. География 21, издание на МОН (България);
на сп. Journal of Settlements and Spatial Planning (Румъния),
Професионални умения и компетенции, придобити при участие в комисии по контролиране на качеството (от 2011г. член на комисии по вътрешен одит на качеството)
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне и актуализиране на учебна документация (учебни планове и учебни програми, учебно-изпитни материали) ;
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне документация за акредитационни процедури (от 2005 г.)
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне на въпроси и задачи за ДЗИ по география и икономика (от 2012г.), както и на член на Националната комисия за проверка и оценяване на ДЗИ по география и икономика, оценител и супероценител (арбитър); Извършване на екстпертна оценка на ДЗИ по география и икономика;
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне на ДОИ и учебни програми за профилирана подготовка по География и икономика за средното образование;

на обучения на учители по география и икономика и др.

Валерия Николаева Симеонова

ДОЦЕНТ

2009 -2014 ФМИ, СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” Тезис: Методи на Soft-Computing в изчислителната биология: асемблиране на данни от геномно секвениране Доктор, по 4.6. Информатика и компютърни науки (информатика – Изкуствен интелект)

Основни области и подобласти на научни изследвания

Методи и алгоритми в областите на: Soft Computing, Artficial Intelligence, Deep Learning,
Big Data, Parallel Computing, High-Performance Computing, Signal Analysis and Cluster
Analysis
Области на приложение: Bioinformatics, Neuroinformatics

Преподавателска дейност през последните 5 години:

Основен титуляр за следните дисциплини в бакалавърски програми на СУ:

• „Информационни системи и технологии“, за студенти от Биологически факултет

• „Практикум информационни системи и технологии“, за студенти от Биологически факултет

• „Математика и Информатика“, модул „Информатика, за студенти от Биологически факултет

• „Компютърни системи и технологии“, за студентите от специалност Математика и

Информатика (МИ) във ФМИ

Диана Иванова Бакалова

ДОЦЕНТ

Доктор по психология
Дисертационен труд на тема: „Равнища на споделеност на социални представи за агресия”

Oпит в работа по свързани проекти

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ, № Д01-166/31.08.2018г – МОН
Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ) – БАН
септември 2018 – юни 2019
Експерт – Изследовател

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ – ФОРМИ, ФАКТОРИ и МОТИВИ, Договор No: Д01-295 / 27.09.2017 г – МОН
Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ) – БАН
септември 2017 – март 2018
Експерт – Изследовател

Светла Бойчева

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент (щатен – 12.2016), програмист ИИКТ – БАН,
Основни дейности и отговорности: Научно-изследователска дейност.

Доктор по научна специалност 01.01.12 – Информатика. Дисертация на тема „Индуктивно логическо програмиране – оператори за обобщение и специализация“,

09.2008 – 06.2012, доцент в УНИБИТ,
Основни дейности и отговорности:
▪ обучение: подготовка на учебни програми, лекционни материали и преподаване на курсове:
▫ ОКС ”Бакалавър”: Компютърни архитектури, Структури от данни и алгоритми, Теоретични основи на информатиката,Основи на програмирането, Програмиране на C++ (практикум), Дискретна математика, Визуално програмиране (C#.NET), Функционално програмиране, Комбинаторика
▫ ОКС ”Магистър”. Интернет базиран софтуер (ASP.NET), MySQL, Web програмиране (JavaScript), Дигитални библиотеки
▫ Дистанционни курсове: MySQL, Web програмиране (JavaScript)
▪ научна дейност: участие в научни проекти, публикуване в научни списания, участие в конференции. Ръководство на дипломни работи на студенти ОКС ”Магистър”. Ръководство на докторанти.
▪ административна дейност: Член на академичния съвет. Член на факултетния съвет на ФИН. Основен отговорник за цялостната подготовка на документацията и провеждане на процедурата за програмна акредитация на направление 4.6 Компютърни науки и информатика (2009-2011). Разработване на учебни планове и програми за направление 4.6 Компютърни науки и информатика. Разработване на изпитни теми по математика за кандидатстудентски изпити (2009-2011).

Гост- преподавател до 2017 г. в СУ «св. Кл. Охрисдки», ФМИ,

Основни дейности и отговорности:

обучение: подготовка на лекционни материали и преподаване на курс на български език за ОКС ”Бакалавър” спец. Компютърни науки: Структури от данни и програмиране.

Хоноруван преподавател до 2015 г.в Нов български университет,

Основни дейности и отговорности:

обучение: подготовка на лекционни материали и преподаване на курсове на български и английски език за ОКС ”Бакалавър” спец. Информатика и спец. Мрежови технологии (на английски език): Изкуствен интелект, Експертни ситеми, Разработване на експертни системи

Заместник-декан по учебната дейност – ОКС Бакалавър(2007-2008), доцент (ВАК, №24003/10.01.2007), главен асистент (2004-2006), старши асистент (1998-2004), асистент (1995-1998),
СУ «Св. Кл. Охрисдки», ФМИ.

Светослав Косев

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” , Факултет по изобразително изкуство, Катедра – Графичен дизайн и визуални комуникации , преподавател по Графичен дизайн, Триизмерна графика и перспектива – Доцент, Доктор, 2019 г. Декан на Факултет по изобразително изкуство, Великотърновски университет.

През учебната 2017/2018, 2018/2019 и 2016/2020 г. води лекционен курс по графичен дизайн в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Преподава в бакалавърска и магистъпска степен във факултет по изобразително изкуство: Перспектива – I и II курс на всички специалности. Специалност Графичен дизайн и визуални комуникации – Копютърни технологии и мултимедийно проектиране, Комбинаторика, Рекламен дизайн, Шрифт, Графичен дизайн – всички курсове. Магистърски програми – Триизмерна графика, Елемени и композиция на мултимедийна среда, Перспектива в кадърното пространство.

Светлана Димитрова-Гюзелева

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Преподавател Нов български университет, Магистърски факултет, Департамент Чужди езици и култури – секция Англицистика:

преподавател по английски език и методика на ЧЕО.

Преподавателска дейност

o бакалавърски курсове (програма “Англицистика”)
o магистърски курсове (програма “Лингводидактика”)
o докторски курсове (програма “Методика на обучението по съвременни езици”)
 Ръководство на учебни практики и стажове
 Участие в научни журита при защита на докторантски дисертации в областта на методиката на ЧЕО (научно/професионално направление 1.3. Педагогика) и приложната лингвистка (научно/професионално направление 2.1. Филология)
 Участие в научни атестационни комисии и научни журита за присъждане на научни степени и акад. звания (професор, доцент, главен асистент, доктор на науките
 Научно ръководство (и рецензиране) на магистърски и бакалавърски тези на дипломанти и докторантски дисертации в областта на методиката на ЧЕО (представителна извадка)
 Участие в комисии за провеждане на писмени и устни държавни изпити към специализираните бакалавърски и магистърски програми на департамент “Чужди езици и литератури”, държавни квалификационни изпити по преподаване, изпити за щатни преподаватели по чужд език към НБУ, изпити по чужд език за асистенти и докторанти (неспециалисти) на НБУ, общообразователни изпити за умения по чужд език в НБУ и др;.
 Съавтор на първата академична програма за квалификация на базови учители в България и региона “Базов учител (ментор) по чужд език” (сега обособен модул от магистърска програма “Лингводидактика”, НБУ);
 Съавтор на докторска програма “Методика на обучението по съвременни езици” [по шифър 05.07.03] (към МФ, НБУ);
 Експертна оценка и редактиране на изпитни материали за общообразователните изпити (OOИ) за умения по чужд език (англ. език) към ФБО, ЦО и ЦЧЕ – 2003-2012 г.;
 Консултантска дейност
 Експерт-проверител на ученическите работи от държавния зрелостен изпит по английски език към МОН, 2008-2020 г.;
 Председател на националната комисия към МОН за провеждане на олимпиадата по английски език: експерт-съставител на тестови задачи и проверител на писмените работи на участниците в регионалния и националния кръг на олимпиадата – 2008-2020 г.;
 Експерт-съставител на тестови задачи за матурата по английски език към МОН, май-юни/август-септември 2009-2014 / 2019 г.;
 Експертна оценка и редактиране на тестовите задачи за ДЗИ по английски език към МОН, май/септември 2014-2018 и 2020 г.;
 Експертен превод на инструментите за провеждане на пан-европейското изследване на качеството на изучаването на чужд език в средното образование -“European Survey on Language Competences”, МОМН, декември 2009;
 Експерт и координатор на дейностите по разработване на стандарти за вътрешно оценяване на чуждоезиковата компетентност на обучаваните по английски език, ЗП, II.- X. клас на общообразователното училище;
 Експерт-оценител и рецензент на материалите за външно оценяване на уменията по ЧЕ (английски) на учениците след 7. и 8. клас – ЦКОКУО на МОМН, 2011-2017 г.;
 Експерт-оценител и рецензент на материалите за външно оценяване на входно ниво по английски език за VI клас и за VII клас и изходно ниво след завършен VII клас – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование към МОН, 2018-2019 г.;
 Член на Националната комисия за Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 г.
 Автор на учебната програма по английски език в рамките на националния проект на МОМН “Нов шанс за успех” за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми за задължителна подготовка по различни учебни предмети за целите на обучението на възрастни по проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ЕСФ 2007-2013 г. – 2011 г.;
 Член на екипа от експерти, разработили единната система от индикатори за съответствие между стандартите в ДОИ за учебното съдържание и средствата за тяхното постигане (дейност 1), както и новия образователен пакет от документи за задължителна и за профилирана подготовка (дейност 3.2 и 3.3 – изготвяне на ДОИ и Учебна програма за профилирана подготовка по учебен предмет “Чужд език”) в рамките на националния образователен проект на МОМН “За по-качествено образование” – дейност 1, и дейности 3.2 и 3.3 по схема BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование” – 2012-2013 г.;
 Външна експертна оценка на европейския образователен проект “The Multilingual Toolkit for European Mobility – MULTEMO” по програма “Леонардо” на ЕС;
 участие в експертния панел на кръглата маса на тема „One Hundred Days in Bulgaria“, организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Fulbright” във връзка с повишаване на педагогическата квалификация на стипендиантите на Fulbright, стажант-учители по английски език в системата на общественото образование в България – София, 11 декември 2015;
 участие като консултанти в базовото проучване на обучението по английски език в про-гимназиалния етап от образователната система в България от д-р Джеси Кендъл в сътрудничество с CORPluS (http://corplus.org) и Посолството на САЩ в България;
 Вътрешна експертна оценка на европейския образователен проект “BE READY – Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success” (Ref.№ 2015-1-UK01-KA201-013739) и др.
Научни публикации – списък ще бъде предоставен при поискване
Научни статии и монографии
Доклади на научни конференции
Учебни помагала и пособия
Признание на научната общност и обществен резонанс (отзиви, рецензии, реферирания, цитирания и други у нас и в чужбина върху научни публикации и творчески изяви) – списък ще бъде предоставен при поискване
Организиране на научни, методически и професионални форуми
 Менторинг и методическо ръководство на стажант-учители и действащи преподаватели по чужд език – Център за изучаване на чужди езици Алианс, София, 1998 г.
 The Baseline Survey Symposium – София, 16 ноември 2002 г.
 Оценяване на аргументативен тип есе – НБУ, март 2003 г.
 Качествено преподаване на чужд език (QIFLT) – семинар за представяне на проекта – София, 12-13 ноември 2004 г.
 Методически семинар за преподавателите по чужд език към езикова школа “I & I” – София, октомври 2005 Г.
 Професионалната специализация “Учител по чужд език” – въпрос на избор (в рамките на семинара “Език, литература, култура” на департамент “Чужди езици и литератури”) – НБУ, 9 март 2006 г.
 Управление на качеството в чуждоезиковото обучение (в рамките на семинарите “Език, литература, култура” на департамент “Чужди езици и литератури” и “Човек, език, общуване” на департамент “Чуждоезиково обучение” ) – НБУ, 4 май 2006 г.
 Just for the Record? – практическа сесия за учителите по английски език за документиране на техния професионален опит – Pre-conference event of BETA-IATEFL on Teacher Development, Благоевград, 18 май 2007 г.
 Работната среща на екипа по проект “Mentoring in the Secondary School” – (международен проект по Comenius 2.1) в Ливърпул, Великобритания, 24-28 октомври 2007 г.
 Техники за сътрудничество при работата в групи (на базата на опита от ЧЕО) – в рамките на семинарите “Език, литература, култура” на департамент “Чужди езици и литератури” и “Човек, език, общуване” на департамент “Чуждоезиково обучение” – НБУ, 28 май 2008 г.
 Заключителна конференция за представяне на резултатите по проект “Mentoring in the Secondary School” – Лисабон, Португалия, 25-26 септември 2008 г.
 Втората международна конференция на ОПТИМА – “Ideas for Quality in Language Education” – София, 25-26 октомври 2008 г. – водещ член на организационния комитет и модератор на заключителната кръгла маса “Multilingualism”
 “Patterns of Interaction – Cooperative Learning” – изнесен методически семинар за кооперативните форми на работа в занятията по чужд език – езикова школа “Белс и Белин”, гр. София, 25 март 2009 г.
 Национална междууниверситетска конференция “Език, литература, многоезичие” – НБУ, София, 30-31 май 2009 г. – съ-председател на организационния комитет и председател на научна секция “Многоезичие”
 Интензивен курс от методически семинари за повишаване на езиковата и професионалната квалификация на учители по английски език от акредитираните езикови школи на ОПТИМА – Езиков център “Матеви” , гр. София – 15-19 юни 2009 г.
 Интензивен квалификационен курс за преподаватели по английски език “Energy Boost” към ОПТИМА – Езиков център “Матеви” , гр. София – 14-16 юли 2010 г.
 Национална кръгла маса на тема “Подготовката на учители по чужди езици – компетентности, образование, квалификации” – НБУ, гр. София, 27 ноември 2010 г. (с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел”, списание „Чуждоезиково обучение”);
 Методически семинар на тема “Intercultural communication through literature” [Междукултурно общуване чрез литературни текстове] с гост-лектор проф. д-р Чери Пиърсън в рамките на квалификационния семинар на департамента “Език, литература, култура” – НБУ, 20 май 2011 г.;
 Методически семинар на тема “Европейският образователен проект MULTEMO – развиване на генеративна езикова компетентност у изучаващите чужд език за професионални цели в условията на многоезичие и глобализация” – НБУ, 12 януари 2012 г.;
 “Teaching English to Mixed Ability Groups” – изнесен методически семинар за диференцирания подход на обучение в занятията по чужд език, организиран със съдействието на издателство ПОНС – гр. Варна, 13 февруари 2012 г.;
 Заключителна конференция и професионален семинар на тема “Многоезичието в чуждоезиковото обучение” в рамките на международния проект “The Multilingual Toolkit for European Mobility – MULTEMO” по програма “Леонардо” на ЕС – гр. София, 31 май – 2 юни 2012 г.;
 Първата научноизследователска конференция за докторанти в областта на методиката на обучението по съвременни езици на тема “Актуални проблеми, изследвания, концепции за учене и преподаване” – НБУ, гр. София, 23 февруари 2013 г.;
 Трета международна конференция на ОПТИМА – “On the Cutting Edge of Foreign Language Education: The Synergy of Creativity and Quality Standards” – НБУ, гр. София, 7-8 юни 2014 г. (see: http://www.optima-bg.org/node/446 );
 Заключителен семинар на тема “Communication Matters” в рамките на европейски образователен проект “Take Two – Europe [T2E]” по програма Коменски на ЕС – гр. Ещорил, Португалия, 13-14 октомври 2014 г.;
 кръглата маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България“ във връзка с включването на България в международната контактна мрежа на FIPLV, Международната федерация на асоциациите на преподавателите по чужд език по време на 24та международна конференция на БАПА-IATEFL – София, 6 юни 2015;
 участие в експертния панел на кръглата маса на тема „One Hundred Days in Bulgaria“, организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Fulbright” във връзка с повишаване на педагогическата квалификация на стипендиантите на Fulbright, стажант-учители по английски език в системата на общественото образование в България – София, 11 декември 2015 г.;
 Be Ready Bulgarian Multiplier Event – локален форум (за България) за десиминация на идеите и резултатите от работата по Еразъм+ проект “BE READY – Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success”, 24 април 2017 г., НБУ, гр. София;
 Съвместен докторантски семинар – кръгла маса към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ и Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“, СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Актуални проблеми и съвременни тенденции в развитието на езиковедските и дидактическите изследвания“, 27 юни 2018 г., НБУ;
 Съвместен докторантски семинар към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ и Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“, СУ „Св. Кл. Охридски“ на тема „Насърчаване на научните изяви на младите учени и докторантите и обмена на научноизследователски идеи и постижения“, 21 юни 2019 г., НБУ;