Назад

Валерия Николаева Симеонова

ДОЦЕНТ

2009 -2014 ФМИ, СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” Тезис: Методи на Soft-Computing в изчислителната биология: асемблиране на данни от геномно секвениране Доктор, по 4.6. Информатика и компютърни науки (информатика – Изкуствен интелект)

Основни области и подобласти на научни изследвания

Методи и алгоритми в областите на: Soft Computing, Artficial Intelligence, Deep Learning,
Big Data, Parallel Computing, High-Performance Computing, Signal Analysis and Cluster
Analysis
Области на приложение: Bioinformatics, Neuroinformatics

Преподавателска дейност през последните 5 години:

Основен титуляр за следните дисциплини в бакалавърски програми на СУ:

• „Информационни системи и технологии“, за студенти от Биологически факултет

• „Практикум информационни системи и технологии“, за студенти от Биологически факултет

• „Математика и Информатика“, модул „Информатика, за студенти от Биологически факултет

• „Компютърни системи и технологии“, за студентите от специалност Математика и

Информатика (МИ) във ФМИ

Skip to content