Назад

838 учители и 116 директори взеха участие в обученията на НЦПКПС

В рамките на периода 11.01-21.03.2023 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 838 учители по проект “Подкрепа за приобщаващо образование”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Водещи лектори на обученията бяха: проф. Жана Янкова, проф. Катерина Караджова, проф. Дора Левтерова, проф. Милен Замфиров, доц. Милена Илиева, д-р Александър Кръстев, д-р Стояна Георгиева, д-р Илияна Георгиева Петрова-Саласар, Павлина Обретенова, Диана Златкова и др.

В периода 27.02-21.03.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 116 директори от системата на училищното образование на тема “Стратегическо планиране при управление на образователната институция”.

Водещ лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ “Св. Климент Охридски”.

Повече от 90 % от всички участници поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на квалификационните курсове, високото ниво на лекторските екипи, както и на цялостната организация и техническа обезпеченост на обученията.

До края на 2023 г., НЦПКПС предстои да обучи повече от 1 500 ръководители на образователни институции и над 3 000 педагогически специалисти от цялата страна.