Назад

Никола Томов Бурджиев

ДОЦЕНТ

2003-2007 - Доктор, Научна специалност: Органична химия, шифър 01.05.03 Софийски Университет, Химически факултет, София Тема: ”Полифункционални пиперидинони и пиролидинони – синтетични и

хроматографски изследвания” Научен ръководител: доц. д-р Елена Рангелова Станоева

Участия в проекти

Участие в над 15 научни проекта, финансирани от Фонд Научни Изследвания –МОН, Фонд научни изследвания на СУ „св. Климент Охридски“ и различни Оперативни Програми.
Никола Бурджиев, Антена-ефекти при координиране на лантаноидни йони към фотоактивни молекули на хинолинови и имидазохинолинови производни като би- три-дентатни лиганди, Член, , Номер на договора:КП-06-Н39/1 (09.12.19)
Никола Бурджиев, Молекулен дизайн, синтез и скрининг за антикоронавирусна активност на хетероциклени съединения с контролирана клетъчна токсичност посредством наноенкапсулиране (COVIDAvir), Член, , Номер на договора:КП-06- К3/2

Skip to content