Назад

Обучения по Национална програма “Квалификация” 2019 г.

В периода 22-26.07.2019 г. по Национална програма „Квалификация“ 2019 бяха проведени обучения на педагогически кадри, участващи в организираните от НЦПКПС квалификационни форми на обучение курсове със следните теми:

1.   “Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип” с продължителност  16 академични часа и присъден 1 квалификационен кредит от 22.07.2019 г. – 24.07.2019 г. и от 24-26.07.2019 г. с водещ лектор  на обучението проф. Лучиян Милков.

В курсът се включиха и обучиха 51 директори от цялата страна.

В програмата са включени следните подтеми:

  1. „Професионално-личностен профил на личността на директора“;
  2. „Видове подходи в образователния процес“;
  3.  „Компетентност и компетенции. Мястото им във възпитателно-образователния процес в детската градина“;
  4. „Ключови компетентности, според Европейския съюз“;
  5. „Специфика на компетенциите при работа с деца от предучилищна възраст“;
  6. „Ключовите компетенции и групите от професионално-личностни качества на педагозите за решаване на педагогическите задачи“;
  7. „Социално-психологическа (комуникативна) компетентност на педагозите от системата за предучилищно възпитание“;

2. “Създаване на позитивна образователна среда и култура за постоянна връзка с родители и ученици с цел избягване на агресията в училище” с продължителност 16 академични часа и присъден 1 квалификационен кредит от  24.07.2019 г. – 26.07.2019 г.

Квалификационният курс е насочен към разкриване на основните характеристики на позитивната на училищната култура. Обсъждат се същност на образователната среда и спецификата на училищната култура. Обучаваните се запознават и с възможностите за създаване и развитие на училищната среда насочена към благополучието на учениците и избягване на агресията – създаване на положителни емоции, позитивни взаимоотношения, професионални ценности и смисъл. Дискутират се и проблеми свързани с позитивната мотивация и психично благополучие на учениците и постоянната връзка с родителите.

2.1. Цели на програмата 

– Обучаемите да се запознаят със същността и спецификата на училищната култура;

– Да овладеят знания свързани с основните положения в позитивната психология и нейното влияние върху съвременното образование

– Да се запознаят с инструменти за развитие на училищната култура и промената на училищната среда насочена към благополучието на учениците – създаване на положителни емоции, позитивни взаимоотношения, професионални ценности и смисъл.

В този курс се обучиха 31 учители, а лектор по темата бе проф. д-р Галин Цоков.

Skip to content