Назад

5 994 учители и 1 487 директори взеха участие в обученията на НЦПКПС

В рамките на периода 11.01-08.12.2023 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 3 986  учители по проект “Подкрепа за приобщаващо образование”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Водещи лектори на обученията бяха: проф. Жана Янкова, проф. Катерина Караджова, проф. Дора Левтерова, проф. Милен Замфиров, доц. д-р Ивайло Пеев, доц. Милена Илиева, д-р Александър Кръстев, д-р Стояна Георгиева, д-р Илияна Георгиева Петрова-Саласар, Павлина Обретенова, Диана Златкова, Илия Бояров, Симона Костадинова и др.

В периода 27.02-15.12.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 474 директори от системата на училищното образование на тема “Стратегическо планиране при управление на образователната институция”.

Водещ лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ “Св. Климент Охридски”.

В рамките на периода 22.03-09.07.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 279 директори от системата на училищното образование на тема “Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция”.

Водещ лектор: доц. д-р Емил Бузов, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

В периода 22.03-04.08.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 146 учители и 115 директори на тема “Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците. Преход от преподаване на знания към изграждане на ключови компетенции”.

Водещ лектор: доц. д-р Божидара Кривирадева, СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 12.05-21.09.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 122 директори от детски градини на тема: “Лидерски умения за разрешаване на конфликти. Съвременни модели за комуникация с родители”.

Водещ лектор: доц. д-р Божидара Кривирадева, СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 01.09-24.11.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема: “Проследяване на реализацията на завършилите професионално образовние и обучение”, като в обучението взеха участие 213 директори на професионални гимназии.

Водещ лектор: Асенка Христова, “Институт за изследвания в образованието”.

В периода 24.04-08.12.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 302 учители на тема “Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за работа с деца в риск”.

Водещ лектор: доц. д-р Божидара Кривирадева, СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 24.04-15.12.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 523 учители на тема “Повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране”.

Водещи лектори: проф. д-р Теодора Лазарова, проф. д-р Даниела Илиева, проф. д.н. Мариела Деливерска, доц. д-р Христина Атанасова, доц. д-р Джеймс Йоловски, ас. Юлияна Георгиева, ВУЗФ.

В периода 21.06-14.07.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 120 учители на тема “Въвеждане и прилагане на проекто-базиран метод в СТЕМ”, с водещ лектор доц. д-р Нели Димитрова.

В периода 24-27.09.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 117 учители по учебните програми за професионална подготовка (изкуствен интелект, роботи, класически и нови химични технологии и биотехнологии).

В периода 31.07-24.11.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 474 учители от детски градини и училища на тема: “Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие”, с водещи лектори: проф. Динко Господинов, доц. д-р Божидара Кривирадева, д-р Соня Маринкова-Йорданова и д-р Милен Великов, СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 09.08-27.08.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 82 учители от училища на тема: “Обучения на учители по математика, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап на обучение”, с водещ лектор: гл. ас. д-р Маня Манева.

В периода 18.08-03.09.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема: “Обучения на учители по география и икономика, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап на обучение /5-6 клас/ на 71 учители, с водещ лектор: доц. д-р Мая Василева;

В периода 18.08-10.09.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на тема: “Обучения на учители по биология и здравно образование, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап на обучение /5-7 клас/ на 81 учители, с водещ лектор: гл. ас. Виктория Нечева.

В периода 29.09.-01.10.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 40 учители на тема: “Ефективно преподаване и изучаване на химия и опазване на околната среда в контекста на новата учебна програма за 7. клас”, с водещ лектор: доц. д-р Александрия Генджова от СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 25-27.09.2023 г., НЦПКПС проведе специализирани обучения  за учители от професионални гимназии на тема: “Електромобили и енергийна ефективност” на 51 учители, с водещ лектори: проф. дтн Росен Иванов и доц. д-р Иван Евтимов от РУ “Ангел Кънчев”.

В рамките на периода 11-13.10.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 52 учители от прогимназиален етап, преподаващи на тема: “Обучения на учители по физическо възпитание и спорт, преподаващи по актуализираните учебни програми в прогимназиален етап на обучение”, с водещ лектор: доц. Корнелия Найденова.

В рамките на периода 18-03.11.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 120 новоназначени директори, на тема: “Практически обучения за новоназначени директори”, с водещ лектор: проф. дпн Тодор Танев. Към момента своята квалификация получиха  директори от 80 населени места на България.

В рамките на периода 30.10-08.12.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 48 директори на детски градини от 35 населени места, на тема: “Управление на образователната институция в условията на криза-практически обучения”, с водещи лектори: доц. д-р Александър Христов и доц. Васил Петков.

В периода 27.11-15.12.2023 г., НЦПКСПС проведе присъствени обучения на 116 директори от училища, на тема: “Атестацията като процес на оценяване – критерии, индикатори и области на атестиране”, с лектори: д-р Ваня Кастрева, Даниела Шошова и Данко Калапиш.

Повече от 90 % от всички участници поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на квалификационните курсове, високото ниво на лекторските екипи, както и на цялостната организация и техническа обезпеченост на обученията.


Skip to content