Назад

ЕМИЛ КОСТАДИНОВ БУЗОВ

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Директор на Педагогическия колеж в Плевен с академична длъжност „доцент“ и научна степен „доктор“. Организира и координира институционалните отношения и администрира взаимодействието между ПК и ВТУ, както и с останалите структурни звена на Университета и външни партньори. Отговаря за качеството на провежданите дейности в Педагогическия колеж. Разработва и реализира изследователски проекти, участва в научни форуми (конференции, семинари, кръгли маси). Обновява учебни програми и преподава в Бакалавърски и Магистърски програми (ПУПЧЕ, ПНУП, НУПЧЕ). Автор на над 90 статии и 8 монографии в областта на предучилищното и училищното образование.

Skip to content