Назад

Елена Савова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди езици

(немски език), Нов български университет.

Преподавателска дейност:

Лекционни курсове в бакалавърските програми на Департамент "Чужди езици и

култури": Увод в методиката на чуждоезиковото обучение, Дидактика, История на немскоезичната литература; курсове по практически немски език и др.;

Лекционни курсове в магистърска програма "Лингводидактика": Концепции за учене и преподаване на чужд език, Планиране на учебния процес, Разработване и оценяване на учебни

материали, Тенденции в преподаването на чуждоезична литература и др.

Ръководство на текуща педагогическа и стажантска практика;

Преподавателска мобилност по програма "Erasmus+";

Публикации (общо): 1 монография, 34 статии, 3, рецензии, съавтор на 2 учебни комплекта, 4

учебни пособия, 3 методически участия в национални и международни конференции, проекти и семинари

Участия в Научни журита (за присъждане на ОНС "доктор", на НС "доктор на науките", на

академична длъжност "професор");

Опит с вътрешно и външно оценяване:

Участие в процедури за програмни акредитации (от страна на Департамент "Чужди езици и култури", НБУ).

Skip to content