Назад

БОЖИДАРА ИСКРЕВА КРИВИРАДЕВА

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

СУ „Св. Кл. Охридски“, ФП, Преподавател, ръководител на магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“

Доцент по Теория на възпитанието и дидактика (Организация и управление на социалната работа, Управление на социално-педагогическите заведения).

Провеждане на семинарни занятия по дисциплините „Права на детето“, „Работа с деца в риск“, „Системи за превантивна и корекционно-възпитателна дейност“, „Управленски технологии в социалната работа, Управление на институциите за ресоциализация, практикум по профил „Социална работа с деца“, практикум по профил „Превантивна и корекционна педагогика“

Преподавателска дейност:

Бакалавърска степен

Работа с деца в риск, в спец. Педагогика;
Управление на социално-педагогическите заведения, в спец. Педагогика и спец. Социални дейности;
Семейство и девиантно поведение, в спец. Педагогика;
Превенция на дезадаптивното поведение, в спец. Педагогика;
Андрагогия, в спец. Педагогика;
Практикум по профил «Превантивна и корекционна педагогика», в спец. Педагогика;
Образователен мениджмънт, в спец. Неформално образование;
Училище за родители, в спец. Неформално образование;
Образование за възрастните през свободното време, в спец. Неформално образование;
Неформално образование за деца с поведенчески отклонения, в спец. Неформално образование;
Организация и управление на социалната работа, в спец. Социални дейности;
Управление на социално-педагогическите заведения, в спец. Социални дейности
Права на детето, в спец. Социални дейности
Практикум по профил „Социална работа с деца”, в спец. Социални дейности.

Магистърска програма

Организация и управление на социалната работа, в «Управление на институциите за социална работа»;
Управление на институции за ресоциализация, в «Педагогика на девиантното поведение»
Иновационен мениджмънт, в «Управление на институциите за социална работа»;
Управленски технологии в социалната работа, в «Управление на институциите за социална работа»;
Алтернативни форми за отглеждане и възпитание на деца, лишении от родителска грижа, в «Социална работа с деца и семейства».

Skip to content