Назад

Емилия Николова Патарчанова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

м. Х, 2020 г. Обучителен курс „Работа с платформа за електронно обучение “Big Blue Button”

ЮЗУ„Неофит Рилски”, Благоевград, България. Природо-математически факулт

Умения за работа с платформа за електронно обучение “Big Blue Button“

Професионални умения и компетенции

Професионални умения и компетенции, свързани с рецензиране на научни статии, придобити като член на редколегията: на сп. География 21, издание на МОН (България);
на сп. Journal of Settlements and Spatial Planning (Румъния),
Професионални умения и компетенции, придобити при участие в комисии по контролиране на качеството (от 2011г. член на комисии по вътрешен одит на качеството)
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне и актуализиране на учебна документация (учебни планове и учебни програми, учебно-изпитни материали) ;
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне документация за акредитационни процедури (от 2005 г.)
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне на въпроси и задачи за ДЗИ по география и икономика (от 2012г.), както и на член на Националната комисия за проверка и оценяване на ДЗИ по география и икономика, оценител и супероценител (арбитър); Извършване на екстпертна оценка на ДЗИ по география и икономика;
Професионални умения и компетенции, свързани с изготвяне на ДОИ и учебни програми за профилирана подготовка по География и икономика за средното образование;

на обучения на учители по география и икономика и др.

Skip to content