Назад

ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 

 1. Проведени присъствени обучения на 1 487 ръководители на образователни институции по следните теми: „Стратегическо планиране при управление на образователната институция“, “Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция”, “Лидерски умения за разрешаване на конфликти. Съвременни модели за комуникация с родители”, “Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците. Преход от преподаване на знания към изграждане на ключови компетентности”, “Проследяване на реализацията на завършилите ПОО”, “Практически обучения за новоназаначени директори”, “Управление на образователната институция в условията на криза – практически обучения” и “Атестацията като процес на оценяване – критерии, индикатори области на атестиране”.
 2. Проведени присъствени и онлайн обучения на 3 986 педагогически специалисти по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 3. Проведени присъствени обучения на 523 учители от гимназиален и прогимназиален етап на тема: “Повишаване на финансовата и икономическа грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране”.
 4. Проведени присъствени обучения на 474 учители от системата на предучилищното и училищното образование, на тема: “Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие”.
 5. Проведени присъствени обучения на 326 педагогически специалисти, които от учебната 2023/2024 г. преподават по новите учебни програми в прогимназиален етап /5-7 клас/.
 6. Проведени присъствени обучения на 302 учители от детски градини, на тема: „Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за работа с деца в риск“.
 7. Проведени присъствени обучения на 146 учители от училища, на тема: “Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците. Преход от преподаване на знания към изграждане на ключови компетентности”.
 8. Проведени присъствени обучения на 120 учители от системата на училищното образование, на тема: “Въвеждане и прилагане на проектно-базиран метод в STEM”.
 9. Проведени присъствени обучения на 117 учители от професионални гимназии на тема: “Разработване на тестове и учебни програми по професионална подготовка (изкуствен интелект, роботи, електромобили, класически и нови химични технологии и биотехнологии”.
 10. Реализирани изнесени обучения на 667 педагогически специалисти в различни градове и сключени споразумения за съвместна работа на НЦПКПС с водещи университети в страната.
 11. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за провеждане на онлайн квалификации, посредством интегрирането на функционираща платформа за онлайн обучения на собствен сървър.
 12. Продължаващо утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено.
Skip to content