Назад

Галя Костова Маджарова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Зам.- декан - учебна дейност – фармация и СДК в СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по Химия и фармация от 2019г.

Доцент по Теоретична химия в СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по Химия и фармация от 2013 г.

Научен консултант на 7 магистърски дипломни работи и 1 докторска дисертация; рецензент на 5 магистърски дипломни работи; работа с кръжочници в Лабораторията по Квантова и изчислителна химия (2001-2020)

Учебна дейност:

• разработен е изцяло нов лекционен курс по „Молекулно моделиране на функционални материали”

• адаптиран и осъвременен е лекционният материал на курсовете по „Строеж на веществото” за спец. Екохимия и по „Теоретична химия” за спец. „Химия и информатика“

Ръководство и участие в национални и международни изследователски проекти:

1. FP7 Action COST P12 “Structuring of Polymers”, 2003-2007 г. (участник)

2. Моделно изследване на механизма на Li-интеркалиране в анодни материали за литиево-йонни батерии, НФНИ при МОМН, 2004-2006, ръководител

3. Полианилинът като компонент в широк спектър съвременни наноматериали – предизвикателство за теорията и експеримента, НФНИ при МОМН, 2006-2011, участник

4. Систематично изследване на ВС, BNC и BCN клъстери – градивни единици на ВС и BCN нанотръби, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2006, участник

5. Модифициране на енергетичния спектър и електронната структура на въглеродни нанотръби чрез контролирано въвеждане на дефекти и/или функционализиране, НИС на СУ, 2007, ръководител

6. Ab Initio (DFT) изследване на метал-органични спин-хибридни структури с потенциал за приложение като среди за съхранение на информация, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2008, участник

7. Обратими нанотранспортери през течни фазови граници, НФНИ при МОМН, 2008-2012, участник и др.

Skip to content