Назад

Елиза Стефанова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент към Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика

Основни дейности и отговорности:

─ Лекции и научни изследвания в областта на информационните и комуникационни технологии и приложението им в обучението

─ Разработване на учебни и методически материали за студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение и следдипломна квалификация на учители

─ Разработване и провеждане на краткосрочни и дългосрочни ИКТ курсове (включително електронни)

─ Използване на съвременни технологии и интерактивни методи в обучението на студенти и учители

─ Ръководство на магистърска програма Електронно обучение

За периода май 2015 – декември 2015 е Заместник-декан по учебна дейност – магистърски програми и следдипломна квалификация към Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика

В периода 2005г. – 2013г. е Главен асистент към Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика

Член на Общото събрание на СУ, 2007- до момента; Член на Академическия съвет на СУ, 2011-2015; Член на Факултетния съвет на ФМИ при СУ, 2006- до момента

Награди:

2013г. – Награда за постижения като инструктор на експертно ниво и принос към академичната програма на Сиско за мрежови академии

2009г. – Награда за инструктор по компютърни мрежи с най-голям брой студенти в Сиско академиите в България

2005г. - 2 награди от Министерството на образованието и науката за разработени електронни курсове обучение в областта на ИКТ и уеб дизайна

Skip to content