Назад

Донка Николова Ташева

ДОЦЕНТ

Докторант 15. 01. 1988 –15. 07. 1993 г.

1987 г. Следдипломна квалификация - СУ „Св. Кл. Охридски“, Химически Факултет, Катедрата по органична химия

1981 – 1986 г. – студент по химия в СУ „Св. Кл. Охридски“, Химически Факултет

1. Проект „Materials Networking”, финансиран по програма “Horizon 2020”, Ръководител проф. Георги Вайсилов

2. Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Договор № BG051PO001- 4.3.04–0033; Наименование на бенефициента: СУ „Св. Климент Охридски” чрез Факултет по химия и фармация, Ръководител: проф. Стефан Цаковски; Наименование на проекта: Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ - 2012 – 2014 г.

Skip to content