Назад

Обучения за утрешния ден

С ежегодните национални съвещания по учебните предмети с експертите от Регионалните управления на образованието (РУО) стартира новата учебна година и за Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС).

От 28 август до 13 септември бяха проведени 12 методически съвещания, в които взеха участие над 340 експерти от РУО и учители. С тази конкретика започва разговорът с встъпилия в длъжност през месец август директор на НЦПКПС Димитър Асенов. “Нашите намерения са да разчупим установения стереотип, и тези работни съвещания да бъдат провеждани най-малко два пъти в годината. Говорим за методически съвещания и те са особено важни по предметите от ДЗИ, на първо място Български език и литература. Методистите трябва да имат възможността да се запознаят и да започнат да работят много по систематизирано, анализирайки сложните информационни данни за резултатите от матурите. Този анализ ще им помогне да начертаят и конкретните стъпки, по които да се развива образователната политика както в рамките на отделната образователна институция, така и в рамките на съответното населено място, регион и област. Образованието ни се нуждае от конкретика, от експертиза, която да подскаже накъде и по кой път, с какво темпо да се върви”, категоричен е Димитър Асенов.

За себе си казва, че е имал шанса първите седем професионални години да работи в Синдиката на българските учители, отговаряйки за цялата квалификационна дейност и за международното сътрудничество. Следващите три години, като част от екипа на Министерството на образованието, отговаря за Рамковата програма за наука и иновации “Хоризонт 2020” и по-точно за комуникацията с ЕК по отношение на българското участие в реализирането на програмата. Не пропуска да отбележи, че в своя професионален път се е учил от “офицери”– от управленци и хора на действията, а не на приказките.

Заедно с екипа на НЦПКПС вече е разработил визия как ще се случват нещата както в краткосрочен план, така и в по-дългосрочен аспект.

В ход е подготовката за предстоящите обучения на учителите – историци, преподаващи на десетокласниците. До момента 707 учители са преминали обучение. По предварителния план на още 43 учители, разпределени в 2 групи им предстои да преминат подготовка. “Желанието ни е до края на годината да направим още няколко обучителни групи като обхванем всички учители, преподаващи по новата учебна програма в X клас”, казва Димитър Асенов. Кои ще бъдат преподаватели на учителите. “Вече сме разговаряли с доц. Даниел Вачков”, директор на Института за исторически изследвания на БАН. Уточнени са датите на първите две обучителни групи – 7-11 октомври и 14-18 октомври, като начело на лекторския екип ще бъде самият доц. Вачков”, пояснява директорът.

По предварителен план оставащите до края на годината месеци са повече от натоварени. След 20-ти октомври и до края на годината ще продължат обученията, които НЦПКПС провежда в изпълнение на Националната програма “Квалификация”. Обучение е предвидено за 11 групи.

“Това са ни възможностите пред вид бюджета, с който разполагаме – 140 107 лв. За сравнение по НП “Квалификация” през 2018 г. той е бил 800 000 лв”, уточнява Димитър Асенов. – Желанието ни е, въпреки финансовите ограничения да изпълним задълженията си към националната програма, както и да подпомогнем дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ и регионалните управления на образованието да изпълнят ангажиментите си по програмата.”

По правилник всяка година до 30 ноември Националният център трябва да представи на министъра на образованието и науката предложение за дейностите за следващата календарна година, както и предложения на теми, които да бъдат включени в каталога на Центъра. Оказва се обаче, че последният утвърден такъв каталог е от 2016 г., няма такъв и за текущата година. “Поставихме си задача до края на месец септември да имаме утвърден каталог за тази година, а до 30 ноември да представим на вниманието на образователния министър и предложенията си за 2020 г.”, казва директорът. “Каталог 2019” ни е необходим, за да може до края на годината да направим няколко обучения. Но това няма да се случи без подкрепата на регионалните управления на образованието и без социалните партньори.” В момента вече се работи и по плана за дейностите за 2020 г., който да бъде представен на министъра до 30 ноември.

От учебната 2018/2019г. за третокласниците започна обучението по компютърно моделиране. Системата безспорно се е нуждаела от квалифицирани преподаватели. Какъв е приносът на Центъра за тяхната подготовка. “Обученията са проведени в периода 11 юни – 3 август 2018 г. на територията на цялата страна. 32-та академични часа носят 2 квалификационни кредита. Приблизително са обучени 2 400 учители, разпределени в 84 обучителни групи”, пояснява Димитър Асенов. Общият бюджет за тази дейност е в размер на 379 280 лв., като Центърът е получил 32 760 лв. С тях са отпечатани около 5 000 помагала по компютърно моделиране за III клас и са издадени удостоверения на обучаемите. 2 165 учебни помагала вече са в училищата чрез регионалните управления на образованието. Още 2 500 трябва да бъдат разпределени в образователната мрежа. “В готовност сме да разпратим останалите учебни помагала, а там, където е необходимо да проведем и допълнително обучение по компютърно моделиране”, казва директорът.

Какви са плановете за 2020 г. “НЦПКПС трябва да бъде активна страна в разработването и изпълнението на националната програма “Квалификация” 2020 г. и в новата национална програма “Мотивирани учители”. Но приоритет си остава каталогът за обучение през тази и следващата година. Готови сме да проведем и допълнителни обучения по “История и цивилизация” и по “Компютърно моделиране”, както и по новите учебни планове за XI клас. Тук задачата е изключително отговорна. Говорим за учители, чиято задача е да подготвят младите хора за  висшите училища, с други думи да осъществят връзката между средното и висше образование”, пояснява Димитър Асенов.

В работния му план като директор на НЦПКПС е и участието на институцията в бъдещият проект “Образование за утрешния ден”. “Плановете на екипа са НЦПКПС да поеме функциите на предвиденият по проекта  Дигитален иновативен център за обучение, в който да се реализират предвидените квалификационни дейности на педагогическите специалисти.

И все пак коя е голямата задача, чието преследване вече чертае ръководеният от него екип. “Националният център да стане водещата институция за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, в това число и на бъдещите ръководители в системата на предучилищното и училищно образование.  И още една стъпка напред, ще се радвам, да се превърнем във водещото аналитично звено, което да подготвя следващите управленски кадри в образователната системата, така че да знаят накъде да я водят, с какви темпове и какви резултати да очакват от нея”, заключава Димитър Асенов.

Източник: вестник “Аз-буки”

Skip to content