Назад

Йонка Петрова Първанова

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Катедра „История на педагогиката и управление на образованието“.

Основни публикации:

Първанова, Й. (2015) Съвременното училище между децентрализацията, конкуренцията и автономията. В търсене на управленския баланс. Колбис, С. 2015 г., 452 стр., ISBN 978-954-8921-88-6
Първанова,Й., В. Гюрова, Е. Рангелова, И. Прокоп, Б. Кривирадева, Управление на съвременното училище, Издателство Екс-Прес, Габрово, с. 68-104, ISBN 978-954-490-374-9
Първанова, Й. (2012) Превантивни аспекти на работата с деца в риск, В: Кривирадева, Б., Т. Захарук, И. Прокоп, Й. Първанова, П. Прокоп, Работа с деца в риск, издателство Екс-прес, Габрово, с. 109-142, ISBN 978-954-490-364-0
Симеонова, Р., Първанова, Й. (2019) Оценяване на училища, работещи в мрежа – опит от иновативни практики в България, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 15-31, ISBN 978-954-07-4590-9
Първанова, Й. (2016) Анализ на състоянието на съществуващата система за диференцирано заплащане на педагогическите кадри в страната, В: Господинов, В., Р. Пейчева-Форсайт, И. Петкова, Б. Мизова, Й. Първанова. Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ ISBN 978-954-07-4112-3
Петкова И., Първанова, Й., Господинов, В., Илиева, М. (2019) Стажантската практика през погледа на студенти, учители-наставници и преподаватели, В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, Книга Педагогика, том 112, стр. 5-64, ISSN 2367-4644
Симеонова, Р., Й. Първанова (2017) Иновативен модел за полицентрично инспектиране на мрежа от училища в България, Годишник на Факултета по Педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, книга Педагогика, том 110/2017 г., с. 90-119, ISSN 2367-4644
Първанова, Й. (2013) Предизвикателства и перспективи пред управлението на съвременното училище (мнения на педагози и родители), Годишник на Факултета по Педагогика на СУ” Св. Климент Охридски”, книга Педагогика, том. 106/2013 г. с. 117-149, ISSN 0861 – 8291
Кривирадева, Б., Торина, Е., Първанова, Й., Шарановская, Ю. (2019) Исследование характеристик, влияющих на чувство удовлетворенности профессией, у студентов – будущих социальных работников, В: вестник №4/2 научно-методический журнал ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО» Тульское образовательное пространство, индексирано в РИНЦ. 41-46
Господинов, Б., Пейчева-Форсайт, Р., Петкова, Мизова, Б, И., Първанова, Й. (2018) Проблеми на педагогическото образование на учителите, Списание на Софийския Университет за образователни изследвания, 2018/1, с. 1-11, ISSN 1314-8753
Първанова, Й. (2015) Участието на общноста в управлението на училището – (не)възможното партньорство, сп. Педагогика, том 87, кн. 9/2015, с. 1197-1212, ISSN 0861-3982
Първанова, Й. Предизвикателства пред управлението на училищните финанси в условията на децентрализация и конкуренция, Българско списание за образование, 2/2015, с. 54-71, ISSN 1314 – 9059

Skip to content