Назад

Виктор Генчев Иванов

ПРОФЕСОР, ДОКТОР

Професор в катедра “Обща физика” на Физическия факултет на СУ от 2019г.

Научни степени:

СУ „Св. Кл. Охридски” – образователна и научна степен „Доктор” (1995 г.).

СУ „Св. Кл. Охридски” – научна степен „Доктор на науките” по професионално направление 4.1 Физически науки (2017г.).

Общо 107 публикации, от които:

– 2 автореферата на дисертации за придобиване на научни степени

– 43 статии в рецензирани списания с импакт-фактор или импакт-ранг

– 35 статии в рецензирани списания без импакт-фактор или импакт-ранг

– 4 доклада от конференции, публикувани в пълен текст в сборници от конференции

– 23 учебника или учебни помагала по физика за средното училище, утвърдени от МОН

Наукометрични показатели според SCOPUS:

640 цитирания с изключени автоцитирания, h-индекс 12.

Автор на учебните програми и лектор по следните курсове във Физическия факултет на СУ:

- от 2002 г.: “Физика – I част” и “Физика – II част” за спец Химия, задочно обучение;

- от 2003 г.: “Вероятности и физическа статистика” за спец. Физика, ККТФ, АМГ, Физика и информатика;

- от 2006 г.: „Обща физика” за спец. Компютърна химия;

- от 2008 г.: „Основи на физиката – II ‘част” за спец. Физика и информатика и Оптометрия.

Автор на учебната програма по „Физика – II част” за новооткриващата се специалност „Компютърно инженерство”.

Skip to content