Назад

1 530 учители и 449 директори взеха участие в обученията на НЦПКПС

В рамките на периода 11.01-19.05.2023 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 1099 учители по проект “Подкрепа за приобщаващо образование”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Водещи лектори на обученията бяха: проф. Жана Янкова, проф. Катерина Караджова, проф. Дора Левтерова, проф. Милен Замфиров, доц. д-р Ивайло Пеев, доц. Милена Илиева, д-р Александър Кръстев, д-р Стояна Георгиева, д-р Илияна Георгиева Петрова-Саласар, Павлина Обретенова, Диана Златкова, Илия Бояров, Симона Костадинова и др.

В периода 27.02-19.05.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 318 директори от системата на училищното образование на тема “Стратегическо планиране при управление на образователната институция”.

Водещ лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ “Св. Климент Охридски”.

В рамките на периода 22.03-14.05.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 114 директори от системата на училищното образование на тема “Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция”.

Водещ лектор: доц. д-р Емил Бузов, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

В периода 22.03.-20.04.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 146 учители от 80 населени места на тема “Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците. Преход от преподаване на знания към изграждане на ключови компетенции”.

Водещ лектор: доц. д-р Божидара Кривирадева, СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 24.04 -23.05.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 136 учители на тема “Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за работа с деца в риск”.

Водещ лектор: доц. д-р Божидара Кривирадева, СУ “Св. Климент Охридски”.

В периода 24.04 -23.05.2023 г., НЦПКПС проведе присъствени обучения на 149 учители на тема “Повишаване на финансовата и икономическата грамотност на учениците. Съвременни методи и подходи за кариерно ориентиране и консултиране”.

Водещи лектори: проф. д-р Теодора Лазарова, проф. д-р Даниела Илиева, проф. д.н. Мариела Деливерска, доц. д-р Христина Атанасова, доц. д-р Джеймс Йоловски, ас. Юлияна Георгиева, ВУЗФ.

Повече от 90 % от всички участници поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на квалификационните курсове, високото ниво на лекторските екипи, както и на цялостната организация и техническа обезпеченост на обученията.

До края на 2023 г., НЦПКПС предстои да обучи повече от 1 500 ръководители на образователни институции и над 3 000 педагогически специалисти от цялата страна.