Назад

Предстоящо откриване на интерактивна зала

На 14 февруари от 11,00 часа в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в гр. Банкя, заместник-министъра на образованието и наука г-жа Таня Михайлова ще връчи удостоверенията на първата група директори, преминали обучение по актуалната тема „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“.

Удостоверенията ще бъдат връчени в модерно проектираната обучителна зала на НЦПКПС, оборудвана със съвременна дигитална и иновативна техника за провеждане на теоретични и практически обучения, а официални гости на събитието ще бъдат:                

г-н Николай Стефанов – началник на кабинета на министъра на образованието и науката;

д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители;

г-н Пламен Симеонов – зам.-кмет на община Банкя;

директори на дирекции от МОН.  

За периода 12 февруари – 29 май 2020г., по актуалната обучителна тема предстои да преминат квалификация над 600 ръководители на образователни институции от цялата страна.

В допълнение, част от дейностите реализирани от НЦПКПС в рамките на изминалата 2019 г.:

 • Проведени обучения на 681 педагогически специалисти по НП „Квалификация“ 2019 г. – период на реализация  май-ноември 2019 г.;
 • Проведени обучения на 794 педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма „История и цивилизации“ в 10 клас – период на реализация януари-ноември 2019 г.;
 • Проведени обучения на 122 педагогически специалисти преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас – период на реализация ноември 2019 г.;
 • Проведени 27 методически съвещания с 796 експерта от МОН и РУО – период на реализация август – декември 2019 г.;
 • Проведени работни срещи с водещи социални партньори, НПО в сферата на образованието,  директори на образователни институции, водещи учени и др. – период на реализация октомври – декември 2019 г.;
 • Проведени изнесени обучения на 362 педагогически специалисти, изявили желание да повишат квалификацията си по приоритетни за тях теми – период на реализация март- ноември 2019 г.;
 • Наблюдение на 8 иновативни урока съвместно с над 160 ръководители на образователни институции преминаващи обучение в НЦПКПС по НП „Квалификация“ 2019 г. – период на реализация октомври – ноември 2019 г.;
 • Организирани обучения за 450 педагогически специалисти преподаващи „История и цивилизации“ в първи гимназиален етап – период на реализация януари – април 2020 г.;
 • Проведени работни срещи с Началниците на РУО на МОН и ректори на висши училища с професионално направление „Педагогика“ и/или „Педагогика на обучението по..“ – период на реализация октомври – декември 2019 г.;
 • Изготвен проект на Годишен план за дейността на НЦПКПС за 2020 г. Предвидени 9 теми за повишаване на квалификацията на ръководителите на образователни институции и 18 теми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – ноември 2019 г.;
 • Изготвена концепция за провеждане на система от 8 модулни обучения, с цел реализиране на политиките на МОН отнасящи се до ефективното управление на образователните институции и утвърждаване на ролята на НЦПКПС – на водещата образователна институция, която да подготвя следващите управленски кадри в образователната система. – октомври – ноември 2019 г.
Skip to content