Назад

Адриана Емилова Симеонова–Дамянова

ПРОФЕСОР

Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Катедра по методика.

Научен ръководител на повече от 18 дипломанти от магистърските програми „Образованието по български език и литература в средното училище“ и „Преводач-редактор“ (СУ, ФСлФ), успешно защитили магистърските си тези.

Ръководител на екипи, разработили научни проекти:

1. 2006 г. – проект “Анализ на ДОИ за УС и на УП по БЕЛ, чужди езици, История и цивилизация и Информатика”, финансиран от Институт “Отворено общество” – София.

2. 2007 г. – проект “Оценяване на нивото на включеност на уменията за живот в ДОИ и училище”, изпълняван от МОН с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ (ръководство на експертния екип).

3. 2008–2009 г. – проект “Обновяване на обучението на студенти по методика чрез разработване и внедряване на интерактивен дизайн на ученето и на мултимедийни дидактически продукти” (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

4. 2009–2010 г. – междуфакултетски тригодишен проект „Гражданско образование и граждански компетентности в българското училище“ (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

5. 2010 г. – проект „Игра, актьори, роли в класната стая и в живота (Формиране и развиване на умения за живот чрез езиковото и литературното образование)“ (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

Ръководител на Катедрата по методика (2006 - 2014 г.).

Член на редакционната колегия на научно-методическото списание „Български език и литература“ (от 2006 г.).

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2019 г.)

Skip to content