Назад

Гергана Дачева

ПРОФЕСОР ДОКТОР ПО ФИЛОЛОГИЯ

Професор по стилистика и история на бълг. книжовен език. Катедра по български език, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски".

Участие в научни проекти

Участие в международни проекти и национални проекти с външно финансиране

Академичен ментор, Професионално направление „Филология”, проект BG – 051РО001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – текущ проект
Експерт в ОП «Развитие на човешките ресурси» Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ ; Проект BG051РО001-4.3.04-029 Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език 2012-2014. ЕСФ
Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за външно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН (2009-2010)
Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за вътрешно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН (2009-2010)
Член на екипа в проекта EUCIM-TE (European Core Curriculum for Teacher Education) (project number – 141836-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP; title: Train Teachers for Mainstream Literacy Education, acronym EUCIM-TE). Концептивна рамка за подготовка на учители, обучаващи деца на мигранти в рамките на Европейския съюз. (2008г. – 2011г.)
Член на екипа по проекта PIRLS – Международно изследване на уменията за четене на ученици от 4. клас (2004-2006)
Член на екипа на проекта „Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", финансиран от Фондация "Отворено общество" (2004)
Апробация на Рамка за външно оценяване за степента на постигане на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в края на началния етап (IV клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”. 2005 г. (Варна, Враца, В. Търново, София). С любезното съдействие на Институт “Отворено общество” и Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.
Експерт към МОН – външно оценяване 4. клас (2009-2014)
Експерт към МОН – външно оценяване ДЗИ (2010-2014)

Участие в проекти по НИД на СУ ръководител:

“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Методологически въпроси.” – втори етап – 2007.
“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Методологически въпроси.” – трети етап – 2009.
„Създаване на курикулум за обучение по български език като чужд” -2006
„Създаване на курикулум за обучение по български език като чужд 1 и 2 равнише” – 2008
“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Анализ и обработка на данни” - 2009г.
“Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Анализ и обработка на данни” – втори етап – 2010.
Интелигентен образователен портал. Модул „Учебни материали и задачи за тестово оценяване в хуманитаристиката – НФНИ – Информационно общество – МОН 2006 - 2010
„Корпусна лингвистика и езиково обучение” – НИД 2011.
„Курикулум и банка задачи по български език като чужд – 1 и 2 равнище” – НИД 2012.
„Създаване на докторантско училище към ФСлФ” – НИД 2014.

Ръководител на МП «Лингвистика» от 2004 до днес.

Членства

БДИОО – Българско дружество за измерване и оценяване в образованието – член на УСЧленство в научни организации

Център за семиотични и културни изследвания – член на УС

Skip to content