Назад

Светла Бойчева

ДОЦЕНТ-ДОКТОР

Доцент (щатен – 12.2016), програмист ИИКТ – БАН,
Основни дейности и отговорности: Научно-изследователска дейност.

Доктор по научна специалност 01.01.12 – Информатика. Дисертация на тема „Индуктивно логическо програмиране – оператори за обобщение и специализация“,

09.2008 – 06.2012, доцент в УНИБИТ,
Основни дейности и отговорности:
▪ обучение: подготовка на учебни програми, лекционни материали и преподаване на курсове:
▫ ОКС ”Бакалавър”: Компютърни архитектури, Структури от данни и алгоритми, Теоретични основи на информатиката,Основи на програмирането, Програмиране на C++ (практикум), Дискретна математика, Визуално програмиране (C#.NET), Функционално програмиране, Комбинаторика
▫ ОКС ”Магистър”. Интернет базиран софтуер (ASP.NET), MySQL, Web програмиране (JavaScript), Дигитални библиотеки
▫ Дистанционни курсове: MySQL, Web програмиране (JavaScript)
▪ научна дейност: участие в научни проекти, публикуване в научни списания, участие в конференции. Ръководство на дипломни работи на студенти ОКС ”Магистър”. Ръководство на докторанти.
▪ административна дейност: Член на академичния съвет. Член на факултетния съвет на ФИН. Основен отговорник за цялостната подготовка на документацията и провеждане на процедурата за програмна акредитация на направление 4.6 Компютърни науки и информатика (2009-2011). Разработване на учебни планове и програми за направление 4.6 Компютърни науки и информатика. Разработване на изпитни теми по математика за кандидатстудентски изпити (2009-2011).

Гост- преподавател до 2017 г. в СУ «св. Кл. Охрисдки», ФМИ,

Основни дейности и отговорности:

обучение: подготовка на лекционни материали и преподаване на курс на български език за ОКС ”Бакалавър” спец. Компютърни науки: Структури от данни и програмиране.

Хоноруван преподавател до 2015 г.в Нов български университет,

Основни дейности и отговорности:

обучение: подготовка на лекционни материали и преподаване на курсове на български и английски език за ОКС ”Бакалавър” спец. Информатика и спец. Мрежови технологии (на английски език): Изкуствен интелект, Експертни ситеми, Разработване на експертни системи

Заместник-декан по учебната дейност – ОКС Бакалавър(2007-2008), доцент (ВАК, №24003/10.01.2007), главен асистент (2004-2006), старши асистент (1998-2004), асистент (1995-1998),
СУ «Св. Кл. Охрисдки», ФМИ.

Skip to content