Назад

Министерство на образованието и науката

брой: 37, от дата 4.5.2018 г.   


          Правилник за устройството и дейността на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

                                                                                                                                    ПРАВИЛНИК

                                                        за устройството и дейността на Национален център за повишаване квалификацията 
                                                                                                              на педагогическите специалисти

                                                                                                                                    Глава първа

                                                                                                                            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността, устройството, управлението и организацията на работа на Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, наричан по-нататък „Центъра“.

Чл. 2. (1) Центърът е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование за дейности, свързани с повишаването и поддържането на квалификацията на педагогическите специалисти, наричана по-нататък „квалификацията“.

(2) Центърът е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 7.

(3) Директорът на Центъра е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

(4) Центърът е с обща численост на персонала 24 щатни бройки.

Чл. 3. Центърът се финансира със средства от:

1. държавния бюджет;

2. собствени приходи;

3. европейски и/или международни проекти.

Чл. 4. (1) Центърът работи по годишен план, утвърден от министъра на образованието и науката, разработен в съответствие със:

1. основните приоритети на Министерството на образованието и науката в областта на квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти;

2. приетите нормативни актове и стратегически документи, насочени към квалификацията на педагогическите специалисти с цел усъвършенстване на професионалните им компетентности и кариерното им развитие.

(2) В срок до 30 ноември на календарната година директорът на Центъра внася в Министерството на образованието и науката за утвърждаване от министъра годишния план за предстоящата календарна година.

(3) В годишния план се посочват:

1. специфичните цели и основни задачи, които Центърът си е поставил за предстоящата календарна година;

2. дейностите, които ще бъдат изпълнявани от центъра за постигане на целите, на основните задачи и очакваните резултати;

3. идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти и определяне на приоритетните направления и теми за провеждане на обучения;

4. избрани организационни форми на продължаващата квалификация;

5. продължителност на обученията – брой дни, брой академични часове, брой квалификационни кредити;

6. целева група с планирания максимален и минимален брой на обучаемите в група;

7. планирана часова ставка на лекторския час за формиране хонорарите на лекторите в обученията;

8. източникът на финансиране на обученията – собствени приходи, национални програми, международни и/или европейски програми.

(4) Въз основа на утвърдения годишен план директорът на центъра утвърждава каталог и график за предлаганите възможности за обучение на педагогически специалисти. Каталогът и графикът може да се актуализират в зависимост от нововъзникнали потребности и обстоятелства в рамките на утвърдения годишен план.

Чл. 5. Министърът на образованието и науката осъществява контрол върху дейността на Центъра.

                                                                                                                          Глава втора

                                                                                                                          ДЕЙНОСТИ

Чл. 6. (1) Центърът организира и провежда дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти като основа за усъвършенстване на техните компетентности и за кариерното им развитие, включително на педагогическите специалисти с управленски функции.

(2) Центърът осъществява следните дейности:

1. планира и организира обученията в изпълнение на Национална програма „Квалификация“;

2. участва в разработването и актуализирането на нормативни актове и стратегически документи, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти;

3. участва в подготовката и изпълнението на национални програми и проекти, свързани с квалификацията и насочени към кариерното развитие на педагогическите специалисти;

4. изготвя годишен план за дейността на Центъра въз основа на потребностите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с основните приоритети в държавната политика за усъвършенстване на професионалните им компетентности;

5. осигурява необходимите ресурси за осъществяване на квалификационната дейност: одобряване на програми за обучение, подбор и осигуряване на обучителна организация и на преподаватели, изготвяне на обучителни пакети с учебно-методически и информационни материали;

6. осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;

7. организира и провежда периодично обучение на педагогически специалисти с управленски функции за осъвременяване и повишаване на техните компетентности;

8. организира конкурси, семинари, практикуми, майсторски класове за споделяне на добри практики и иновативни модели на организация, управление и др.;

9. поддържа база данни, включително в електронен вид, за:

а) програмите, по които се провеждат обучения, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти;

б) списък на обучителите;

в) педагогическите специалисти, преминали обучения;

г) издадените удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

10. сътрудничи с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и други български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на Центъра;

11. поддържа материално-техническа база, в която осигурява необходимите условия за провеждане на дейностите, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти.

                                                                                                                                Глава трета

                                                                                                                УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Чл. 7. (1) Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда.

(2) Директорът:

1. планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Центъра в съответствие с този правилник и действащата нормативна уредба;

2. изготвя и представя в Министерството на образованието и науката за утвърждаване от министъра на образованието и науката годишния план за дейността на Центъра;

3. изготвя и в срок до 31 януари предоставя на министъра на образованието и науката годишен доклад-анализ за изпълнение на годишния план за дейността на Центъра за предходната календарна година;

4. утвърждава програмите за обучение;

5. издава удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията;

6. съставя проект на бюджет и отговаря за законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата по бюджета на Центъра;

7. представя в Министерството на образованието и науката отчети за:

а) извършените разходи при провеждане на обучения, по източници на финансиране

б) касово изпълнение на бюджета;

8. изпълнява функциите на работодател по отношение на работниците и служителите на Центъра;

9. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работниците и служителите в Центъра;

10. утвърждава правилник за вътрешния ред на Центъра, правила за документооборота, както и други вътрешни правила, свързани с дейността и организацията на работа в Центъра;

11. организира и контролира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

12. сключва договори с физически и с юридически лица, свързани с дейността на Центъра и в съответствие с предоставените му правомощия;

13. популяризира дейността на Центъра, като организира и контролира поддържането на актуална информация на интернет страницата му;

14. организира участието в разработването и управлението на национални проекти и програми, свързани с дейността на Центъра;

15. организира и контролира участието в международни програми и проекти, свързани с дейността на Центъра.

(3) Директорът осъществява контакти и взаимодействие с национални и международни институции и организации.

(4) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

(5) Административните актове на директора могат да се оспорват при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на образованието и науката.

(6) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора или от определен със заповед за всеки конкретен случай началник на отдел.

Чл. 8. (1) При управлението и контрола на дейността на Центъра директорът се подпомага от заместник-директор.

(2) Заместник-директорът подпомага директора на Центъра при изпълнението на основните дейности по:

1. анализиране, планиране, организиране, координиране, изпълнение и контрол на дейностите на Центъра с оглед внасянето на подобрения в работата му;

2. координиране на процеса на разработване на годишния план на Центъра и на годишния доклад-анализ за изпълнение на годишния план за дейността на Центъра за предходната календарна година;

3. създаване на условия за нормална и ефективна работа в Центъра и осъществяване на контрол по изпълнението на възложените задачи;

4. ръководство на процеса по въвеждането на ИКТ в работата на Центъра;

5. участие в разработване на проекти и координиране изпълнението на проектните дейности.

Чл. 9. (1) Дейността на Центъра е структурирана в два отдела: отдел „Квалификация“ и отдел „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“.

(2) Отделите се ръководят от началник-отдел, който се назначава и освобождава от директора на Центъра по реда на Кодекса на труда.

Чл. 10. Отдел „Квалификация“ осъществява следните дейности:

1. организира изготвянето на анализи за необходимостта от конкретни обучения въз основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните в Центъра педагогически специалисти;

2. участва в подготовката на годишния план за дейността на Центъра;

3. планира, ръководи и координира организацията на учебната дейност на Центъра;

4. организира представянето и популяризирането на добри педагогически практики и въвеждането на иновации в организацията и управлението на предучилищното и училищното образование;

5. разработва анализи, оценки и информационни справки за проведените обучения и прави прогнозни разчети;

6. организира разработването и оценяването на програмите за обучение и поддържа база данни за одобрените;

7. организира разработването и актуализирането на учебните материали;

8. планира и организира подбора на преподаватели и поддържа база данни за тях;

9. изготвя отчет за учебната дейност и прави предложения за подобряването ù;

10. подпомага директора в изготвянето на годишния доклад-анализ за дейността на Центъра;

11. организира поддържането на базите данни по чл. 6, ал. 2, т. 9;

12. разработва длъжностни характеристики на служителите от отдела;

13. организира участието на Центъра в разработването и изпълнението на национални и международни програми и проекти, обработва и анализира данните от участието в тях и подготвя предложения за подобряването на квалификационната дейност;

14. организира, координира и ръководи информационната дейност на Центъра, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти.

Чл. 11. Отдел „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване“ осъществява следните дейности:

1. подпомага директора при съставянето на проекта на бюджет на Центъра;

2. организира законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата на Центъра съгласно утвърдения бюджет;

3. изготвя месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и годишен финансов отчет на Центъра;

4. разработва проект на правила за документооборота в Центъра;

5. организира деловодната дейност на Центъра, като следи движението на входящата и изходящата документация и контролира правилното водене и съхранение на документацията;

6. разработва правилник за вътрешния ред и длъжностно разписание;

7. разработва длъжностни характеристики на служителите на отдела;

8. изготвя актове за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;

9. изготвя договори, свързани с дейността на Центъра;

10. води и съхранява трудовите досиета на служителите в Центъра;

11. осигурява управлението на собствеността, предоставена за ползване на Центъра;

12. организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване и обслужване на Центъра, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материални ценности;

13. подпомага директора в изготвянето на годишния доклад-анализ за дейността на Центъра;

Чл. 12. Началниците на отдели изпълняват и други функции, възложени им със заповед на директора на Центъра.

                                                                                                                             Глава четвърта

                                                                                                                  ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 13. (1) Работното време на служителите е от 9,00 до 17,30 ч., с почивка от 12,00 до 12,30 ч., при 5-дневна работна седмица.

(2) В зависимост от организацията и графика на обученията директорът със заповед може да определи за работници по график и за отделни служители работно време, различно от посоченото в ал. 1, с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч., с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч., при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден.

(3) За определени длъжности в зависимост от организацията на работа и при спазване изискванията на действащото законодателство директорът може да установява сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

Чл. 14. (1) Организацията на работата в Центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на този правилник и правилника за вътрешния трудов ред.

(2) Работниците и служителите на Центъра изпълняват възложените им задачи съобразно този правилник и утвърдените им длъжностни характеристики.

Чл. 15. (1) В Центъра се води следната задължителна документация:

1. дневник за входяща кореспонденция;

2. дневник за изходяща кореспонденция;

3. учебна документация;

4. счетоводна документация;

5. книга за регистриране заповедите на директора;

6. книга за регистриране на договорите;

7. книга за регистриране на издадените удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията;

8. книга за регистриране на преминалите обучение;

9. книга за регистриране на ползвателите на легловата база;

10. инвентарна книга;

11. книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН;

12. книга за регистриране на даренията.

(2) Документите се изготвят и съхраняват в електронен вариант или на хартиен носител съобразно изискванията на нормативните актове и вътрешните правила за документооборота, утвърдени от директора.

(3) В случаите, когато се води на хартиен носител, задължителната документация на хартиен носител се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на Центъра.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 50, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (ДВ, бр. 100 от 2015 г.).

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

                                                                                                                                                                                                                                       Министър: Красимир Вълчев